Contacteaza-ne si pe
Publicitate

ACTUALITATE

ISU Alba: Atenționări și recomandări pentru locuitori, la utilizarea mijloacelor de încălzire. Măsuri de prevenire a incendiilor

Publicat


ISU Alba reamintește că, pe timpul sezonului rece, pentru asigurarea prevenirii şi stingerii incendiilor, este necesară verificarea instalaţiilor de încălzire, repararea şi curăţarea sobelor şi coşurilor pentru evacuarea fumului, verificarea stingătoarelor (de toate tipurile), umplerea lor cu încărcătura de iarnă sau protejarea acestora împotriva îngheţului, a instalaţiilor de alimentare cu apă şi protejarea lor împotriva îngheţului. De asemenea, trebuie pregătite uneltele pentru dezăpezirea drumurilor de acces la sursele de apă, la intrările în clădiri şi în depozite și evitată supraîncălzirea sobelor care, prin căldura radiată, pot aprinde obiectele din apropiere.

Exploatarea mijloacelor / sistemelor de încălzire – măsuri specifice de prevenire aplicabile premergător şi pe timpul exploatării sobelor/șemineelor:

– verificaţi cu grijă sobele/șemineele, canalele şi coşurile de evacuare a fumului, pentru ca acestea să nu prezinte fisuri care să permită scânteilor să incendieze materialele combustibile din apropiere

– tencuiţi şi spoiţi cu var partea din pod a coşului de fum, în scopul sesizării imediate a fisurilor

– curăţaţi canalele şi coşurile de fum premergător sezonului rece şi apoi periodic

– montaţi pe pardoseală, în faţa uşii de alimentare cu combustibil, o bucată de tablă cu dimensiunile de 0,50 x 0,70 m, pentru a preveni o eventuală aprindere accidentală a podelei/materialelor combustibile, de la jarul căzut din sobă

– nu introduceţi în sobă/șeminee lemne cu lungimea mai mare decât focarul, nu lăsaţi uşa de la focar deschisă şi nu supraîncălziţi sobele/șemineele

– nu lăsaţi copiii nesupravegheaţi, în încăperi unde sunt în funcţiune astfel de mijloace de încălzire.

Pentru mijloacele de încălzire locale sau centrale, care folosesc combustibil lichid, se recomandă următoarele măsuri:

– verificarea etanşeităţii conductelor de alimentare cu combustibil

– interzicerea supraalimentării cu combustibil

– alimentarea cu combustibil atunci când mijlocul de încălzire nu este în stare de funcţionare

– curăţarea periodică a conductelor de alimentare şi a duzelor de pulverizare.

O altă cauză frecventă de incendii este reprezentată de exploatarea necorespunzătoare a aparatelor electrice de încălzire şi a instalaţiilor electrice, pentru a căror evitare trebuie luate următoarele măsuri:

– nu utilizaţi instalaţii electrice defecte, realizate sau reabilitate de personal neautorizat, montate direct pe materialele combustibile, cu improvizaţii, cu legături electrice neacoperite de material electroizolant

– nu suprasolicitaţi circuitele electrice prin racordarea unor consumatori electrici care depăşesc puterea nominală a acestora

– nu utilizaţi mijloace electrice de încălzire locală improvizate

– supravegheaţi permanent mijloacele de încălzire electrice aflate în funcţiune, chiar dacă sunt prevăzute cu mijloace de protecţie (termostat), deoarece acestea pot să nu funcţioneze la parametrii prevăzuţi şi deconectaţi-le în cazul în care apar defecţiuni sau părăsiţi încăperea respectivă.

Alte cauze generatoare de incendii sunt reprezentate de instalarea defectuoasă şi/sau exploatarea necorespunzătoare a centralelor termice cu combustibil gazos. Pentru înlăturarea acestora, trebuie luate următoarele măsuri:

– montarea centralelor se va efectua numai de către personal autorizat

– verificarea periodică a etanşeităţii conductelor de alimentare cu combustibil gazos

– folosirea regulatoarelor de presiune în perfectă stare de funcţionare

– suspendarea utilizării centralelor termice la apariţia avariilor sau a oricăror altor defecţiuni şi solicitarea intervenţiei persoanelor autorizate pentru înlăturarea deficienţelor apărute.

Instalarea, exploatarea şi curăţarea coşurilor de fum:

Coşurile de zid vor fi izolate faţă de elementele combustibile ale planşeelor şi acoperişurilor astfel:

– la trecerea prin planşeu, prin îngroşarea zidăriei de cărămidă a coşurilor la 25 cm. În spaţiul dintre coş şi planşeu se introduc un strat de azbest sau două straturi de pâslă îmbibate cu argilă

– la trecerea prin acoperiş, prin lăsarea unei distanţe de cel puţin 10 cm între faţa exterioară a zidăriei coşului şi elementele acoperişului, iar golul produs se închide cu un şorţ de tablă

– nu este permis ca în coşuri să fie zidite elemente combustibile ale acoperişului, planşeului etc.

– coşurile se prelungesc deasupra acoperişului cu 0,5 – 0,8 m

– coşurile de zid vor fi permanent întreţinute fără crăpături şi curăţate; este interzis a se folosi coşurile de zid netencuite; coşurile de zid se tencuiesc pe toată suprafaţă;

– burlanele din metal nu vor fi instalate la o distanţă mai mică de 70 cm faţă de pereţii de scândură sau paiantă

– înainte de utilizare (premergător sezonului rece) şi periodic, coşurile de fum vor fi verificate, curăţate şi reparate de către personal specializat şi autorizat.

Măsuri de apărare împotriva incendiilor la exploatarea instalaţiilor, aparatelor şi echipamentelor  electrice

Pentru a nu constitui cauze de incendiu, instalaţiile electrice vor fi întreţinute, verificate şi utilizate în condiţiile prevăzute în reglementările tehnice de specialitate şi documentaţiile producătorilor de echipamente. În acest sens, se interzice:

– înlocuirea siguranţelor, releelor de protecţie şi a întreruptoarelor automate cu altele necalibrate

– racordarea unor consumatori care depăşesc puterea nominală a circuitelor

– încărcarea instalaţiei electrice peste sarcina admisă

– nerealizarea unor contacte electrice perfecte, sigure în timp şi uşor de verificat

– lăsarea neizolată a capetelor conductoarelor electrice, în cazul demontării parţiale a unei instalaţii

– folosirea legăturilor provizorii prin introducerea conductoarelor electrice, fără ştecher, direct în prize

– utilizarea receptorilor de energie electrică ( radiatoare, reşouri, fiare de călcat, ciocane de lipit etc.) fără luarea măsurilor  de izolare faţă de materialele şi elementele combustibile din spaţiul sau încăperea respectivă

– utilizarea lămpilor mobile (portative) alimentate prin cordoane improvizate şi/sau uzate

– utilizarea radiatoarelor şi a reşourilor electrice neomologate sau în alte locuri decât cele stabilite prin instrucţiuni sau agremente tehnice

– folosirea în stare defectă, uzată şi/sau cu improvizaţii a instalaţiei electrice şi/sau a receptorilor electrici

– suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductoarele de alimentare, dacă aceasta nu este prevăzută din fabricaţie

– folosirea la corpurile de iluminat, a filtrelor de lumină ori a abajururilor improvizate, din carton, hârtie sau din alte materiale combustibile

– aşezarea pe motoarele electrice a unor materiale combustibile precum cârpe, hârtii, folii de mase plastice, lemn sau altele similare

– neasigurarea aceluiaşi nivel de izolaţie ca şi al conductoarelor la legăturile electrice; amplasarea perdelelor sau a altor materiale textile în apropierea becurilor de tip incandescent

– pozarea conductorilor electrici direct pe materialele de construcţie combustibile

– introducerea în interiorul panourilor, nişelor, tablourilor, canalelor sau a tunelelor electrice, a obiectelor de orice fel

– utilizarea radiatoarelor, aerotermelor şi a reşourilor electrice improvizate sau cu defecţiuni

– amplasarea conductorilor electrici aflaţi în funcţiune sub covoare, mochete sau preşuri

– efectuarea lucrărilor de întreţinere, revizii şi reparaţii de către personal neautorizat

– aparatele electrice portative (mobile) se vor folosi numai cu ştecher şi conductoare corespunzător izolate şi în bună stare de funcţionare, iar pe timpul cât sunt sub tensiune se va asigura supravegherea lor

– la terminarea programului de lucru, instalaţia electrică va fi scoasă de sub tensiune, cu excepţia iluminatului de siguranţă şi a instalaţiei de alimentare a receptoarelor cu rol de securitate la incendiu

– la toate tipurile de tablouri electrice, legăturile trebuie realizate conform reglementărilor, iar în apropierea acestora se interzice păstrarea materialelor şi a substanţelor combustibile, precum şi blocarea accesului la acestea

– la tablourile capsulate, garniturile de etanşare vor fi în bună stare şi bine strânse (fixate)

– se interzice legarea directă la bornele tabloului de distribuţie a lămpilor de iluminat, a motoarelor electrice sau a altor consumatori de energie electrică

– instalaţiile şi sistemele de captare şi scurgere la pământ a sarcinilor electrostatice se vor menţine în bună stare de funcţionare, la parametrii prevăzuţi

– este interzisă exploatarea instalaţiilor cu elemente metalice nelegate la pământ sau cu instalaţii de punere la pământ incomplete, defecte sau necorespunzătoare din punct de vedere al rezistenţei ohmice

– se interzice folosirea motoarelor şi a aparatelor electrice cu carcasele şi capacele demontate sau în condiţii în care să nu asigure răcirea lor printr-o bună circulaţie a aerului din jur

– instalaţiile electrice scoase de sub tensiune temporar sau definitiv se vor marca în acest sens

– în construcţiile în care se utilizează tensiuni electrice diferite, valorile acestora se vor marca la prize.

În cazul producerii unui incendiu:

– se vor anunţa în timp operativ serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă la numărul unic de urgenţă 112;

– se vor evacua materialele combustibile din zona focarului;

– se vor deconecta obligatoriu instalaţiile electrice de sub tensiune;

– se va acţiona pentru stingerea incendiului cu stingătoarele din dotare sau apă (doar după deconectarea instalaţiilor electrice de sub tensiune).

Instalarea şi folosirea sobelor cu şi fără acumulare de căldură se va face astfel:

– sobele de metal la distanţă de 1 metru faţă de pereţii din lemn sau alte materiale ce se pot aprinde uşor; dacă pereţii din lemn sunt izolaţi, distanţa poate fi de 70 cm. Izolarea se face prin căptuşirea peretelui cu cărămizi aşezate pe muchie, pe o suprafaţă care să depăşească cu 50 cm dimensiunile sobei pe verticală şi orizontală;

– sobele din metal nu se vor aşeza direct pe pardoseala combustibilă; dacă înălţimea picioarelor de la sobă depăşeşte 25 cm ele vor fi aşezate pe un postament de cărămidă. Postamentul trebuie să depăşească perimetrul sobei; folosirea sobelor cu uşi defecte este interzisă.

– nu este permis a se aprinde focul cu benzină sau alte lichide inflamabile, ori să se ardă lemne lungi, care nu permit închiderea uşii;

– sobele de cărămidă vor avea pe duşumea, în faţa uşii, o coală de tablă de 70 x 50 cm;

– nu este permis să se aşeze, la mai puţin de 1 m faţă de sobele metalice, la uscat, haine, rufe sau alte obiecte casnice care se pot aprinde;

– focul în sobe nu trebuie lăsat fără supraveghere, sau în grija copiilor;

– se va urmări ca sobele să nu se încălzească peste măsură. deoarece pot aprinde obiectele combustibile din jur.

– coşurile şi burlanele pentru evacuarea fumului vor fi construite, întreţinute şi curăţate periodic pentru a nu provoca incendii.

– cele din cărămidă tencuită vor fi izolate faţă de elementele combustibile ale planşeelor, prin îngroşarea zidăriei a coşurilor la 25 cm; în spaţiul dintre coş şi planşeu se va introduce un strat de azbest.

– la trecerea prin acoperiş se lasă o distanţă de cel puţin 10 cm între faţa exterioară a zidăriei coşului şi elementele combustibile ale acoperişului;

– nu este permis ca în coşuri să fie încastrate elementele combustibile ale acoperişului, planşeului etc.;

– coşurile se prelungesc deasupra acoperişului cu 0,5 – 0,8 m; acestea vor fi permanent verificate şi întreţinute.


Vezi cele mai interesante video Alba24.ro


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate

EVENIMENT

Șef nou, propus prin delegare la șefia DNA Alba Iulia. Interimat și la conducerea Parchetului Curții de Apel Alba Iulia

Publicat

Pe ordinea de zi a Consiliului Superior al Magistraturii s-au aflat astăzi o serie de proiecte care privesc în mod direct instituțiile de justiție din județul Alba. Astfel, pentru șefia DNA Alba Iulia a fost propusă, prin delegare, Alina Diana Rasovan, după pensionarea Danusiei Boicean, din această funcție. Aceasta a fost propusă în funcţia de […]

Citește mai departe
Publicitate

ACTUALITATE

Medicament pentru afecțiuni gastrointestinale, retras de pe piață, după ce s-a găsit un corp străin metalic într-un flacon

Publicat

medicamente sida

Un medicament folosit pentru tratamentul simptomatic al tulburărilor funcționale gastrointestinale și biliare a fost retras de pe piața din România, după ce firma producătoare a anunțat un incident în cadrul procesului de fabricație. Un corp metalic străin ar putea exista în flaconul de medicamente. Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR) […]

Citește mai departe
Publicitate

ACTUALITATE

Restricții de circulație pe autostrada A1 Sibiu – Sebeș. Se fac lucrări de reparații pe carosabil

Publicat

lucrari autostrada reparatii

Sunt restricții de circulație pe Autostrada A1 Sibiu – Sebeș, în zona Aciliu. Poliția Română a anunțat că se fac reparații pe carosabil. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că, din cauza lucrărilor de reparații la carosabil, pe autostrada A1 Sibiu-Deva banda de urgență și prima bandă sunt restricționate între kilometrii 272 […]

Citește mai departe
Publicitate

ACTUALITATE

ZILE LIBERE pentru angajații din învățământ, în funcție de cultul religios de care aparțin. Proiect adoptat

Publicat

profesor

Angajaţii din învăţământ vor avea zile libere de Paști și Rusalii, în funcţie de data la care sunt celebrate acestea de cultul religios legal, creştin de care aparţin. Proiectul a fost adoptat de Camera Deputaților și mai are nevoie de vot în Senat. Conform proiectului, salariaţii care au beneficiat de zilele libere pentru Vinerea Mare, […]

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate