Connect with us
Publicitate

EDUCAȚIE

Legea care permite înființarea claselor cu mai puțini elevi, promulgată. Numărul maxim de copii la creșe, grădinițe, școli


Publicat

sala clasa pregatire examen

Legea care stabilește numărul maxim de elevi în clase, dar și numărul de ore pe săptămână a fost promulgată joi de președintele Klaus Iohannis. Potrivit actului normativ, se pot face grupe de grădiniță cu cel mult 17 copii, față de 20 până acum, la creșă cu cel puțin 3 (anterior 5) și clase la ciclul primar cu 22 de elevi, față de 25 până acum.

La gimnaziu și liceu, numărul maxim de elevi dintr-o clasă va fi 26 (față de 30).

Proiectul a primit vot final în Parlament, în februarie. După promulgare, a devenit Legea 185/2020 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011.

Ce prevede actul normativ:

În învățământul preuniversitar, formațiunile de studiu cuprind grupe, clase sau ani de studiu, după cum urmează:

– educația antepreșcolară (creșă): grupa cuprinde în medie 6 copii, dar nu mai puțin de 3 și nu mai mult de 8 (anterior, medie 7, între 5 și 9)

– învățământul preșcolar (grădiniță): grupa cuprinde în medie 12 preșcolari, dar nu mai puțin de 6 și nu mai mult de 17 (anterior medie 15, între 10 și 20)

– învățământul primar: clasa cuprinde în medie 17 elevi, dar nu mai puțin de 10 și nu mai mult de 22 (anterior medie 20, între 12 și 25)

– învățământul gimnazial: clasa cuprinde în medie 22 de elevi, dar nu  mai puțin de 10 și nu mai mult de 26 (anterior 25, între 12 și 30)

– învățământul liceal și profesional: clasa cuprinde în medie 22 de elevi, dar nu  mai puțin de 10 și nu mai mult de 26 (anterior 25, între 15 și 30)

– instruirea practică și pregătirea de specialitate se desfășoară pe grupe de minimum 8 elevi și maximum 12 elevi (anterior, 10-15)

– clasele din învățământul dual pot fi constituite din maximum 3 grupe cu calificări diferite

– învățământul postliceal: clasa cuprinde în medie 22 de elevi, dar nu mai puțin de 12 și nu mai mult de 26 (anterior medie 25, între 15 și 30)

– învățământul special pentru elevi cu deficiențe ușoare și/sau moderate: grupa care cuprinde în medie 8 elevi, dar nu mai puțin de 6 și nu mai mult de 10 (anterior, medie 10, între 8 și 12)

– învățământul special pentru elevi cu deficiențe grave: grupa care cuprinde în medeie 4 elevi, dar nu mai puțin de 3 și nu mai mult de 5 (medie 5, între 4 și 6)

AICI integral proiectul de lege.

În situații excepționale, formațiunile de preșcolari sau de elevi  pot funcționa peste efectivul maxim, cu cel mult 2 preșcolari/elevi, după caz, peste numărul maxim prevăzut, cu aprobarea consiliului de administrație al inspectoratului școlar, pe baza unei justificări din partea consiliului de administrație al unității de învățământ care solicită exceptarea.

Situațiile aprobate de inspectoratul școlar se comunică MEC și autorităților locale, pentru asigurarea finanțării. Clasele în funcțiune la data intrării în vigoare a prezentei legi rămân cu același număr de elevi până la finalizarea ciclului de învățământ.

Integrarea școlară individuală a copiilor/elevilor cu cerințe educaționale speciale în grupe/clase în învățământul de masă se realizează doar la începutul anului școlar. Pentru fiecare preșcolar/elev cu cerințe educaționale speciale, orientat către centrul județean de resurse și asistență educațională, efectivele existente ale grupelor/claselor se diminuează cu 2 preșcolari/elevi.

Pentru elevii care încep clasa pregătitoare, clasa a V-a, respectiv clasa a IX-a în anul școlar 2024-2025, numărul de ore alocat disciplinelor din planurile-cadru de învățământ este în medie 20 de ore pe săptămână la învățământul primar, în medie de 25 de ore la învățământul gimnazial și în medie de 30 de ore pe săptămână la învățământul liceal. Aceste ore sunt alocate atât pentru predare și evaluare, cât și pentru învățarea la clasă, asistată de un cadru didactic, a conținuturilor predate.

Prin excepţie de la numărul de ore prevăzut la teza întâi a prezentului alineat, în cazul învăţământului primar, gimnazial şi liceal cu program integrat şi suplimentar de artă/coregrafie, cu program sportiv integrat, a celui cu predare în regim intensiv, respectiv bilingv, a unei limbi modeme de circulaţie internaţională şi a învăţământului pentru minorităţile naţionale, numărul de ore din planurile-cadru se stabileşte prin ordin de ministru.

Norma didactică a consilierului şcolar corespunde unui post de consilier şcolar în cabinetul de asistenţă psihopedagogică, respectiv în cabinetul interşcolar de asistenţă psihopedagogică şi se stabileşte prin raportare la un număr de 500 de elevi sau de 300 de preşcolari. Activităţile specifice normei didactice sunt stabilite prin regulament aprobat prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.

Mai jos vă prezentăm integral proiectul de lege care modifică numărul preșcolarilor și elevilor în grupe și clase:

Legea care modifică numărul maxim de copii la creșe, grădinițe, școli

CAMERA DEPUTAŢILOR – LEGE pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

Camera Deputaților adoptă prezentul proiect de lege.

Art. I.– Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 23, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (11), cu următorul cuprins:(11) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. a), la solicitarea expresă a părinţilor, în limita numărului de locuri, pot fi înscrişi în învăţământul preşcolar copiii cu vârstă de minim 2 ani, asigurându-se finanţarea de bază corespunzătoare, de la bugetul de stat, în baza costului standard per preşcolar stabilit prin hotărâre a Guvernului.

2. La articolul 63, alineatele (1), (3) şi (31) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(1) În învăţământul preuniversitar, formaţiunile de studiu cuprind grupe, clase sau ani de studiu, după cum urmează:

a) educaţia antepreşcolară: grupa cuprinde în medie 6 copii, dar nu mai puţin de 3 şi nu mai mult de 8;b) învăţământul preşcolar: grupa cuprinde în medie 12 preşcolari, dar nu mai puţin de 6 şi nu mai mult de 17;2

c) învăţământul primar: clasa cuprinde în medie 17 elevi, dar nu mai puţin de 10 şi nu mai mult de 22;

d) învăţământul gimnazial: clasa cuprinde în medie 22 de elevi, dar nu mai puţin de 10 şi nu mai mult de 26;

e) învăţământul liceal şi profesional: clasa cuprinde în medie 22 de elevi, dar nu mai puţin de 12 şi nu mai mult de 26;

-e1) învăţământul dual: clasa cuprinde în medie 22 de elevi, dar nu mai puţin de12 şi nu mai mult de 26;

-e2) instruirea practică şi pregătirea de specialitate se desfăşoară pe grupe de minimum 8 elevi şi maximum 12 elevi;

-e3) clasele din învăţământul dual pot fi constituite din maximum 3 grupe cu calificări diferite;

f) învăţământul postliceal: clasa cuprinde în medie 22 de elevi, dar nu mai puţin de 12 şi nu mai mult de 26;

g) învăţământul special pentru elevi cu deficienţe uşoare şi/sau moderate: grupa care cuprinde în medie 8 elevi, dar nu mai puţin de 6 şi nu mai mult de 10;

h) învăţământul special pentru elevi cu deficienţe grave: grupa care cuprinde în medie 4 elevi, dar nu mai puţin de 3 şi nu mai mult de 5.

(3)În situaţii excepţionale, formaţiunile de preşcolari sau de elevi pot funcţiona peste efectivul maxim, cu cel mult 2 preşcolari/elevi, după caz, peste numărul maxim prevăzut la alin. (1), cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, pe baza unei justificări din partea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ care solicită exceptarea de la prevederile alin. (1).

(31) Situaţiile aprobate de inspectoratul şcolar se comunică Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi autorităţilor locale pentru asigurarea finanţării.Clasele în funcţiune la data intrării în vigoare a prezentei legi rămân cu acelaşi număr de elevi până la finalizarea ciclului de învăţământ.

3 3. La articolul 63, după alineatul (31) se introduce un nou alineat, alin. (32), cu următorul cuprins:(32) Integrarea şcolară individuală a copiilor/elevilor cu cerinţe educaţionale speciale în grupe/clase din învăţământul de masă se realizează doar la începutulanului şcolar.

Pentru fiecare preşcolar/elev cu cerinţe educaţionale speciale orientat de către centrul judeţean de resurse şi asistenţă educaţinală/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională pentru învăţământul de masă, efectivele existente ale grupelor/claselor se diminuează cu 2 preşcolari/elevi.

4. La articolul 66, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alin. (11) şi (12), cu următorul cuprins:(11) Pentru elevii care încep clasa pregătitoare, clasa a V-a şi, respectiv, clasa a IX-a in anul şcolar 2024-2025, numărul de ore alocat disciplinelor din planurile-cadru de învăţământ este în medie de 20 de ore pe săptămână la învăţământul primar, în medie de 25 de ore pe săptămână la învăţământul gimnazial şi în medie de 30 de ore pe săptămână la învăţământul liceal.

Aceste ore sunt alocate atât pentru predare şi evaluare, cât şi pentru învăţarea în clasă, asistată de cadrul didactic, a conţinuturilor predate.

Prin excepţie de la numărul de ore prevăzut la teza întâi a prezentului alineat, în cazul învăţământului primar, gimnazial şi liceal cu program integrat şi suplimentar de artă/coregrafie, cu program sportiv integrat, a celui cu predare în regim intensiv, respectiv bilingv, a unei limbi modeme de circulaţie internaţională şi a învăţământului pentru minorităţile naţionale, numărul de ore din planurile-cadru se stabileşte prin ordin de ministru.”(12) Curriculumul va fi adaptat corespunzător începând cu anul şcolar 2020/2021.

5. La articolul 262, alineatele (1), (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(1) Activitatea personalului didactic de predare se realizează într-un interval de timp zilnic de 8 ore, respectiv 40 de ore pe săptămână, şi cuprinde:a) activităţi didactice de predare-învăţare-evaluare şi de instruire practică şi examene de final de ciclu de studii, conform planurilor-cadru de învăţământ, de pregătire pentru evaluări/examene naţionale şi/sau pentru obţinerea performanţei educaţionale, precum şi de învăţare remedială;

4 b) activităţi de pregătire metodico-ştiinţifică, de dezvoltare a curriculumului la decizia şcolii, în acord cu nevoile elevilor;

c) activităţi de educaţie, complementare procesului de învăţământ: mentorat, şcoală după şcoală, învăţare pe tot parcursul vieţii;

d) activităţi de dirigenţie;e) activităţi specifice scrierii, derulării şi evaluării proiectelor educaţionale

(3)Norma didactică de predare-învăţare-evaluare şi de instruire practică şi de evaluare curentă a preşcolarilor şi a elevilor în clasă, în care pot fi incluse şi activităţi de pregătire pentru evaluări/examene naţionale şi/sau pentru obţinerea performanţei educaţionale, precum şi cele de învăţare remedială, reprezintă numărul de ore corespunzător activităţilor prevăzute la alin.(1) lit. a) şi se stabileşte după cum urmează:

a) un post de educator/educatoare sau de institutor/institutoare ori de profesor pentru învăţământul preşcolar pentru fiecare grupă cu program normal, constituită în educaţia timpurie;

b) un post de învăţător/învăţătoare sau de institutor/institutoare ori de profesor pentru învăţământul primar pentru fiecare clasă din învăţământul primar sau pentru clase simultane din cadrul acestuia, unde nu se pot constitui clase separate;

c) 18 ore pe săptămână pentru profesorii din învăţământul secundar şi terţiar non-universitar, pentru profesorii din unităţile şi clasele cu program integrat şi suplimentar de artă şi sportiv, precum şi din unităţile cu activităţi extraşcolare şi din centrele sau cabinetele de asistenţă psihopedagogică;

d) 24 de ore pe săptămână pentru profesorii de instruire practică şi maiştrii-instructori;e) pentru personalul didactic din învăţământul special, norma didactică se stabileşte astfel: învăţători şi profesori la predare – 16 ore pe săptămână; învăţător-educator, institutor-educator, profesor educator, maistru-instructor şi profesor pentru instruire practică – 20 de ore pe săptămână;

f) un post pentru personalul didactic din învăţământul special integrat, pentru cel din centrele logopedice interşcolare, pentru personalul didactic itinerant şi de sprijin, pentru personalul didactic din învăţământul special preşcolar, pentru profesori care efectuează terapiile specifice, profesori pentru cultura fizică medicală, kinetoterapie, educaţia psihomotrică şi altele, în funcţie de tipul şi gradul de deficienţă, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării

g) un post de profesor documentarist în centrele de documentare şi informare………………………………………………………………………………

(4) Norma didactică de predare-învăţare-evaluare prevăzută la alin. (3) lit. c) – e) pentru personalul didactic de predare şi de instruire practică cu o vechime în învăţământ de peste 25 de ani şi cu gradul didactic I, se poate reduce cu două ore săptămânal, fară diminuarea salariului.

Personalul didactic care desfăşoară activitate de mentorat beneficiază de reducerea cu 2 – 4 ore/săptămână a normei didactice de predare-învăţare-evaluare, în funcţie de numărul de profesori – stagiari coordonaţi; pentru personalul didactic încadrat pe post, care desfăşoară activitate de mentorat, orele de mentorat se remunerează în sistem de plata cu ora.

6.La articolul 262, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (41), cu următorul cuprins:(41) Pentru pregătirea remedială sau pentru pregătirea de performanţă se pot aloca în normă 2-3 ore.7. La articolul 262, după alineatul (6) introduc două noi alineate, alin. (7) şi (8), cu următorul cuprins:(7) Norma didactică a consilierului şcolar corespundeunui post de consilier şcolar în cabinetul de asistenţă psihopedagogică, respectiv în cabinetul interşcolar de asistenţă psihopedagogică şi se stabileşte prin raportare la un număr de 500 de elevi sau de 300 de preşcolari.

Activităţile specifice normei didactice sunt stabilite prin regulament aprobat prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.

(8) Ministerul Educaţiei şi Cercetării emite, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Norme metodologice privind desfăşurarea orelor de pregătire pentru evaluări/examene naţionale şi/sau pentru obţinerea performanţei educaţionale, precum şi de învăţare remedială şi Norme privind reducerea normei didactice de predare cu 2 -4 ore/săptămână a profesorilor care desfăşoară activitateade mentorat.

 8. Alineatul (2) al articolului 263 se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) În norma didactică prevăzută la alin. (1), se pot include ore de la disciplinele stabilite prin metodologia aprobată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi ore de pregătire pentru evaluări/examene naţionale şi/sau pentru obţinerea performanţei educaţionale, precum şi ore de învăţare remedială fară a depăşi o jumătate de normă de predare – învăţare – evaluare, cu menţinerea drepturilor salariale.Art. II. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 septembrie 2020.(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă prevederile art. I pct. 4 din Legea nr. 221/2019 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011.

surse: presidency.ro, cdep.roȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

Operațiune a polițiștilor și jandarmilor din Alba Iulia, în cartierul Cetate. Patru bărbați au fost reținuți și duși la audieri

Publicat

Patru bărbați au fost reținuți miercuri seară în Alba Iulia, după o operațiune de amploare a polițiștilor. 

Se pare că este vorba despre persoane bănuite într-un dosar de furt înregistrat în oraș, pentru care exista un cerc de suspecți.

Aceștia au fost ridicați de oamenii legii în zona blocurilor M din cartierul Cetate, dintr-un apartament în care existau informații că s-ar afla chiar în acel moment.

Surse din Poliție au declarat că autoritățile aveau informații că suspecții erau periculoși și ar fi putut deveni recalcitranți, motiv pentru care s-a decis ca operațiunea să includă un număr mare de polițiști și jandarmi.

Reprezentanții IPJ nu au precizat deocamdată oficial detalii concrete legate de acuzațiile care li se aduc bărbaților reținuți.

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Consiliul Elevilor solicită Guvernului să clarifice situaţia suspendarii cursurilor. LISTA unităților școlare- secții de votare

Publicat

Consiliul Naţional al Elevilor solicită Guvernului „să clarifice” situaţia privind suspendarea cursurilor fizice având în vedere organizarea în şcoli de secţii de votare pentru alegerile locale, acuzând că această decizie a venit „mult prea târziu”.

„Astăzi, Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a decis suspendarea cursurilor în format fizic pentru zilele de 25, 28 şi 29 septembrie 2020, pentru şcolile în care vor fi secţii de vot, în ciuda faptului că mai multe comitete judeţene pentru situaţii de urgenţă au luat decizia suspendării cursurilor şi pentru data de joi, 24 septembrie.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a emis, de asemenea, un ordin care conţine aceleaşi prevederi precum hotărârea CNSU. Consiliul Naţional al Elevilor condamnă ferm lipsa de responsabilitate şi nepăsarea cu care guvernanţii tratează actorii din teritoriu – elevi, părinţi şi profesori, întrucât decizia de suspendare a cursurilor fizice a venit mult prea târziu, iar autorităţile locale au fost nevoite să ia decizii în baza unor declaraţii şi nu a unor decizii ferme venite de la nivel central.

Solicităm Guvernului României să clarifice situaţia privind suspendarea cursurilor şi să urgenteze procedura de achiziţie publică pentru dispozitive conectate la internet, întrucât orice perioadă în care orele de curs se desfăşoară în format online înseamnă cunoştinţe pierdute pentru elevii care nu au acces la internet”, afirmă CNE într-un comunicat remis AGERPRES.

Potrivit CNE, în continuare, achiziţia primului lot de tablete este „blocată”, iar cele 82.000 de dispozitive „promise de minister nu au ajuns la elevi”, în condiţiile în care ministrul Educaţiei şi Cercetării, Monica Anisie, „a declarat că orice suspendare a cursurilor fizice va fi, pe viitor, înlocuită cu educaţia online”.

Cum vezi dacă o școală este ”secție de votare” la Alegerile locale din 27 septembrie

Trei din patru secții de votare de la alegerile locale 2020 sunt organizate în școli, licee sau grădinițe, potrivit unei analize făcută de Edupedu.ro cu datele de la Autoritatea Electorală Permanentă. În aceste unități se supendă cursurile față în față vineri, 25 septembrie și luni și marți, 28-29 septembrie 2020. Autoritățile nu au pus la dispoziție nicio listă cu școlile în care nu sunt secții de votare și în care eleviivor continu cursurile față în față scrie edupedu.ro

Din totalul celor 18.794 de secții de votare organizate de autorități pentru alegerile locale din 27 septembrie 2020, înscrise în Registrul secțiilor de votare al AEP, 14.295 sunt în unități de învățământ, asta înseamnă 76,06%.

Pe tip de unitate de învățământ situația secțiilor de votare este următoarea

  • școli gimnaziale/primare 10.256
  • grădinițe 1.785
  • licee 1.394
  • colegii 845
  • seminarii 10

Pentru că nu există o listă cu școlile în care cursurile continuă, părinții, profesorii și elevii pot descărca lista secțiilor de votare de mai jos și pot căuta școala la care sunt copiii/în care sunt angajați folosind tastele ctrl+F (find/gasește). Dacă unitatea de învățământ nu este pe listă, înseamnă că elevii merg la cursuri. Dacă este pe listă, cursurile se fac online scrie edupedu.ro

Lista secțiilor de votare 2020 din județul Alba de la Autoritatea Electorală Permanentă AICI

AGERPRES, edupedu.ro, AEP

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Cele mai hrănitoare alimente din lume. Ghidul necesităților de hrănire sănătoasă- BBC Food

Publicat

Mulți dintre noi suntem mai atenți la dietele noastre și la modul în care alimentele pe care le consumăm ne pot susține sănătatea, în această perioadă în care petrecem mai mult timp acasă.

Jurnaliștii de la BBC Good Food au căutat soluții practice pentru ingrediente alternative, rețete nutritive și toate aspectele legate de gătit și mâncare.

Imaginați-vă mâncarea ideală. Una care conține toți nutrienții necesari pentru a satisface, fără să depășească, cerințele noastre zilnice de nutrienți. Dacă ar exista un astfel de aliment, consumul acestuia ar oferi echilibrul nutrițional optim pentru corpul nostru.

O astfel de mâncare însă nu există, au constatat jurnaliștii. Dar putem face următorul lucru: să mâncăm ținând cont de un echilibru de alimente extrem de nutritive care, atunci când sunt consumate împreună, nu conțin prea mult dintr-un singur nutrient, pentru a evita depășirea cantităților zilnice recomandate.

Oamenii de știință au studiat peste 1.000 de alimente, atribuind fiecăruia un scor nutrițional. Cu cât scorul este mai mare, cu atât este mai probabil ca alimentu să satisfacă, dar nu să depășească nevoile voastre nutriționale zilnice, atunci când sunt consumate în combinație cu altele.

1. Migdale

579kcal, 0,91 USD, per 100g

Bogate în acizi grași mono-nesaturați. Promovează sănătatea cardiovasculară și poate ajuta la diabet.

SCOR NUTRIȚIONAL: 97

2. Cherimoya 

75kcal, 1,84 dolari, pe 100g

Fructul Cherimoya este cărnos și dulce, cu o pulpă albă. Bogat în zahăr și vitamine A, C, B1, B2 și potasiu.

SCOR NUTRITIONAL: 96

3. Bibanul de ocean

79kcal, 0,82 dolari, per 100g

Specia atlantică. Un pește de adâncime este uneori numit rockfish. Bogat în proteine, sărac în grăsimi saturate.

SCOR NUTRITIONAL: 89

4. Pește plat

70kcal, 1,15 USD, per 100g

Specii de talpă și flet. În general, fără mercur și o sursă bună de nutrienți esențiali vitamina B1.

SCOR NUTRITIV: 88

5. Semințe de Chia

486kcal, 1,76 USD, per 100g

Micile semințe negre care conțin cantități mari de fibre dietetice, proteine, acid α-linolenic, acid fenolic și vitamine.

SCOR NUTRITIONAL: 85

6. Semințe de dovleac

559kcal, 1,60 USD, per 100g

Una dintre cele mai bogate surse de fier și mangan pe bază de plante.

SCOR NUTRITIONAL: 84

7. Sfeclă

19kcal, 0,29 USD, per 100g

O sursă dietetică foarte rară de fitochimicale despre care se crede că au proprietăți antioxidante și de altă natură.

SCOR NUTRITIONAL: 78

8. Untură de porc

632kcal, 0,95 USD, per 100g

O sursă bună de vitamine B și minerale. Grăsimea de porc este mai nesaturată și mai sănătoasă decât grăsimea de miel sau de vită.

Jurnaliștii de BBC au investigat 100 de asemenea ingrediente și au calculat scorul pentru fiecare în parte.

Informații detaliate pot fi obținute AICI.

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Alertă europeană: Azotatul de amoniu din airbag-uri provocă explozii. Două mărci, somate să-și retragă mașinile de pe piață

Publicat

Comisia Europeană a emis două alerte privind pericolul grav generat de azotatul de amoniu utilizat în dispozitivul de umflare a airbagului, care poate provoca explozii.

Sistemul Safety Gate al Comisiei Europene a emis două alerte extrem de grave referitoare la riscurile de explozie la dispozitivele de airbag-uri.

”În cazul unui accident care a declanșat eliberarea unui airbag pentru conducător sau a unui airbag pasager, această modificare ar putea provoca o explozie a generatoarelor de gaz. În cazul în care un generator de gaz rupează, airbag-ul nu ar avea, așadar, nicio funcție de restricționare și piesele detașate de la generatorul de gaz ar putea ajunge în interiorul vehiculului. Acest lucru ar crește riscul de rănire a călătorilor”, se arată în alerta emisă de Germania.

Asociația pentru Protecția Consumatorilor Infocons a solicitat autorităților române să intervină pentru remedierea acestor probleme la autovehiculele Mercedes-Benz și Ford înmatriculate în țara noastră.

Mărcile vizate sunt Mercedes-Benz și Ford pentru care s-a solicitat retragerea de pe piață.

Astfel, pentru Mercedes-Benz, la modelele A-Class, C-Class, GLK, E-Class, ML, GL, R-Class, SLK, SLS AMG, fabricate între 2004 și 2016, a fost emisă o alertă din cauza generatoarelor de gaz cu azotat de amoniu fără agenți de uscare, care ar putea, în anumite condiții climatice, să conducă în timp la o schimbare chimică a combustibilului.

La autoturismele marca Ford, produse în Statele Unite, la modelele Mustang, Fusion, MKZ, Lincoln Town Car, Edge, MKX, Ranger, Ford GT, fabricate din 2005 până în 2014, s-a constatat că azotatul de amoniu utilizat în dispozitivul de umflare a airbagului poate avea o modificare substanțială în timp din cauza degradării provocate după o expunere prelungită la o umiditate absolută ridicată, la temperaturi ridicate și la cicluri de temperaturi înalte.

”În cazul în care un airbag este activat, acesta poate conduce la creșterea presiunii sau poate provoca o presiune internă excesivă iar corpul acestuia să se spargă, iar fragmentele de metal pot trece prin materialul pernei care provoacă rănirea ocupanților”, se precizează în alerta emisă de Regatul Unit.

În paralel, Asociația pentru Protecția Consumatorilor Infocons a solicitat autorităților române să intervină pentru remedierea acestor probleme la autovehiculele aparţinând marcilor menţionate mai sus înmatriculate în țara noastră.

”În țările europene, în cazul unor astfel de alerte, firmele producătoare îi notifică pe cetățenii care dețin în proprietate astfel de autoturisme, prin mail, prin sms, prin poștă, pentru a veni de îndată în service-urile reprezentanțelor pentru a putea repara sau a înlocui dispozitivele care generează riscuri sau chiar a retrage produsul cu plata despăgubirilor cuvenite cu celeritate, nu după ani de zile sau niciodată, cum se întâmplă la noi”, a precizat președintele Asociației pentru Protecția Consumatorilor infocons, Sorin Mierlea citat de national.ro .

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate