Connect with us
Publicitate

EDUCAȚIE

Legea care permite înființarea claselor cu mai puțini elevi, promulgată. Numărul maxim de copii la creșe, grădinițe, școli

Publicat

sala clasa pregatire examen

Legea care stabilește numărul maxim de elevi în clase, dar și numărul de ore pe săptămână a fost promulgată joi de președintele Klaus Iohannis. Potrivit actului normativ, se pot face grupe de grădiniță cu cel mult 17 copii, față de 20 până acum, la creșă cu cel puțin 3 (anterior 5) și clase la ciclul primar cu 22 de elevi, față de 25 până acum.

La gimnaziu și liceu, numărul maxim de elevi dintr-o clasă va fi 26 (față de 30).

Proiectul a primit vot final în Parlament, în februarie. După promulgare, a devenit Legea 185/2020 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011.

Ce prevede actul normativ:

În învățământul preuniversitar, formațiunile de studiu cuprind grupe, clase sau ani de studiu, după cum urmează:

– educația antepreșcolară (creșă): grupa cuprinde în medie 6 copii, dar nu mai puțin de 3 și nu mai mult de 8 (anterior, medie 7, între 5 și 9)

– învățământul preșcolar (grădiniță): grupa cuprinde în medie 12 preșcolari, dar nu mai puțin de 6 și nu mai mult de 17 (anterior medie 15, între 10 și 20)

– învățământul primar: clasa cuprinde în medie 17 elevi, dar nu mai puțin de 10 și nu mai mult de 22 (anterior medie 20, între 12 și 25)

– învățământul gimnazial: clasa cuprinde în medie 22 de elevi, dar nu  mai puțin de 10 și nu mai mult de 26 (anterior 25, între 12 și 30)

– învățământul liceal și profesional: clasa cuprinde în medie 22 de elevi, dar nu  mai puțin de 10 și nu mai mult de 26 (anterior 25, între 15 și 30)

– instruirea practică și pregătirea de specialitate se desfășoară pe grupe de minimum 8 elevi și maximum 12 elevi (anterior, 10-15)

– clasele din învățământul dual pot fi constituite din maximum 3 grupe cu calificări diferite

– învățământul postliceal: clasa cuprinde în medie 22 de elevi, dar nu mai puțin de 12 și nu mai mult de 26 (anterior medie 25, între 15 și 30)

– învățământul special pentru elevi cu deficiențe ușoare și/sau moderate: grupa care cuprinde în medie 8 elevi, dar nu mai puțin de 6 și nu mai mult de 10 (anterior, medie 10, între 8 și 12)

– învățământul special pentru elevi cu deficiențe grave: grupa care cuprinde în medeie 4 elevi, dar nu mai puțin de 3 și nu mai mult de 5 (medie 5, între 4 și 6)

AICI integral proiectul de lege.

În situații excepționale, formațiunile de preșcolari sau de elevi  pot funcționa peste efectivul maxim, cu cel mult 2 preșcolari/elevi, după caz, peste numărul maxim prevăzut, cu aprobarea consiliului de administrație al inspectoratului școlar, pe baza unei justificări din partea consiliului de administrație al unității de învățământ care solicită exceptarea.

Situațiile aprobate de inspectoratul școlar se comunică MEC și autorităților locale, pentru asigurarea finanțării. Clasele în funcțiune la data intrării în vigoare a prezentei legi rămân cu același număr de elevi până la finalizarea ciclului de învățământ.

Integrarea școlară individuală a copiilor/elevilor cu cerințe educaționale speciale în grupe/clase în învățământul de masă se realizează doar la începutul anului școlar. Pentru fiecare preșcolar/elev cu cerințe educaționale speciale, orientat către centrul județean de resurse și asistență educațională, efectivele existente ale grupelor/claselor se diminuează cu 2 preșcolari/elevi.

Pentru elevii care încep clasa pregătitoare, clasa a V-a, respectiv clasa a IX-a în anul școlar 2024-2025, numărul de ore alocat disciplinelor din planurile-cadru de învățământ este în medie 20 de ore pe săptămână la învățământul primar, în medie de 25 de ore la învățământul gimnazial și în medie de 30 de ore pe săptămână la învățământul liceal. Aceste ore sunt alocate atât pentru predare și evaluare, cât și pentru învățarea la clasă, asistată de un cadru didactic, a conținuturilor predate.

Prin excepţie de la numărul de ore prevăzut la teza întâi a prezentului alineat, în cazul învăţământului primar, gimnazial şi liceal cu program integrat şi suplimentar de artă/coregrafie, cu program sportiv integrat, a celui cu predare în regim intensiv, respectiv bilingv, a unei limbi modeme de circulaţie internaţională şi a învăţământului pentru minorităţile naţionale, numărul de ore din planurile-cadru se stabileşte prin ordin de ministru.

Norma didactică a consilierului şcolar corespunde unui post de consilier şcolar în cabinetul de asistenţă psihopedagogică, respectiv în cabinetul interşcolar de asistenţă psihopedagogică şi se stabileşte prin raportare la un număr de 500 de elevi sau de 300 de preşcolari. Activităţile specifice normei didactice sunt stabilite prin regulament aprobat prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.

Mai jos vă prezentăm integral proiectul de lege care modifică numărul preșcolarilor și elevilor în grupe și clase:

Legea care modifică numărul maxim de copii la creșe, grădinițe, școli

CAMERA DEPUTAŢILOR – LEGE pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

Camera Deputaților adoptă prezentul proiect de lege.

Art. I.– Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 23, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (11), cu următorul cuprins:(11) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. a), la solicitarea expresă a părinţilor, în limita numărului de locuri, pot fi înscrişi în învăţământul preşcolar copiii cu vârstă de minim 2 ani, asigurându-se finanţarea de bază corespunzătoare, de la bugetul de stat, în baza costului standard per preşcolar stabilit prin hotărâre a Guvernului.

2. La articolul 63, alineatele (1), (3) şi (31) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(1) În învăţământul preuniversitar, formaţiunile de studiu cuprind grupe, clase sau ani de studiu, după cum urmează:

a) educaţia antepreşcolară: grupa cuprinde în medie 6 copii, dar nu mai puţin de 3 şi nu mai mult de 8;b) învăţământul preşcolar: grupa cuprinde în medie 12 preşcolari, dar nu mai puţin de 6 şi nu mai mult de 17;2

c) învăţământul primar: clasa cuprinde în medie 17 elevi, dar nu mai puţin de 10 şi nu mai mult de 22;

d) învăţământul gimnazial: clasa cuprinde în medie 22 de elevi, dar nu mai puţin de 10 şi nu mai mult de 26;

e) învăţământul liceal şi profesional: clasa cuprinde în medie 22 de elevi, dar nu mai puţin de 12 şi nu mai mult de 26;

-e1) învăţământul dual: clasa cuprinde în medie 22 de elevi, dar nu mai puţin de12 şi nu mai mult de 26;

-e2) instruirea practică şi pregătirea de specialitate se desfăşoară pe grupe de minimum 8 elevi şi maximum 12 elevi;

-e3) clasele din învăţământul dual pot fi constituite din maximum 3 grupe cu calificări diferite;

f) învăţământul postliceal: clasa cuprinde în medie 22 de elevi, dar nu mai puţin de 12 şi nu mai mult de 26;

g) învăţământul special pentru elevi cu deficienţe uşoare şi/sau moderate: grupa care cuprinde în medie 8 elevi, dar nu mai puţin de 6 şi nu mai mult de 10;

h) învăţământul special pentru elevi cu deficienţe grave: grupa care cuprinde în medie 4 elevi, dar nu mai puţin de 3 şi nu mai mult de 5.

(3)În situaţii excepţionale, formaţiunile de preşcolari sau de elevi pot funcţiona peste efectivul maxim, cu cel mult 2 preşcolari/elevi, după caz, peste numărul maxim prevăzut la alin. (1), cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, pe baza unei justificări din partea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ care solicită exceptarea de la prevederile alin. (1).

(31) Situaţiile aprobate de inspectoratul şcolar se comunică Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi autorităţilor locale pentru asigurarea finanţării.Clasele în funcţiune la data intrării în vigoare a prezentei legi rămân cu acelaşi număr de elevi până la finalizarea ciclului de învăţământ.

3 3. La articolul 63, după alineatul (31) se introduce un nou alineat, alin. (32), cu următorul cuprins:(32) Integrarea şcolară individuală a copiilor/elevilor cu cerinţe educaţionale speciale în grupe/clase din învăţământul de masă se realizează doar la începutulanului şcolar.

Pentru fiecare preşcolar/elev cu cerinţe educaţionale speciale orientat de către centrul judeţean de resurse şi asistenţă educaţinală/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională pentru învăţământul de masă, efectivele existente ale grupelor/claselor se diminuează cu 2 preşcolari/elevi.

4. La articolul 66, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alin. (11) şi (12), cu următorul cuprins:(11) Pentru elevii care încep clasa pregătitoare, clasa a V-a şi, respectiv, clasa a IX-a in anul şcolar 2024-2025, numărul de ore alocat disciplinelor din planurile-cadru de învăţământ este în medie de 20 de ore pe săptămână la învăţământul primar, în medie de 25 de ore pe săptămână la învăţământul gimnazial şi în medie de 30 de ore pe săptămână la învăţământul liceal.

Aceste ore sunt alocate atât pentru predare şi evaluare, cât şi pentru învăţarea în clasă, asistată de cadrul didactic, a conţinuturilor predate.

Prin excepţie de la numărul de ore prevăzut la teza întâi a prezentului alineat, în cazul învăţământului primar, gimnazial şi liceal cu program integrat şi suplimentar de artă/coregrafie, cu program sportiv integrat, a celui cu predare în regim intensiv, respectiv bilingv, a unei limbi modeme de circulaţie internaţională şi a învăţământului pentru minorităţile naţionale, numărul de ore din planurile-cadru se stabileşte prin ordin de ministru.”(12) Curriculumul va fi adaptat corespunzător începând cu anul şcolar 2020/2021.

5. La articolul 262, alineatele (1), (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(1) Activitatea personalului didactic de predare se realizează într-un interval de timp zilnic de 8 ore, respectiv 40 de ore pe săptămână, şi cuprinde:a) activităţi didactice de predare-învăţare-evaluare şi de instruire practică şi examene de final de ciclu de studii, conform planurilor-cadru de învăţământ, de pregătire pentru evaluări/examene naţionale şi/sau pentru obţinerea performanţei educaţionale, precum şi de învăţare remedială;

4 b) activităţi de pregătire metodico-ştiinţifică, de dezvoltare a curriculumului la decizia şcolii, în acord cu nevoile elevilor;

c) activităţi de educaţie, complementare procesului de învăţământ: mentorat, şcoală după şcoală, învăţare pe tot parcursul vieţii;

d) activităţi de dirigenţie;e) activităţi specifice scrierii, derulării şi evaluării proiectelor educaţionale

(3)Norma didactică de predare-învăţare-evaluare şi de instruire practică şi de evaluare curentă a preşcolarilor şi a elevilor în clasă, în care pot fi incluse şi activităţi de pregătire pentru evaluări/examene naţionale şi/sau pentru obţinerea performanţei educaţionale, precum şi cele de învăţare remedială, reprezintă numărul de ore corespunzător activităţilor prevăzute la alin.(1) lit. a) şi se stabileşte după cum urmează:

a) un post de educator/educatoare sau de institutor/institutoare ori de profesor pentru învăţământul preşcolar pentru fiecare grupă cu program normal, constituită în educaţia timpurie;

b) un post de învăţător/învăţătoare sau de institutor/institutoare ori de profesor pentru învăţământul primar pentru fiecare clasă din învăţământul primar sau pentru clase simultane din cadrul acestuia, unde nu se pot constitui clase separate;

c) 18 ore pe săptămână pentru profesorii din învăţământul secundar şi terţiar non-universitar, pentru profesorii din unităţile şi clasele cu program integrat şi suplimentar de artă şi sportiv, precum şi din unităţile cu activităţi extraşcolare şi din centrele sau cabinetele de asistenţă psihopedagogică;

d) 24 de ore pe săptămână pentru profesorii de instruire practică şi maiştrii-instructori;e) pentru personalul didactic din învăţământul special, norma didactică se stabileşte astfel: învăţători şi profesori la predare – 16 ore pe săptămână; învăţător-educator, institutor-educator, profesor educator, maistru-instructor şi profesor pentru instruire practică – 20 de ore pe săptămână;

f) un post pentru personalul didactic din învăţământul special integrat, pentru cel din centrele logopedice interşcolare, pentru personalul didactic itinerant şi de sprijin, pentru personalul didactic din învăţământul special preşcolar, pentru profesori care efectuează terapiile specifice, profesori pentru cultura fizică medicală, kinetoterapie, educaţia psihomotrică şi altele, în funcţie de tipul şi gradul de deficienţă, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării

g) un post de profesor documentarist în centrele de documentare şi informare………………………………………………………………………………

(4) Norma didactică de predare-învăţare-evaluare prevăzută la alin. (3) lit. c) – e) pentru personalul didactic de predare şi de instruire practică cu o vechime în învăţământ de peste 25 de ani şi cu gradul didactic I, se poate reduce cu două ore săptămânal, fară diminuarea salariului.

Personalul didactic care desfăşoară activitate de mentorat beneficiază de reducerea cu 2 – 4 ore/săptămână a normei didactice de predare-învăţare-evaluare, în funcţie de numărul de profesori – stagiari coordonaţi; pentru personalul didactic încadrat pe post, care desfăşoară activitate de mentorat, orele de mentorat se remunerează în sistem de plata cu ora.

6.La articolul 262, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (41), cu următorul cuprins:(41) Pentru pregătirea remedială sau pentru pregătirea de performanţă se pot aloca în normă 2-3 ore.7. La articolul 262, după alineatul (6) introduc două noi alineate, alin. (7) şi (8), cu următorul cuprins:(7) Norma didactică a consilierului şcolar corespundeunui post de consilier şcolar în cabinetul de asistenţă psihopedagogică, respectiv în cabinetul interşcolar de asistenţă psihopedagogică şi se stabileşte prin raportare la un număr de 500 de elevi sau de 300 de preşcolari.

Activităţile specifice normei didactice sunt stabilite prin regulament aprobat prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.

(8) Ministerul Educaţiei şi Cercetării emite, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Norme metodologice privind desfăşurarea orelor de pregătire pentru evaluări/examene naţionale şi/sau pentru obţinerea performanţei educaţionale, precum şi de învăţare remedială şi Norme privind reducerea normei didactice de predare cu 2 -4 ore/săptămână a profesorilor care desfăşoară activitateade mentorat.

 8. Alineatul (2) al articolului 263 se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) În norma didactică prevăzută la alin. (1), se pot include ore de la disciplinele stabilite prin metodologia aprobată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi ore de pregătire pentru evaluări/examene naţionale şi/sau pentru obţinerea performanţei educaţionale, precum şi ore de învăţare remedială fară a depăşi o jumătate de normă de predare – învăţare – evaluare, cu menţinerea drepturilor salariale.Art. II. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 septembrie 2020.(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă prevederile art. I pct. 4 din Legea nr. 221/2019 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011.

surse: presidency.ro, cdep.ro

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate


Parteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax