Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

ADMITERE 2018 la Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, sesiunea de toamnă. Locuri, calendar şi documente necesare


Publicat

În perioada 10-28 septembrie 2018, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia va organiza sesiunea de toamnă a admiterii 2018, punând la dispoziția candidaților locuri subvenționate și locuri cu taxă, la toate programele de licenţă (învăţământ cu frecvenţă – zi și învățământ la distanță), masterat şi doctorat.

Toate programele Universității sunt acreditate și autorizate conform legislației în vigoare.

Locuri scoase la concurs – Programe de licenţă: AICI

Locuri scoase la concurs – Programe de Masterat: AICI 

Locuri scoase la concurs – Şcoli doctorale: AICI

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia este o instituţie de învăţământ superior şi cercetare cu caracter public, de stat, înfiinţată în 1991, evaluată de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), în 2015, cu calificativul maxim „Grad de încredere ridicat”. În anul 2013 a avut loc și evaluarea instituţională a Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în cadrul programului de evaluare instituţională (IEP), de către Asociaţia Universităţilor Europene (EUA), inclusă în Registrul European al Agenţiilor de Calitate (EQAR).

În prezent, dotarea instituției, a laboratoarelor didactice şi de cercetare, corespunde stadiului actual de dezvoltare a cunoaşterii ştiinţifice şi este comparabilă cu cea din universităţile dezvoltate din Europa. Efortul investiţional sistematic a asigurat extinderea şi modernizarea spaţiilor de învăţământ, cercetare, servicii sociale şi culturale pentru studenţi şi cadre didactice, astfel încât Universitatea are în proprietate sau în administrare un număr de 16 clădiri destinate activităţilor de învăţare şi cercetare (multe dintre ele clădiri de patrimoniu național), 4 cămine studenţeşti la standarde europene (cu o capacitate totală de cazare de peste 800 de locuri; amenajările şi dotările standard ale fiecărui cămin: camere cu 3 locuri, mobilier ultramodern, grup sanitar propriu, frigider, TV, conexiune INTERNET în fiecare cameră; oficiu cu maşini de spălat automate, sală multifuncţională, săli de lectură, oficii dotate cu aragaz şi hote electrice), o Bibliotecă Universitară, un restaurant studențesc și o sală de sport modernă.

Spaţiile de învăţământ sunt dotate cu aparatură de ultimă generație, au fost amenajate laboratoare computerizate multifuncţionale şi multimedia, amfiteatrele sunt dotate cu tehnică de ultimă generaţie. Este în derulare un amplu proces investiţional de construire a noi spaţii de învăţământ şi cercetare, dar și a unui nou cămin studențesc.

În vederea asigurării mobilităților studențești internaționale, Universitatea a încheiat acorduri generale de colaborare şi parteneriate ERASMUS+ cu un număr de peste 190 de universităţi şi instituţii din întreaga lume (Austria, Australia, Bulgaria, Canada, Cehia, Croaţia, China, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Japonia, Lituania, Malaezia, Mexic, Macedonia, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Statele Unite ale Americii, Spania, Slovenia, Senegal Ungaria, Ucraina, Turcia ș.m.a.).

Pentru ADMITEREA 2018 – SESIUNEA DE TOAMNĂ, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia scoate la concurs locuri subvenționate și cu taxă (învățământ cu frecvență-zi și învățământ la distanță) pentru următoarele programe:

PROGRAME DE LICENȚĂ:

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE: Istorie; Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză; Traducere şi interpretare; Arheologie (în limba engleză).

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE: Economia comerţului, turismului şi serviciilor; Administrarea afacerilor; Finanţe şi Bănci; Contabilitate şi informatică de gestiune; Marketing; Administrarea afacerilor (în limba engleză).

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI: Informatică; Măsurători terestre şi cadastru; Electronică aplicată; Ingineria mediului; Informatică ( în limba engleză), Inginerie urbană și dezvoltare regională (program nou înființat).

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE: Drept; Sociologie; Asistență socială; Administrație publică; Educaţie fizică şi sportivă; Kinetoterapie și motricitate specială; Terapie ocupaţională.

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ: Teologie ortodoxă pastorală; Muzică religioasă; Artă sacră (program nou înființat).

PROGRAME DE MASTERAT:

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE: Identităţi regionale în Europa Central-Răsăriteană; Cercetarea, conservarea și valorificarea patrimoniului istoric; Literatură şi cultură românească în context european; Limbă, literatură şi cultură engleză în context european.

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE: Auditul şi controlul agenţilor economici; Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale; Administrarea dezvoltării regionale durabile; Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii; Bănci, asigurări şi pieţe financiare; Fiscalitate și management financiar; Marketing şi promovarea vânzărilor.

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI: Sisteme informaţionale cadastrale şi management imobiliar; Programare avansată şi baze de date; Evaluarea, monitorizarea și auditul mediului; Sisteme electronice inteligente avansate;

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE: Instituţii de drept privat; Ştiinţe penale şi criminalistică; Asistenţă managerială în sectoarele public şi privat; Management educaţional; Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici; Proiectarea și managementul serviciilor sociale și de sănătate; Dezvoltarea şi managementul resurselor umane;

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ: Teologie comparată; Mediere interculturală şi interreligioasă.

ȘCOLI DOCTORALE: în domeniile Istorie, Filologie, Contabilitate și Teologie

CALENDARUL ADMITERII 2018 – SESIUNEA DE TOAMNĂ (10 – 28 septembrie 2018)

10 – 20 septembrie (cu excepţia zilei de duminică, 16 septembrie): înscrierea candidaţilor

21 septembrie: susţinerea probei scrise şi a probelor de aptitudini-eliminatorie-competenţă lingvistică (doar la specializările unde este cazul); pentru programele de masterat: susţinerea probelor orale de interviu (doar pentru candidaţii care optează pentru locurile finanţate de la bugetul de stat)

22 septembrie: afişarea rezultatelor admiterii

24 – 28 septembrie: înmatricularea candidaţilor admişi pe locurile finanţate de la buget sau pe locuri cu taxă.

Pentru candidații care provin de la licee situate în mediul rural, Universitatea scoate la concurs locuri special alocate, calendarul Admiterii fiind, pentru acești candidați, ușor diferit: 10-12 septembrie – înscrierea candidaţilor; 13 septembrie – susţinerea probei scrise şi a probelor de aptitudini-eliminatorie-competenţă lingvistică (doar la specializările unde este cazul); 13 septembrie – afişarea rezultatelor admiterii; 14 septembrie – înmatricularea candidaţilor.

CONŢINUTUL DOSARULUI PENTRU ÎNSCRIEREA LA FACULTATE:

Înscrierea la concursul de admitere se face personal de către candidat, legitimat cu cartea de identitate, pe baza următoarelor documente:

– completarea şi depunerea la Comisia de admitere a CERERII de ÎNSCRIERE (disponibilă la comisii și pe site-ul instituţiei www.uab.ro la secţiunea Admitere)

– originalele DIPLOMEI de BACALAUREAT (sau echivalentă acesteia) şi al FOII MATRICOLE care însoţeşte diploma de bacalaureat

– plata taxei de înscriere la casieria universităţii; taxa de înscriere la concursul de admitere pentru o facultate este de 150 lei și în cadrul acesteia candidaţii au dreptul să opteze pentru toate specializările şi formele de învăţământ organizate în facultatea respectivă; UAB nu percepe o altă taxă de înmatriculare; sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere candidaţii orfani de ambii părinţi şi care nu au depăşit vârsta de 26 de ani, copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate, candidaţii cu handicap, candidaţii proveniţi din Centrele de plasament, precum și copiii angajaţilor Universităţii „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia; pentru toate aceste categorii scutirea de la plata taxei de înscriere se face pe baza documentelor doveditoare prezentate de către candidaţi;

– pentru candidaţii la specializarea Educaţie fizică şi sportivă şi la specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială este necesară completarea Fişei de consultaţii medicale – Anexa 7 a Regulamentului de admitere-Licenţă, în original; pentru specializările teologice sunt necesare şi următoarele documente în original: Binecuvântarea scrisă a ierarhului, Certificatul de botez şi Recomandarea preotului paroh.

CONȚINUTUL DOSARULUI DE ÎNMATRICULARE AL CANDIDAŢILOR DECLARAȚI ADMIȘI: diploma de bacalaureat sau echivalentă acesteia, în original (adeverinţa eliberată anterior obţinerii diplomei de bacalaureat este valabilă doar pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile anului şcolar 2017-2018); foaia matricolă care însoţeşte diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia; cartea de identitate în copie xerox; certificatul de naştere (este prezentat comisiei de admitere în original şi în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere); certificatul de căsătorie, acolo unde este cazul (este prezentat comisiei de admitere în original şi în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere); adeverinţă medicală, în original, eliberată de Cabinetul şcolar sau medicul de familie; pentru candidaţii la specializarea Educaţie fizică şi sportivă şi la specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială este necesară completarea Fişei de consultaţii medicale – Anexa 7 a Regulamentului de admitere-Licenţă, în original; pentru specializările teologice sunt necesare şi următoarele documente, care se prezintă în original: Binecuvântarea scrisă a ierarhului, Certificatul de botez şi Recomandarea preotului paroh; pentru candidaţii la specializarea Informatică, care au obţinut premii la concursul şcolar in4it-UAB 2018 organizat de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia şi care au optat în cadrul admiterii pentru înlocuirea criteriului general de admitere în anul universitar 2018-2019, reprezentat de Media la Bacalaureat, cu nota obţinută la concurs, este necesară Diploma de premiu (I, II, III sau menţiune), în original (este prezentată comisiei de admitere în original şi în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere); foaia matricolă în original, corespunzătoare anilor de studiu efectuaţi, pentru candidaţii studenţi ai altor instituţii de învăţământ de stat sau particulare, care se înscriu pentru continuarea studiilor în Universitate; 2 fotografii dimensiune 3/4; dosar tip plic; diploma de licenţă (copie xerox) pentru studenţii care au absolvit anterior un program de licenţă; adeverinţă de la facultatea unde a absolvit un alt program de licenţă, în care să fie specificat regimul studiilor (buget sau taxă), forma de învăţământ (zi, ID sau FR) şi numărul semestrelor în care a beneficiat de bursă (după caz).

Pentru detalii privind Metodologia Admiterii, conținutul dosarului de înmatriculare, numărul de locuri scoase la concurs (care vor fi afișate după încheierea sesiunii de Admitere din vară), criteriile de selecție și eventualele probe de aptitudini (la anumite specializări), vă invităm să consultați site-ul instituției www.uab.ro secțiunea Admitere 2018 (http://admitere.uab.ro/).

„Îi încredinţăm pe toţi cei care sunt studenţii sau viitorii noştri studenţi că vor găsi, întotdeauna, la Alba Iulia, în inima Cetăţii Alba Carolina, o frumoasă familie academică. Pentru a ne cunoaşte, vă invităm să ne treceţi pragul! Fiți și voi studenții din Cetatea Marii Uniri!”, transmit reprezentanţii UAB.

 Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

Salariul minim și pensiile sunt foarte mici în România: Declarațiile ministrului Muncii, Raluca Turcan. Ce precizări a mai făcut

Publicat

Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat vineri, într-o conferință de presă că pensiile și salariul minim sunt foarte mici în România. Mai mult de atât, aceasta a declarat că nivelul sărăciei este îngrijiorător. 

De asemenea, aceasta a mai declarat că mai mult de jumătate dintre pensionarii din România au o pensie sub pensia medie, iar pentru persoanele care trăiesc din ajutor social nu sunt de ajuns doar banii primiți, ci au nevoie de servicii sociale integrate. 

În România pensiile sunt foarte mici, salariul minim este foarte mic şi, în general, nivelul sărăciei este unul îngrijorător. Şi vă dau şi câteva cifre: avem peste 900.000 de pensionari plătiţi cu pensia minimă socială; avem, de asemenea, 5 milioane de pensionari din sistemul public de pensii cu o pensie medie de 1.500 de lei şi avem 2,7 milioane de pensionari cu pensie până în pensia medie. Deci sistemul de pensii este unul care nu le permite milioanelor de pensionari cu nivelurile menţionate de pensii să trăiască într-un mod decent”, a declarat Raluca Turcan vineri, la Râmnicu Vâlcea.

Ea a vorbit și despre persoanele care au nevoie de asistență socială, spunând că, în urma unei analize, a constatat că există „categorii întregi de oameni care nu s-au aflat ani la rând pe radarul autorităților”. Raluca Turcan a mai arătat că și intervenția statului în acest domeniu a fost deficitară, pentru că „s-a constatat că numai o sumă de bani nu este suficientă pentru oamenii în nevoie”.

„Cei mai vulnerabili dintre vulnerabili sunt vârstnicii de peste 65 de ani, persoanele cu dizabilități, familiile monoparentale sau familiile cu mulți copii aflate în asistență socială. Pentru fiecare din acești oameni aflați în asistență socială o sumă de bani nu mai este suficientă”, a mai spus Raluca Turcan.

Ea a arătat că în România se află 413.000 de beneficiari de ajutor social, iar serviciile sociale trebuie să fie integrate: asistență socială, consiliere școlară, consiliere psiho-pedagogică, asisteță la domiciliu.

sursă: digi24.ro.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

FOTO: Accident pe DN1 Sibiu – Sebeș. Un șofer băut s-a răsturnat cu mașina în șanț. Ce alcoolemie avea

Publicat

Un șofer în vârstă de 70 de ani a fost rănit într-un accident rutier petrecut vineri seara pe DN1 Sibiu – Sebeș, la Cristian.

Potrivit IPJ Sibiu, șoferul, din Baia Mare, în timp ce de deplasa pe sensul Sibiu – Sebeș, a ieșit cu mașina în afara părții carosabile și s-a răsturnat într-un șanț.

Bărbatul are o alcoolemie de 0,75 mg/alcool pur în aerul expirat și a suferit vătămări corporale.

Potrivit ISU Sibiu, s-a intervenit pentru descarcerarea bărbatului, care era în stare de conștiență.

A fost transportat la UPU Sibiu cu contuzie toracică.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Ministrul Muncii, Raluca Turcan: 250.000 de dosare de pensii în România sunt dosar cu șină. Cum s-ar putea majora pensiile

Publicat

Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Raluca Turcan, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă la Râmnicu Vâlcea, că la momentul preluării mandatului a constatat că „pe partea de pensii s-a făcut foarte puţin”.

„Ajunsă în mandat am constatat că inclusiv pe partea de pensii s-a făcut foarte puţin. Şi o să vă dau un exemplu concret: ştiţi că li s-a spus celor aproximativ 5 milioane de pensionari că de la 1 septembrie 2021 pensiile vor creşte cu 40%.

Aproape că aţi fi crezut că e posibil să se întâmple lucrul acesta. Şi eu am crezut, vă spun cu sinceritate. Dar am constatat că pentru a putea majora toate pensiile cu 40% ai nevoie de digitalizarea tuturor dosarelor de pensii, astfel încât ele să fie într-un format electronic şi să se aplice o formulă de calcul ca ulterior să se întâmple recalcularea pensiilor. Şi ce să vezi?! 250.000 de dosare de pensii în România arată aşa: dosar cu şină!”, a afirmat Raluca Turcan, citată de agerpres.ro.

Ministrul a subliniat că în acest fel nu puteau fi făcute rapid recalculările promise.

„Vă întreb: cum puteau fi operate modificări pe dosare cu şină? Să ne răspundă cei care au vândut iluzii ani la rând”, a spus Turcan.

sursă: agerpres.ro.

 

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

FOTO ȘTIREA TA: Loc de joacă din Alba Iulia, lăsat în paragină, într-o zonă cu mulți copii: ”Nu mai funcționează nimic”

Publicat

Multe dintre locurile de joacă din Alba Iulia sunt în stare deplorabilă. O cititoare Alba24 a semnalat o asemenea situație într-un cartier din Cetate, unde un asemenea loc este aproape nefuncțional. 

”Programul copiiilor este unul tot mai încărcat și mai acaparat de lumea calculatoarelor și a televizoarelor.

În tip de unii părinți se chinuie să își scoată copiii afară, mai există, din fericire, și cartiere în oraș, în Alba Iulia, unde zeci de copii se joacă afară.

Din păcate însă pentru aceștia, spațiul unde își pot petrece timpul în aer liber este în unele cazuri și nesigur și insalubru.

Un astfel de loc găsim în cartierul Cetate la ANL-uri, cum mai este cunoscută zona, un loc în care aproape la fiecare apartament din cele trei blocuri există minim un copil.

Spațiul de joacă amenajat pe mai puțin 20 de metri pătrați a fost construit în urmă cu ani buni, iar timpul și-a pus serios amprenta asupra lui.

Caruselul nu mai merge de cel puțin 3 ani, cu toate eforturile depuse de părinții din zona de a-l repara.

Leagănul și toboganul se clatină la fiecare adiere de vânt după ce lemnul din care sunt construite s-a uzat.

Scările spre tobogn sunt pline de șuruburi ieșite, iar groapă de nisip este lângă un tomberon căzut și rezemnat de un gard.

Practic nimic din și așa puținele activități din parcul de joacă nu mai sunt cu adevărat funcționale deși în zona locuiesc zeci de copii la care nu le rămâne decât să alerge prin parcare și pe puținele petice ce iarbă pe care încă nu s-au pus dale” a transmis cititoarea.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate