Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

Venitul minim de incluziune. Cum se acordă, cine are acest drept, documente necesare şi condiţii pentru beneficiari


Publicat

baniLegea privind venitul minim de incluziune a fost publicată în Monitorul Oficial. Sprijinul financiar destinat familiilor şi persoanelor singure, dar şi copiilor, pentru stimularea participării la sistemul de educaţie, va fi acordat de stat din 1 aprilie 2018.

Guvernul a reunite venitul minim garantat, alocaţia pentru susţinerea familiei şi ajutorul pentru încălzirea locuinţei într-un singur ajutor: venitul minim de incluziune. Prin urmare, acesta din urmă va fi compus din una sau mai multe dintre următoarele ajutoare financiare: ajutorul de incluziune; ajutorul pentru familia cu copii; suplimentul pentru locuire.

Va putea fi completat, în funcţie de nevoile beneficiarilor, cu ajutoare complementare în bani sau în natură, aşa cum se arată în proiectul promulgat. De exemplu, plata contribuţiei la sănătate, plata asigurării obligatorii a locuinţei sau ajutoare pentru depăşirea unor situaţii de dificultate temporară (incendii, accidente, boli grave, deces, printre altele).

Pentru situaţii de dificultate ale unuia sau mai multor membri din familie a căror nevoie identificată constituie o situaţie particulară şi necesită intervenţie individualizată, se pot acorda ajutoare de urgenţă şi/sau ajutoare comunitare, susţinute din bugetul de stat şi, respectiv, din bugetele locale

Ideea pentru noua formă de acordarea a ajutoarelor de la stat a fost eficientizarea procesului de stabilire şi plată a drepturilor, simplificarea procedurilor şi reducerea costurilor administrative și private şi efectuarea unei plăţi unice lunare pentru fiecare beneficiar.

Cererile pentru obţinerea venitului minim de incluziune vor trebui depuse de la 1 februarie 2018, având în vedere că din aprilie 2018, acordarea ajutoarelor de la stat pentru susţinerea familiei şi ajutorul pentru încălzirea locuinţei va înceta, pentru a fi înlocuită cu noul sistem.

Cum se acordă venitul minim de incluziune

Familiile şi persoanele singure vor putea primi venitul minim de incluziune dacă îndeplinesc condiţiile de eligibilitate şi obţin venituri nete lunare ajustate de maximum 1,200 ISR (adică maximum 600 lei lunar, în prezent).

Venitul net lunar ajustat este „suma care revine fiecărui membru de familie din venitul net lunar total al acesteia, după aplicarea coeficienţilor de echivalenţă corespunzători dimensiunii familiei”.

Cuantumul venitului minim de incluziune, precum şi nivelul veniturilor se raportează la indicatorul social de referinţă (ISR).

Coeficienţii de echivalenţă corespunzători dimensiunii familiei, denumiţi în continuare coeficienţi de echivalenţă utilizaţi în stabilirea venitului net lunar ajustat, sunt:

1 – pentru persoana singură sau pentru un singur membru de familie;

0,5 – pentru fiecare persoană în plus, adult sau copil.

Venitul minim de incluziune se constituie din totalitatea sumelor aferente ajutoarelor financiare, care se stabilesc în funcţie de încadrarea în veniturile nete lunare ajustate realizate de familie în următoarele limite:

pentru ajutorul de incluziune, până la un venit mediu net lunar ajustat de 260 de lei inclusiv, respectiv 0,520 ISR, care se ia în calcul la stabilirea veniturilor cumulate ale familiei, respectiv până la un venit mediu net lunar ajustat de 300 de lei inclusiv, respectiv 0,600 ISR, care se ia în calcul la stabilirea veniturilor persoanei singure cu vârsta de cel puţin 60 de ani;

pentru ajutorul pentru familia cu copii, până la un venit net lunar ajustat de 600 de lei, inclusiv, respectiv 1,200 ISR;

pentru suplimentul pentru locuire, până la un venit net lunar ajustat de 600 de lei, inclusiv, respectiv 1,200 ISR, iar în cazul persoanelor singure cu vârsta de cel puţin 60 de ani, până la un venit net lunar ajustat de 800 de lei, inclusiv, respectiv 1,600 ISR.

Cum se calculează venitul minim de incluziune

Pentru calculul venitului net lunar ajustat se iau în considerare toate veniturile nete pe care membrii familiei sau persoana singură le-a realizat în luna anterioară solicitării venitului minim de incluziune. Venituri nete reprezintă totalitatea sumelor primite/realizate de persoana singură, respectiv de fiecare membru al familiei. Acestea includ veniturile neimpozabile prevăzute la art. 62 din Codul fiscal, sumele reprezentând valoarea obţinută după aplicarea cotei de impozitare asupra venitului impozabil, obligaţii legale de întreţinere faţă de copii şi/sau faţă de părinţi şi alte creanţe legale.

La stabilirea veniturilor nete lunare ale familiei nu se iau în calcul următoarele venituri: sumele primite cu titlu de prestaţii sociale în baza Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; alocaţia de stat pentru copii (Legea 61/1993); ajutoarele de stat acordate pentru activităţile agricole din fonduri publice, conform legii, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile; sumele acordate ca burse sau alte forme de sprijin financiar destinate exclusiv pentru susţinerea educaţiei preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, prin programe ale Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, altor instituţii publice şi private, inclusiv organizaţii neguvernamentale; sumele primite din activitatea desfăşurată ca zilier (Legea 52/2011); sumele primite de persoanele apte de muncă din familie ca urmare a participării la programe de formare profesională organizate în condiţiile legii, dacă acestea nu au titlu de venituri salariale; sumele primite ocazional din partea unor persoane fizice ori juridice, precum şi sumele cu titlu de ajutor de urgenţă primite de la bugetul de stat sau local.

În cazul în care cel puţin unul dintre membrii familiei are în proprietate, închiriere, comodat ori altă formă de deţinere cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării venitului minim de incluziune, aceasta nu beneficiază de acest drept. Lista se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi şi se poate actualiza anual, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

Unde se depun cererile pentru venitul minim de incluziune

Acordarea venitului minim de incluziune se solicită în scris, la primăria localităţii de domiciliu/reședință. Cererea va fi însoţită de o declaraţie pe propria răspundere, de un angajament de plată, dar și de unele acte doveditoare. Solicitarea pentru acordarea venitului minim de incluziune, împreună cu actele necesare, se depune direct la sediul primărie sau se transmite electronic.

Cererea va include datele persoanei îndreptățite, componenţa familiei, veniturile realizate, bunurile deţinute, tipul de locuinţă, sistemul de încălzire folosit şi numărul persoanelor care locuiesc la aceeaşi adresă de domiciliu/reşedinţă. De asemenea, vor fi incluse informaţii despre situaţia educaţională şi profesională a persoanei singure sau a membrilor de familie, precum şi despre nevoile speciale şi situaţiile particulare în care se regăsesc aceştia.

În ceea ce privește actele doveditoare, acestea vor demonstra, printre altele, veniturile, componența familiei și respectarea condițiilor în funcție de care se vor acorda ajutoarele componente ale venitului minim de incluziune. Angajamentul de plată va reprezenta documentul prin intermediul căruia beneficiarii ajutorului își vor asuma returnarea banilor primiți fără drept, dacă acest lucru va fi necesar.

„Verificarea datelor și informațiilor cuprinse în cerere și în documentele doveditoare, precum și prelucrarea datelor înscrise în cerere se realizează în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării acestora, de către personalul serviciului public de asistență socială din subordinea consiliului local sau, după caz, de către personalul din compartimentul cu atribuții în domeniul asistenței sociale din aparatul de specialitate al primarului”, este explicat.

Astfel, în cazul persoanelor care se încadrează în limitele maxime de venit amintite anterior și care folosesc energia electrică pentru încălzirea casei, se va face o verificare în teren a datelor și informațiilor declarate de solicitanți. Totuși, vor putea fi făcute verificări și la alți solicitanți.

După cel mult cinci zile de la finalizarea verificării în teren, primarul localității va decide aprobarea sau respingerea cererii de acordare a venitului minim de incluziune. Apoi, în maximum cinci zile de la emitere, dispoziția primarului se va comunica solicitanților.

Cum se face plata

Plata ajutorului de incluziune și/sau a ajutorului pentru familia cu copii se va face lunar de către agențiile teritoriale pentru plăți și inspecție socială. Suplimentul pentru locuire, reprezentat de ajutorul pentru combustibili solizi şi petrolieri, va fi plătit o singură dată (până la data de 31 noiembrie a fiecărui an, pentru perioada sezonului rece), în timp ce achitarea ajutorului pentru energie termică, energie electrică sau gaze naturale se va face direct la furnizori.

Ce valoare vor avea ajutoarele din cadrul venitului minim de incluziune

Ajutorul de incluziune: sumă de bani acordată pentru asigurarea necesităţilor zilnice ale vieţii; cuantum maxim de 260 de lei pe lună (0,520 ISR).

În funcţie de numărul membrilor familiei, ajutorul se va acorda pornind de la valoarea de referinţă de 260 de lei pe lună, la care vor fi aplicaţi coeficienţii de echivalenţă (1 pentru o personă, 0,5 pentru fiecare persoană în plus).

Persoanele singure în vârstă de peste 60 de ani vor putea primi un cuantum maxim de 300 de lei pe lună (0,600 ISR).

În cazul familiilor care vor primi ajutorul de incluziune, unul dintre membrii majori apți de muncă va fi obligat să lucreze lunar, la cererea primarului, pentru activități sau lucrări de interes local. Acest lucru se va face cu respectarea duratei normale a timpului de muncă.

Ajutorul pentru familia cu copii: acordat pentru a preveni sărăcia copiilor şi a stimula participarea acestora în sistemul de educaţie; va viza familiile care întrețin unul sau mai mulți minori și va fi acordat în funcţie de nivelul venitului net lunar ajustat şi numărul de copii.

Cuantumul lunar pentru familia beneficiară a ajutorului de incluziune sau pentru cea cu venituri nete lunare ajustate de maximum 260 de lei pe lună va fi:

– 107 de lei (0,214 ISR) pentru familia cu un copil;
– 214 de lei (0,428 ISR) pentru familia cu doi copii;
– 321 de lei (0,642 ISR) pentru familia cu trei copii;
– 428 de lei (0,856 ISR) pentru familia cu patru sau mai mulţi copii.

Familia monoparentală beneficiară a ajutorului de incluziune sau cea cu venituri nete lunare ajustate de maximum 260 de lei pe lună va primi un cuantum lunar al ajutorului de:

– 120 de lei (0,240 ISR) pentru familia cu un copil;
– 240 de lei (0,480 ISR) pentru familia cu doi copii;
– 360 de lei (0,720 ISR) pentru familia cu trei copii;
– 480 de lei (0,960 ISR) pentru familia cu patru sau mai mulţi copii.

Pentru familia cu un venit net lunar ajustat cuprins între 261 de lei (0,522 ISR) şi 600 de lei (1,200 ISR) pe lună, cuantumul lunar al ajutorului va fi:

– 85 de lei (0,170 ISR) pentru familia cu un copil;
– 170 de lei (0,340 ISR) pentru familia cu doi copii;
– 255 de lei (0,510 ISR) pentru familia cu trei copii;
– 340 de lei (0,680 ISR) pentru familia cu patru sau mai mulţi copii.

Cuantumul lunar al ajutorului pentru familiile monoparentale cu un venit net lunar ajustat cuprins între 261 de lei (0,522 ISR) şi 600 de lei (1,200 ISR) pe lună va fi:

– 100 de lei (0,200 ISR) pentru familia cu un copil;
– 200 de lei (0,400 ISR) pentru familia cu doi copii;
– 300 de lei (0,600 ISR) pentru familia cu trei copii;
– 400 de lei (0,800 ISR) pentru familia cu patru sau mai mulți copii

În familiile care au în întreţinere copii de vârstă şcolară, acordarea ajutorului va fi condiţionată de frecventarea neîntreruptă a cursurilor. Eventualele absenţe nemotivate, întreruperi sau repetări de an şcolar vor duce la scăderea cuantumului ajutorului.

Suplimentul pentru locuire: ajutor financiar pentru acoperirea integrală sau parţială a cheltuielilor cu încălzirea locuinţei de domiciliu/reşedinţă în timpul sezonului rece (perioada 31 noiembrie – 1 martie). Se va acorda în cuantumuri diferenţiate, în funcţie de încadrarea venitului net lunar ajustat, pentru un singur sistem de încălzire.

Este un ajutor pentru energie termică în sistem centralizat, un ajutor pentru gaze naturale, un ajutor pentru energie electrică sau un ajutor pentru combustibili solizi/petrolieri. Va fi acordat, în timpul sezonului rece, persoanelor singure și familiilor care au un venit net lunar ajustat de până la 600 de lei.

Cuantumurile suplimentului pentru locuire, indiferent de sistemul de încălzire utilizat, se calculează în funcție de veniturile nete lunare ajustate pe membru de familie, prin compensarea procentuală a cheltuielilor pentru încălzire (…). în funcţie de:

-valoarea de referință a ajutorului lunar pentru energie termică, calculat în limita consumului mediu lunar și prețul gigacaloriei;
-valoarea de referință a ajutorului lunar pentru gaze naturale de 260 de lei;
-valoarea maximă a ajutorului lunar pentru energie electrică de 240 de lei;
-valoarea maximă a ajutorului lunar pentru combustibili solizi/petrolieri de 80 de lei.

Cei care vor solicita venitul minim de incluziune exclusiv pentru suplimentul de locuire, pentru energie termică, gaze sau energie electrică, vor trebui să depună actele necesare până la data de 15 octombrie a fiecărui an. În cazul ajutorului pentru combustibili solizi/petrolieri, termenul va fi data de 15 septembrie a fiecărui an.

surse: legestart.ro, avocatnet.roȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

UPDATE FOTO: INCENDIU la Sebeș. Acoperișul unui depozit de material lemnos a luat foc

Publicat

Un incendiu a izbucnit joi noaptea în municipiul Sebeș. Din primele informații, acoperișul unui depozit de material lemnos a luat foc.

UPDATE: Incendiul a fost lichidat.

Stirea initiala:

Potrivit ISU Alba, Garda de Intervenție Sebeș intervine pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la acoperișul unui depozit de material lemnos în mun. Sebeș, drumul Dăii.

Incendiul se manifestă pe aprox. 20 mp, fiind localizat, fără pericol de propagare.

Forțe alocate: două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD B2.

.

Foto: ISU Alba

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Comunicat USR PLUS: PNL a inaugurat o autostradă neterminată, care trece prin Alba Iulia, fără să-l invite pe primar (P)

Publicat

Guvernul Orban și PNL și-au demonstrat, joi, ipocrizia politică și asemănarea cu PSD inaugurând, cu mult festivism electoral, o autostradă neterminată, totul pentru o încercarea disperată de a mai câștiga câteva voturi la alegerile de duminică.

Liderii liberali au dat dovadă și de o atitudine lipsită de fair play deoarece la evenimentul de deschidere a acestei autostrăzi, care trece pe raza administrativă a municipiului Alba Iulia, au omis cu bună știință să îl invită pe primarul municipiului pentru a se răzbuna pe acesta.

În schimb pe asfaltul proaspăt turnat în ultimele zile, au țopăit veseli și s-au fotografiat pentru a-și asuma măreața realizare toți candidații PNL la Parlamentare, membrii din activul de partid, primarul din Sebeș, Dorin Nistor (PNL), ba chiar și fostul primar al municipiului Alba Iulia, Mircea Hava. Domnul Hava, în prezent mare europarlamentar, ar fi venit special de la Bruxelles pentru a oferi nouă, muritorilor de rând, acest dar măreț: 14,8 kilometri de autostradă.

E adevărat că ar fi trebuit să fie în jur de 17 kilometri, dar la PNL contează intenția, nu mărimea, chiar dacă autostrada nu e terminată. Oricum acest apendice din Autostrada Sebeș -Turda, denumit pompos tronson de către Guvernul Orban, a fost construit în 6 ani (ȘASE ANI), arătând incapacitatea partidelor care au guvernat România în acești ani de a rezolva o problemă majoră: construirea de autostrăzi.

Revenind la faptul că primarul din Alba Iulia nu a fost invitat la eveniment, credem că este o dovadă în plus a lipsei de respect a PNL față de Municipiul Alba Iulia și față de albaiulieni. Înțelegem că pe Gabriel Pleșa au vrut să îl taxeze politic, dar nu acceptăm ca să își bată joc de Alba Iulia.

Din respect și bun simț, primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, nu ar fi mers la o astfel de inaugurarea vădit electorală și, după cum s-a observat, a răspuns elegant la întrebările presei legate de faptul că nu a fost invitat la eveniment.

Presupunem că liderul suprem al PNL Alba, Mircea Hava, a dat ordin pe unitate ca primarul USR -PLUS al municipiului Alba Iulia să nu fie invitat pentru că s-a temut că ar putea împărți capitalul de popularitate pe care crede că l-a câștigat prin inaugurarea electorală.

Domnului Hava și colegilor săi le spunem că oamenii NU MAI POT FI PROSTIȚI cu tăieri de panglici sau inaugurări sub lumina reflectoarelor.

A trecut vremea în care albaiulienii erau prostiți cu un concert-două prin Cetate, cu imnuri pedeliste sau cu o stradă asfaltată în grabă în campania electorală. Credem că inteligența alegătorilor s-a văzut la votul de la alegerile locale și se va vedea cu siguranță la scrutinul de duminică.

PNL demonstrează, dacă mai era nevoie, că este doar un PSD vopsit în galben. Ambelor partide le amintim că se fac vinovate de faptul că, în fiecare zi, în România, 5 persoane mor în accidente rutiere din cauza drumurilor proaste și a lipsei autostrăzilor.

România este țara din Uniunea Europeană cu cele mai multe decese în accidente rutiere. 96 de morți/ 1 milion de locuitori, în timp ce media Uniunii Europene este de 51 de decese la un milion de locuitori.

Doar în 2019, pe șoselele din România au avut loc, potrivit Institutului Național de Statistică, 31.146 de accidente cu vătămări corporale, cu 3.1% mai multe comparativ cu 2018. 1.869 de persoane au decedat pe drumurile din România.

Aceasta este REALITATEA! În 6 decembrie, vă rugăm să vă amintiți de aceste statistici! În votul vostru pot sta și viitoarele autostrăzi din România!

Votează USR PLUS și vei avea autostrăzi pe bune, nu pe hârtie!

Biroul de Presă al USR PLUS Alba

Comandat de Partidul Uniunea Salvați România (parte a alianței electorale „Alianța USR PLUS”) – cod unic mandatar financiar coordonator 11200021, distribuit de SC INDEPENDENT SRL – portal: https://alba24.ro

 

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Reguli pentru slujbele de Crăciun în lăcaşurile de cult. Condițiile în care preoții pot merge la sfințirea caselor de Bobotează

Publicat

catefdrala

Credincioșii vor putea participa în interiorul lăcașurilor de cult la slujbele de Crăciun şi de Anul Nou, însă vor trebui să respecte o serie de reguli. Decizia a fost luată joi seară, în urma unei şedinţe la care au participat reprezentanți ai cultelor şi secretarul de stat Raed Arafat.

Slujbe de Crăciun, noi reguli

Raed Arafat și reprezentanții cultelor din România au avut o ședință în care s-au stabilit condițiile în care se vor desfășura slujbele de Crăciun și de Anul Nou. În urma discuțiilor s-a ajuns la concluzia că trebuie impuse noi restricții, dar toate vor fi cuprinse într-un ghid, așa cum cere, de mai multe luni, reprezentantul României la OSCE pe libertate religioasă.

Oamenii vor putea participa la liturghiile de Crăciun şi de Anul nou în interiorul bisericilor. 

Potrivit ghidului de reguli pentru organizarea slujbelor, în primul rând, credincioşii vor păstra în interior o distanţă de 2 metri, afară de 1 metru şi jumătate şi vor avea masca de protecţie care să le acopere atât gura, cât şi nasul.

Tot în ghid se specifică şi faptul că preoţii trebuie să se asigure că sunt dezinfectate toate obiectele şi suprafeţele comune la care ajung oamenii.

Şi în cazul rugăciunilor pe care preotul le face la domiciliu există nişte reguli. De pildă, de Bobotează când vor merge cu crucea în casele oamenilor, trebuie să respecte o distanţă de 2 metri între celelalte persoane şi să poarte masca de protecţie.

Slujbe de Crăciun, ce spune premierul

Premierul Ludovic Orban a fost întrebat, joi, despre desfăşurarea slujbelor de Crăciun în România şi a afirmat că, dacă se respectă normele sanitare, acestea pot avea loc: ”Ştii foarte bine că slujbele în România se pot desfăşura, respectând măsurile de protecţie sanitară (…) slujbele se desfăşoară. Singul lucru la care ne gândim este să convingem cât mai mulţi români să respecte măsurile de protecţie sanitară, astfel încât să reducem cât mai mult numărul persoanelor care se infectează”.

Grupul de Comunicare Strategică a anunţat joi 7.661 de cazuri noi de infectare cu coronavirus. În ultimele 24 de ore, 211 persoane au decedat, un deces fiind înregistrat la categoria 0 – 9 ani, iar alte două la categoria de vârstă 20 – 29 de ani. 1.252 de pacienţi sunt internaţi la ATI.

Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei: Comisia Europeană nu decide şi nu poate impune nimic în sfera esenţială a religiosului

Comisia Europeană nu decide şi nu poate impune nimic în sfera esenţială a religiosului, doar poate emite recomandări legat de încurajarea şi intensificarea protejării de noul coronavirus în viaţa socială din perioada sărbatorilor, a transmis miercuri purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, Vasile Bănescu.

Bănescu a trimis un punct de vedere cu privire la recomandarea Comisiei Europene referitoare la slujbele de Crăciun.

„Comisia Europeană nu decide şi nu poate impune nimic în sfera esenţială a religiosului, doar poate emite recomandări(!) legate de încurajarea şi intensificarea protejării de noul coronavirus în viaţa socială din perioada sărbatorilor. Aceste recomandări(!) în sine nu pot conduce discreţionar la anularea sau transferarea în online a slujbelor de Crăciun şi nimeni onest sau ancorat în realitatea socială profundă nu poate dori sau impune acest lucru”, a scris Bănescu.

CE a recomandat înlocuirea liturghiilor de Crăciun faţă în faţă cu slujbe transmise online sau la televizor, potrivit unui proiect citat de Corriere della Sera.

„Aceste recomandări(!) în sine nu pot conduce discreţionar la anularea sau transferarea în online a slujbelor de Crăciun şi nimeni onest sau ancorat în realitatea socială profundă nu poate dori sau impune acest lucru”, a continuat el.

Purtătorul de cuvânt susţine că Bisericile sunt conştiente de situaţia actuală şi că pledează pentru respectarea regulilor sanitare.

„Bisericile însele (formate din majoritatea persoanelor care compun societatea românească şi nu numai) sunt perfect conştiente de situaţia actuală extrem de dificilă şi implicate caritabil major în sprijinirea autorităţilor, alături de care au fost şi vor rămâne constant în combaterea pandemiei. Experienţa lor socială şi discernământul conferit de credinţa împrietenită cu raţiunea, nu în divorţ cu ea, fac din biserici spaţii comunitare în care slujbele religioase se pot desfăşura în condiţii de reală siguranţă.

Biserica, cultele religioase, pledează permanent pentru respectarea regulilor sanitare în legătură cu care suntem mereu asiguraţi că, respectate fiind, sunt şi eficiente. Cei care cu ostentaţie nu le respectă, ignorându-l astfel pe aproapele lor şi sfidând eforturile uriaşe ale personalului medical, se compromit moral pe cont propriu şi pot fi avertizaţi/ sanctionaţi legal. Responsabilitatea publică şi perceperea sănătăţii celuilalt ca o problemă personală de natură spirituală sunt lucruri care, mai ales în actualul context, onorează în modul cel mai înalt. Ele trebuie asumate în mod practic de oricine are conştiinţa statutului său de creştin”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Potrivit ghidului de reguli pentru organizarea slujbelor, credincioşii vor păstra în interior o distanţă de 2 metri, în exterior o distanță de 1 metru şi jumătate şi vor avea masca de protecţie care să le acopere atât gură cât şi nasul. De asemenea, preoţii trebuie să se asigure că sunt dezinfectate toate obiectele şi suprafeţele comune la care ajung oamenii.

Şi în cazul rugăciunilor pe care preotul le face la domiciliu există reguli pentru limitarea răspândirii COVID.

Astfel, de Bobotează când vor merge cu crucea în casele oamenilor, trebuie să respecte o distanţă de 2 metri între celelalte persoane şi să poarte masca de protecţie.

Şedinţa de joi a avut loc după ce Comisia Europeană a recomandat ca preoţii să transmită slujbele de sărbători pe Internet ori la televizor pentru a se evita aglomeraţia şi riscul apariţiei unui al treilea val de infectări.

 

Surse: stirileprotv.ro, RTV.ro,

 

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Cum motivează Hava participarea la deschiderea autostrăzii: a vrut să facă lobby pentru Centura de Nord a orașului Alba Iulia

Publicat

Europarlamentarul Mircea Hava, fostul primar al municipiului Alba Iulia, a fost prezent joi, 3 decembrie, la deschiderea oficială a lotului 1 al Autostrăzii A10, între Sebeș și Alba Iulia. Într-o postare pe Facebook, acesta a transmis că a fost prezent la eveniment pentru a-i înmâna ministrului Transporturilor, Lucian Bode, un memoriu ce vizează centura ocolitoare a municipiului pe latura de Nord, drum care va lega A10 de DN 74 și Munții Apuseni. 

„Au fost foarte mulți cei care, de pe margine, de-a lungul anilor, au ținut companie autostrăzii recent inaugurate. Voci mai mult sau mai puțin autorizate, vorbind în neștire despre termene, progres, șantier, etape, unii uitând că acest subiect devenise enervant și decepționant pentru întreaga zonă, chiar pentru toată România, prin lentoarea de melc cu care s-au mișcat lucrurile.

Vezi și VIDEO: Traficul rutier a fost DESCHIS pe lotul 1 al Autostrăzii A10, între Sebeș și Alba Iulia

M-am prezentat, azi, la inaugurare, pentru simplul motiv că dincolo de planurile inițiale, la vremea la care șoseaua nu exista decât pe hârtie, am pretins ca Alba Iulia să poată avea cele două noduri pe care am considerat că le merită. În rest, la cât de firav s-a lucrat, indiferent de cine a fost la guvernare, faptul că azi se poate circula pe această bucată ar sta mai bine la o oarecare distanță de ideea de reușită.

Sunt de acord să privim cu optimism doar dacă trecem peste cât și ce a făcut nu știu cine, din ce partid, doar dacă acest obiectiv devine deplin funcțional. Cum? Foarte simplu! Devenind argument pentru investitori și crescând șansele de dezvoltare ale acestui culoar, dintre Alba Iulia – Teiuș – Aiud.

Vezi și VIDEO: Prima deplasare pe Lotul I al Autostrăzii Sebeș-Turda, înainte de inaugurare. Cum arată tronsonul de drum

Azi, scopul prezenței mele a fost aducerea pe masa ministrului Bode a următorului pas important pentru Alba Iulia: Centura Ocolitoare de Nord, care să facă legătura cu Țara Moților, și care să transforme zone din apropierea orașului în opțiuni clare pentru investitori.

I-am predat ministrului Lucian Bode un memoriu care aduce în discuție o inițiativă de pe vremea când eram primar. Acestui oraș, nouă, albaiulienilor, ne trebuie această legătură cu noua autostradă! Și din poziția de europarlamentar voi susține, în continuare, necesitatea ca această centură ocolitoare să fie inclusă în Master Planul General de Transport. Practic, există posibilitatea finanțării acesteia din fondurile nerambursabile la care România va avea acces în cadrul Programelor Operaționale și Mecanismului de Redresare și Reziliență. Alba Iulia a finalizat, deja, PUZ-ul pentru centură, fiind în faza de avizări finale ale acestuia. Comuna Ighiu face același lucru, apoi, împreună cu Consiliul Județean, ÎN ECHIPĂ, se va trece la depunerea cererii de finanțare. Sunt îndeplinite toate condițiile ca acest proiect să fie preluat așa cum am sugerat și solicitat. După parcurgerea memoriului de către cei cărora l-am adresat, voi reveni cu amănunte”, a scris europarlamentarul Mircea Hava, pe pagina de Facebook.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate