Connect with us
Publicitate

EVENIMENT

Tarife notari 2024: onorariile minimale pentru serviciile prestate de notari. Cât costă actele și procedurile notariale

Publicat

notar

Tarife notari 2024. Tarifele de onorarii minimale pentru serviciile prestate de către notarii publici, pentru diverse acte și proceduri notariale, au fost publicate recent în Monitorul Oficial. 

Ordinul ministrului Justiției pentru aprobarea Normelor privind tarifele de onorarii minimale pentru serviciile prestate de notarii public a fost publicat vineri, 26 ianuarie, în Monitorul Oficial.

Noile norme îi pot ajuta pe cei interesați să înțeleagă care sunt tarifele la care trebuie să se aștepte atunci când merg la notar.

Categorii de onorarii pentru acte și proceduri notariale

Potrivit ordinului, pentru serviciile prestate, notarii publici au dreptul la:

a) onorarii minimale stabilite în sume determinate;

b) onorarii minimale graduale — pe tranșe și în cote procentuale — în raport cu valoarea determinată sau determinabilă a obiectului actului. Onorariul gradual și procentual este datorat și dacă actul este supus condiției sau termenului;

c) onorarii stabilite liber între notarul public și solicitant pentru actele și procedurile notariale prevăzute.

Onorariile se stabilesc liber între notarul public și solicitant pentru următoarele acte și proceduri notariale:

1. procedura autentificării:

 • a) alegerea regimului matrimonial prin convenție matrimonială;
 • b) actul de lichidare la schimbarea regimului matrimonial;
 • c) modificarea regimului matrimonial prin convenție matrimonială;
 • d) renunțarea la dreptul de proprietate și la un dezmembrământ al dreptului de proprietate;
 • e) contractul de logodnă;
 • f) contractul de fiducie;
 • g) contractul de administrare;
 • h) constatarea amiabilă a unui act nul sau anulabil;
 • i) pactul de opțiune de vânzare;
 • j) pactul de opțiune de cumpărare;
 • k) retractarea revocării testamentului;
 • l) încheierea de respingere;
 • m) contractul de comodat;
 • n) contractul de închiriere;
 • o) promisiunea unilaterală de vânzare;
 • p) actele și procedurile care au ca obiect bunuri mobile;

2. procedura succesorală:

 • a) certificat de executor testamentar;
 • b) lichidarea pasivului succesoral;
 • c) intervenția creditorului în cadrul procedurii succesorale pentru valorificarea creanței;
 • d) actul de lichidare între soțul supraviețuitor și moștenitori;
 • e) proces-verbal de constatare a stării materiale a testamentului olograf;
 • f) proces-verbal de validare a testamentului olograf;
 • g) citarea succesibililor cu domiciliul în străinătate și dovezile de comunicare a acesteia;
 • h) încheierea de respingere;

3. procedura divorțului:

 • a) acordul parental în procedura divorțului;
 • b) actul de lichidare între foștii soți;
 • c) încheierea de respingere la cererea de divorț;

4. darea de dată certă înscrisurilor;

5. consultații juridice în materie notarială, altele decât cele care sunt urmate de încheierea unui act la notarul public respectiv.

Scutiri de la obligația de plată a onorariilor

Potrivit normelor, sunt scutite de plata onorariilor următoarele acte întocmite în scopul valorificării unor drepturi prevăzute de legi speciale și de protecție socială:

 • declarații privind ajutorul de șomaj;
 • declarații privind ajutorul social;
 • declarații privind obținerea alocației de stat pentru copii;
 • declarații privind acordarea burselor pentru elevi și studenți, pentru obținerea de rechizite școlare și pentru obținerea de cazare în cămine;
 • declarații privind stabilirea sau valorificarea drepturilor foștilor deținuți politici, veteranilor de război și ale văduvelor acestora;
 • declarații privind valorificarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • declarații și procuri necesare în cadrul procedurii de obținere a despăgubirilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. — S.A. în vederea achiziționării de autoturisme, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 232/2008, cu modificările și completările ulterioare;
 • declarații de donare de organe, țesuturi și celule;
 • declarațiile sau procurile necesare în vederea stabilirii sau valorificării drepturilor prevăzute, ca forme de sprijin al unor categorii sociale, în alte programe naționale instituite prin legi speciale sau de protecție socială.

Se pot acorda scutiri în cazurile în care statului român îi revine obligația de plată a onorariului.

Reduceri din onorariile datorate

Pentru moștenitorii minori fără venituri proprii, pentru moștenitorii care nu realizează niciun fel de venituri sau realizează venituri sub venitul minim pe economie, precum și pentru moștenitorii din zonele declarate calamitate se pot acorda reduceri de până la 100% din onorariul datorat. Dovada situațiilor menționate anterior se face cu înscrisuri.

Se poate reduce cu 15% onorariul pentru autentificarea actelor în care avocații sau consilierii juridici au calitatea de dobânditori ai drepturilor și, implicit, obligația de plată a onorariului, precum și la succesiuni, dacă aceștia au calitatea de moștenitori.

Se pot reduce până la 70% onorariile pentru autentificarea actelor în care au calitatea de dobânditori ai drepturilor și, implicit, obligația de plată a onorariului magistrații, soții/soțiile acestora, precum și copiii lor minori.

Se reduc cu 30% onorariile pentru autentificarea contractelor de vânzare-cumpărare și a oricăror alte acte care se încheie în cadrul programului „Prima casă”, cu excepția celor prevăzute în anexa nr. 1 pct. 10 și 25.

Se reduc cu 50% onorariile pentru autentificarea actelor de dare în plată încheiate în condițiile Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, cu modificările și completările ulterioare.

Se pot acorda reduceri de 90% la onorariile stabilite pentru actele notariale în care au calitatea de dobânditori ai drepturilor și, implicit, obligația de plată a onorariului: Uniunea Națională a Notarilor Publici, camerele notarilor publici, personalul acestora sau al birourilor notarilor publici, notarii publici, soții/soțiile acestora, precum și copiii minori ai notarilor publici. Aceeași reducere de 90% se poate acorda și la onorariile stabilite pentru actele notariale în care au calitatea de dobânditori ai drepturilor și, implicit, obligația de plată a onorariului orice persoane juridice în care Uniunea Națională a Notarilor Publici și/sau camerele notarilor publici sunt acționare, asociate sau fondatoare, după caz.

În cazul actelor în care se pot acorda mai multe reduceri de onorariu se aplică o singură reducere, respectiv reducerea care are cuantumul cel mai mare.

Tarife notari 2024 – onorarii minimale în sumă determinată

Acte și proceduri notariale pentru care onorariile minimale sunt stabilite în sumă determinată (Anexa 1):

Nr. Crt. Actul/Procedura notarială Onorariul minimal
1 Autentificarea actelor privind persoanele juridice fără scop lucrativ
1.1 Autentificarea actelor de constituire a persoanelor juridice fără scop lucrativ 150 lei
1.2 Autentificarea altor acte de modificare a actelor de constituire a persoanelor juridice fără scop lucrativ 150 lei
2 Autentificarea actelor privind persoanele juridice
2.1 Autentificarea actelor constitutive ale persoanelor juridice, indiferent de forma de organizare, atunci când aportul este
în bani și nu depășește valoarea minimă admisă de lege și nu constă în aport în natură de bunuri mobile sau imobile
300 lei
2.2 Autentificarea actelor de modificare a actelor constitutive ale persoanelor juridice, cu excepția celor prin care se
majorează patrimoniul cu aport în numerar, bunuri mobile și imobile
150 lei
3 Autentificarea testamentelor 130 lei
4 Autentificarea declarației de revocare de testament 50 lei
5 Autentificarea procurilor
5.1 Autentificarea procurilor privind:
— înstrăinare sau dobândire de bunuri mobile sau imobile;
— reprezentare la succesiune;
— reprezentare la încheierea actelor de partaj;
— administrarea de bunuri mobile sau imobile;
— reprezentare la efectuarea oricăror operațiuni bancare;
— reprezentarea în materia persoanelor juridice;
— reprezentarea în fața instanțelor judecătorești, a oricăror autorități;
— orice alte mandate de reprezentare.
100 lei
5.2 Autentificarea procurilor pentru încasarea pensiilor, a ajutorului social, a alocației de stat și a altor drepturi provenind din legi speciale sau din legi care stabilesc despăgubiri sau compensații reparatorii 8 lei
6 Autentificarea promisiunilor bilaterale de vânzare-cumpărare dacă nu se plătește nicio sumă de bani 230 lei
7 Autentificarea actelor de alipire sau dezlipire a imobilelor 450 lei + 115 lei pentru fiecare imobil alipit sau rezultat
8 Autentificarea actelor de partaj succesoral de bunuri mobile și/sau imobile prin formarea de loturi și atribuirea acestora către copartajanți, cu sau fără sultă 450 lei + 115 lei/lot
9 Autentificarea declarațiilor pentru confirmarea primirii restului de preț, a sultei sau a oricărei creanțe
9.1 Autentificarea declarațiilor pentru confirmarea primirii restului de preț, a sultei sau a oricărei creanțe, dacă nu sunt necesare operațiuni de publicitate mobiliară sau imobiliară 150 lei
9.2 Autentificarea declarațiilor pentru primirea restului de preț, a sultei sau a oricărei creanțe, care necesită operațiuni de publicitate mobiliară sau imobiliară 250 lei
10 Autentificarea actelor privind creditele bancare acordate persoanelor fizice, dacă împrumutul a fost acordat și ipoteca a fost instituită 150 lei
11 Autentificarea altor declarații al căror obiect nu este evaluabil în bani 50 lei
12 Încheiere privind verificările efectuate în registrele de evidență ale camerelor notarilor publici și ale Uniunii Naționale a Notarilor Publici
13 Legalizarea specimenelor de semnătură și a sigiliilor 75 lei
14 Legalizarea semnăturii interpretului și traducătorului autorizat 50 lei
15 Legalizarea semnăturii părților pe înscrisur 250 lei
16 Certificarea unor fapte
16.1 Certificarea unor fapte, altele decât cele certificate ca urmare a unei somații sau notificăr 75 lei
16.2 Certificarea unor fapte ca urmare a unei somații sau notificări 250 lei
16.3 Certificarea hotărârilor adunărilor generale/consiliilor de administrație ale societăților comerciale/persoanelor juridice fără scop lucrativ etc. 450 lei
16.4 Certificarea proceselor-verbale ale organelor de conducere ale societăților comerciale/persoanelor fără scop lucrativ etc 450 lei
17 Legalizarea de copii de pe înscrisurile prezentate de părți pentru fiecare pagină 5 lei
18 Legalizarea de copii ale actelor aflate în arhiva notarului public pentru fiecare pagină 7 lei
19 Încheieri de rectificare a actelor, potrivit legii, dacă eroarea nu este imputabilă notarului public 75 lei
20 Eliberări de duplicate ale actelor notariale, altele decât cele eliberate în procedura autentificării 75 lei
21 Reconstituirea unui act original 300 lei
22 Primirea în depozit a înscrisurilor și documentelor, la solicitarea părților, precum și a înscrisurilor, documentelor, sumelor de bani, hârtiilor de valoare, cecurilor sau altor valori găsite cu ocazia efectuării inventarului succesoral:
a) până la un an; 750 lei
b) peste un an. 1.500 lei
23 Primirea în depozit a tiparelor ciocanelor silvice:
a) până la un an; 150 lei
b) între un an și doi ani; 220 lei
c) peste doi ani. 450 lei
24 Autentificarea actelor de garanție mobiliară sau imobiliară, în situația în care creanța este garantată cu mai multe bunuri mobile sau imobile pentru care se încheie contracte de garanție separate — pentru actele de garanție următoare primului contract încheiat:
a) până la 20.000 lei; 150 lei
b) de la 20.001 lei la 100.000 lei; 450 lei
c) de la 100.001 lei la 500.000 lei; 750 lei
d) peste 500.001 lei. 1.500 lei
25 Autentificarea actelor de garanție mobiliară sau imobiliară și/sau contracte de credit pentru programul „Prima casă” sau alte programe sociale adoptate de statul român:
a) până la 20.000 lei; 150 lei
b) de la 20.001 lei la 100.000 lei; 450 lei
c) de la 100.001 lei la 500.000 lei; 750 lei
d) peste 500.001 lei. 1.500 lei
26 Soluționarea cererii de divorț
26.1 Soluționarea cererii de divorț fără copii minori 750 lei
26.2 Soluționarea cererii de divorț cu copii minori 1.200 lei
27 Soluționarea cererii de numire a asistentului pentru încheierea actelor juridice 150 lei
28 Autentificarea actelor de desemnare, inclusiv prin dispoziții testamentare, a persoanei care urmează a fi numită tutore al copiilor săi 100 lei
29 Autentificarea mandatului de ocrotire dacă în mandat nu sunt cuprinse și dispoziții de natură patrimonială 250 lei
30 Alte acte notariale neevaluabile, cu excepția autentificării altor declarații al căror obiect nu este evaluabil în bani 150 lei

Tarife notari 2024 – onorarii minimale graduale pe tranșe și în cote procentuale

Acte și proceduri notariale pentru care onorariile minimale sunt graduale pe tranșe și în cote procentuale (Anexa 2):

Nr. Crt. Actul/Procedura notarială Onorariul minimal
I Onorariile pentru autentificarea actelor translative ale dreptului de proprietate și de constituire a altor drepturi reale care au ca obiect bunuri imobile
a) până la 20.000 lei; 2,2%, dar nu mai puțin de 230 lei
b) de la 20.001 lei la 35.000 lei; 440 lei + 1,9% pentru suma care depășește 20.001 lei
c) de la 35.001 lei la 65.000 lei; 725 lei + 1,6% pentru suma care depășește 35.001 lei
d) de la 65.001 lei la 100.000 lei; 1.205 lei + 1,5% pentru suma care depășește 65.001 lei
e) de la 100.001 lei la 200.000 lei; 1.705 lei + 1,1% pentru suma care depășește 100.001 lei
f) de la 200.001 lei la 600.000 lei; 2.805 lei + 0,9% pentru suma care depășește 200.001 lei
g) peste 600.001 lei. 6.405 lei + 0,6% pentru suma care depășește 600.001 lei
II Pentru actele de schimb mobiliar sau imobiliar, onorariul se stabilește la valoarea cea mai mare a oricăruia dintre bunurile ce fac obiectul schimbului, după criteriile anterioare, și se majorează cu 35%.
III Onorariile pentru actele de partaj voluntar de bunuri mobile și/sau imobile se stabilesc:
a) în situația în care în masa partajabilă există și bunuri imobile, onorariul se stabilește potrivit criteriilor de la pct. I, la valoarea cotelor din bunurile care revin fiecărui copartajant, peste cota deținută din bunul respectiv, în urma partajului, dar nu mai puțin de onorariul stabilit potrivit anexei nr. 1 pct. 8;
b) în situația în care în masa partajabilă există numai bunuri mobile, onorariul se stabilește prin aplicarea procentului de 0,35% la valoarea cotelor din bunurile mobile care revin fiecărui copartajant, peste cota deținută din bunul respectiv, în urma partajului, dar nu mai puțin de onorariul stabilit potrivit anexei nr. 1 pct. 8.
IV Pentru contractele de novație, de delegație, de compensare, de subrogație, de cesiune de creanță, altele decât cele care se încadrează la anexa nr. 1 pct. 10, precum și de remitere de datorie, onorariul se stabilește prin aplicarea procentului de 0,45% la valoarea creanțelor, dar nu mai puțin de 230 lei.
V Autentificarea actelor de garanție mobiliară sau imobiliară, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1 pct. 24 și 25
a) până la 50.000 lei; 0,85%, dar nu mai puțin de 150 lei
b) de la 50.001 lei la 100.000 lei; 425 lei + 0,5% pentru ceea ce depășește 50.000 lei
c) de la 100.001 lei la 200.000 lei; 750 lei + 0,46% pentru ceea ce depășește 100.001 lei
d) de la 200.001 lei la 500.000 lei; 1.209 lei + 0,19% pentru ceea ce depășește 200.001 lei
e) peste 500.001 lei. 1.778 lei + 0,10% pentru ceea ce depășește 500.001 lei
VI Pentru autentificarea actelor de donație sau partaj care au ca obiect locurile de înhumare, onorariul se stabilește la 1% din valoare, dar nu mai puțin de 225 lei.
VII Pentru actele de constituire a persoanelor juridice și de majorare a patrimoniului atunci când aportul adus este în numerar sau aport în natură, constând în bunuri mobile sau imobile, onorariul se stabilește la valoarea bunurilor care se transferă potrivit tranșelor valorice și procentelor prevăzute la pct. I, pentru bunurile imobile, și la pct. XIV lit. b), pentru numerar sau bunuri mobile, dar nu mai puțin de 300 lei. Aceste dispoziții se aplică în mod corespunzător și în cazul actelor pentru constituirea unei persoane juridice rezultate în vederea divizării sau fuziunii sau la autentificarea actelor necesare modificării actelor constitutive ale persoanelor juridice în vederea divizării sau fuziunii; onorariul se stabilește la valoarea bunurilor care se transferă în vederea divizării sau fuziunii.
VIII Pentru contractele de leasing operațional, onorariul se stabilește prin aplicarea procentului de 0,4%, calculat la valoarea contractelor de leasing, dar nu mai puțin de 150 lei
IX Pentru contractele de leasing financiar imobiliar sau mobiliar, onorariul se stabilește potrivit tranșelor valorice și procentelor prevăzute la pct. I, pentru bunurile imobile, și la pct. XIV lit. b), pentru bunurile mobile, dar nu mai puțin de 150 lei.
X Pentru actele de protest ale cambiilor, cecurilor și ale altor titluri la ordin, onorariul se stabilește la 1,4% din valoarea titlurilor protestate, dar nu mai puțin de 150 lei.
XI Pentru contractele prin care se cesionează cu titlu gratuit sau oneros drepturi litigioase și pentru autentificarea contractelor prin care se cesionează cu titlu gratuit sau oneros drepturi succesorale, onorariul se stabilește la 0,7%, calculat la valoarea bunurilor care fac obiectul drepturilor litigioase, declarată de părți, dar nu mai puțin de 300 lei. Valoarea bunurilor se stabilește în condițiile art. 4 din norme.
XII Pentru autentificarea mandatelor de ocrotire onorariul se stabilește prin raportare la 5% din valoarea bunurilor care sunt cuprinse în mandat potrivit tranșelor valorice și procentelor prevăzute la pct. I, dar nu mai puțin de 500 lei.
XIII Pentru autentificarea contractelor de mandat de ocrotire prevăzute de art. 114 alin. (6) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, altele decât cele de la pct. XII, onorariul se stabilește prin raportare la 3% din valoarea bunurilor care sunt cuprinse în mandat potrivit tranșelor valorice și procentelor prevăzute la pct. I, dar nu mai puțin de 250 lei.
XIV Pentru autentificarea altor acte evaluabile în bani, cu excepția celor prevăzute la art. 9 din norme:
a) promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare prin care prețul se plătește în parte sau în integralitatea sa, onorariul se stabilește la 1% din valoarea plătită, dar nu mai puțin de 230 lei;
b) alte acte evaluabile în bani, onorariul se stabilește la 0,30% din valoare, dar nu mai puțin de onorariul minimal stabilit potrivit anexei nr. 1 pct. 29.

Tarife notari 2024 – procedura succesorală

Procedura succesorală pentru care onorariile minimale sunt graduale pe tranșe și în cote procentuale:

Valoarea masei succesorale la care se stabilește onorariul minimal Onorariul minimal
a) până la 20.000 lei; 2,7%, dar nu mai puțin de 240 lei/dosar succesoral
b) de la 20.001 lei la 35.000 lei; 540 lei + 1,9% pentru ceea ce depășește 20.001 lei
c) de la 35.001 lei la 65.000 lei; 725 lei + 1,6% pentru ceea ce depășește 35.001 lei
d) peste 65.001 lei. 1.205 lei + 0,85% pentru ceea ce depășește 65.001 lei

Pentru administrarea, gestionarea, păstrarea și arhivarea actelor și documentației acestora, precum și a dosarelor privind procedurile notariale, notarul percepe suplimentar, cu titlu de onorariu:

 • 25 lei/act/dosar pentru actele și procedurile din prezenta anexă care au termen de păstrare de 10 ani;
 • 45 lei/act/dosar pentru actele și procedurile din prezenta anexă care au termen de păstrare permanent.

Tarife notari 2024 – onorariile minimale pentru traduceri

Onorariile minimale pentru traducerile efectuate de către notarii publici sau personalul angajat al acestora, care sunt autorizați ca traducători:

1. Pentru persoane fizice:

Traduceri pentru persoane fizice:

 • 30 lei, pentru fiecare pagină A4;
 • 15 lei, pentru fiecare exemplar în plus.

2. Pentru persoane juridice:

 • 35 lei, pentru fiecare pagină tip A4;
 • 15 lei, pentru fiecare exemplar în plus.

3. Taxe de urgență:

 • 50% din valoarea tarifelor, pentru traduceri efectuate în 48 de ore și în zilele nelucrătoare;
 • 100% din valoarea tarifelor pentru traduceri efectuate în 3—8 ore, în funcție de complexitatea actului

Ordinul împreună cu anexele poate fi consultat AICI

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax