Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

ADMITERE 2018 la Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, sesiunea de toamnă. Locuri, calendar şi documente necesare


Publicat

În perioada 10-28 septembrie 2018, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia va organiza sesiunea de toamnă a admiterii 2018, punând la dispoziția candidaților locuri subvenționate și locuri cu taxă, la toate programele de licenţă (învăţământ cu frecvenţă – zi și învățământ la distanță), masterat şi doctorat.

Toate programele Universității sunt acreditate și autorizate conform legislației în vigoare.

Locuri scoase la concurs – Programe de licenţă: AICI

Locuri scoase la concurs – Programe de Masterat: AICI 

Locuri scoase la concurs – Şcoli doctorale: AICI

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia este o instituţie de învăţământ superior şi cercetare cu caracter public, de stat, înfiinţată în 1991, evaluată de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), în 2015, cu calificativul maxim „Grad de încredere ridicat”. În anul 2013 a avut loc și evaluarea instituţională a Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în cadrul programului de evaluare instituţională (IEP), de către Asociaţia Universităţilor Europene (EUA), inclusă în Registrul European al Agenţiilor de Calitate (EQAR).

În prezent, dotarea instituției, a laboratoarelor didactice şi de cercetare, corespunde stadiului actual de dezvoltare a cunoaşterii ştiinţifice şi este comparabilă cu cea din universităţile dezvoltate din Europa. Efortul investiţional sistematic a asigurat extinderea şi modernizarea spaţiilor de învăţământ, cercetare, servicii sociale şi culturale pentru studenţi şi cadre didactice, astfel încât Universitatea are în proprietate sau în administrare un număr de 16 clădiri destinate activităţilor de învăţare şi cercetare (multe dintre ele clădiri de patrimoniu național), 4 cămine studenţeşti la standarde europene (cu o capacitate totală de cazare de peste 800 de locuri; amenajările şi dotările standard ale fiecărui cămin: camere cu 3 locuri, mobilier ultramodern, grup sanitar propriu, frigider, TV, conexiune INTERNET în fiecare cameră; oficiu cu maşini de spălat automate, sală multifuncţională, săli de lectură, oficii dotate cu aragaz şi hote electrice), o Bibliotecă Universitară, un restaurant studențesc și o sală de sport modernă.

Spaţiile de învăţământ sunt dotate cu aparatură de ultimă generație, au fost amenajate laboratoare computerizate multifuncţionale şi multimedia, amfiteatrele sunt dotate cu tehnică de ultimă generaţie. Este în derulare un amplu proces investiţional de construire a noi spaţii de învăţământ şi cercetare, dar și a unui nou cămin studențesc.

În vederea asigurării mobilităților studențești internaționale, Universitatea a încheiat acorduri generale de colaborare şi parteneriate ERASMUS+ cu un număr de peste 190 de universităţi şi instituţii din întreaga lume (Austria, Australia, Bulgaria, Canada, Cehia, Croaţia, China, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Japonia, Lituania, Malaezia, Mexic, Macedonia, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Statele Unite ale Americii, Spania, Slovenia, Senegal Ungaria, Ucraina, Turcia ș.m.a.).

Pentru ADMITEREA 2018 – SESIUNEA DE TOAMNĂ, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia scoate la concurs locuri subvenționate și cu taxă (învățământ cu frecvență-zi și învățământ la distanță) pentru următoarele programe:

PROGRAME DE LICENȚĂ:

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE: Istorie; Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză; Traducere şi interpretare; Arheologie (în limba engleză).

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE: Economia comerţului, turismului şi serviciilor; Administrarea afacerilor; Finanţe şi Bănci; Contabilitate şi informatică de gestiune; Marketing; Administrarea afacerilor (în limba engleză).

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI: Informatică; Măsurători terestre şi cadastru; Electronică aplicată; Ingineria mediului; Informatică ( în limba engleză), Inginerie urbană și dezvoltare regională (program nou înființat).

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE: Drept; Sociologie; Asistență socială; Administrație publică; Educaţie fizică şi sportivă; Kinetoterapie și motricitate specială; Terapie ocupaţională.

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ: Teologie ortodoxă pastorală; Muzică religioasă; Artă sacră (program nou înființat).

PROGRAME DE MASTERAT:

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE: Identităţi regionale în Europa Central-Răsăriteană; Cercetarea, conservarea și valorificarea patrimoniului istoric; Literatură şi cultură românească în context european; Limbă, literatură şi cultură engleză în context european.

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE: Auditul şi controlul agenţilor economici; Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale; Administrarea dezvoltării regionale durabile; Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii; Bănci, asigurări şi pieţe financiare; Fiscalitate și management financiar; Marketing şi promovarea vânzărilor.

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI: Sisteme informaţionale cadastrale şi management imobiliar; Programare avansată şi baze de date; Evaluarea, monitorizarea și auditul mediului; Sisteme electronice inteligente avansate;

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE: Instituţii de drept privat; Ştiinţe penale şi criminalistică; Asistenţă managerială în sectoarele public şi privat; Management educaţional; Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici; Proiectarea și managementul serviciilor sociale și de sănătate; Dezvoltarea şi managementul resurselor umane;

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ: Teologie comparată; Mediere interculturală şi interreligioasă.

ȘCOLI DOCTORALE: în domeniile Istorie, Filologie, Contabilitate și Teologie

CALENDARUL ADMITERII 2018 – SESIUNEA DE TOAMNĂ (10 – 28 septembrie 2018)

10 – 20 septembrie (cu excepţia zilei de duminică, 16 septembrie): înscrierea candidaţilor

21 septembrie: susţinerea probei scrise şi a probelor de aptitudini-eliminatorie-competenţă lingvistică (doar la specializările unde este cazul); pentru programele de masterat: susţinerea probelor orale de interviu (doar pentru candidaţii care optează pentru locurile finanţate de la bugetul de stat)

22 septembrie: afişarea rezultatelor admiterii

24 – 28 septembrie: înmatricularea candidaţilor admişi pe locurile finanţate de la buget sau pe locuri cu taxă.

Pentru candidații care provin de la licee situate în mediul rural, Universitatea scoate la concurs locuri special alocate, calendarul Admiterii fiind, pentru acești candidați, ușor diferit: 10-12 septembrie – înscrierea candidaţilor; 13 septembrie – susţinerea probei scrise şi a probelor de aptitudini-eliminatorie-competenţă lingvistică (doar la specializările unde este cazul); 13 septembrie – afişarea rezultatelor admiterii; 14 septembrie – înmatricularea candidaţilor.

CONŢINUTUL DOSARULUI PENTRU ÎNSCRIEREA LA FACULTATE:

Înscrierea la concursul de admitere se face personal de către candidat, legitimat cu cartea de identitate, pe baza următoarelor documente:

– completarea şi depunerea la Comisia de admitere a CERERII de ÎNSCRIERE (disponibilă la comisii și pe site-ul instituţiei www.uab.ro la secţiunea Admitere)

– originalele DIPLOMEI de BACALAUREAT (sau echivalentă acesteia) şi al FOII MATRICOLE care însoţeşte diploma de bacalaureat

– plata taxei de înscriere la casieria universităţii; taxa de înscriere la concursul de admitere pentru o facultate este de 150 lei și în cadrul acesteia candidaţii au dreptul să opteze pentru toate specializările şi formele de învăţământ organizate în facultatea respectivă; UAB nu percepe o altă taxă de înmatriculare; sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere candidaţii orfani de ambii părinţi şi care nu au depăşit vârsta de 26 de ani, copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate, candidaţii cu handicap, candidaţii proveniţi din Centrele de plasament, precum și copiii angajaţilor Universităţii „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia; pentru toate aceste categorii scutirea de la plata taxei de înscriere se face pe baza documentelor doveditoare prezentate de către candidaţi;

– pentru candidaţii la specializarea Educaţie fizică şi sportivă şi la specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială este necesară completarea Fişei de consultaţii medicale – Anexa 7 a Regulamentului de admitere-Licenţă, în original; pentru specializările teologice sunt necesare şi următoarele documente în original: Binecuvântarea scrisă a ierarhului, Certificatul de botez şi Recomandarea preotului paroh.

CONȚINUTUL DOSARULUI DE ÎNMATRICULARE AL CANDIDAŢILOR DECLARAȚI ADMIȘI: diploma de bacalaureat sau echivalentă acesteia, în original (adeverinţa eliberată anterior obţinerii diplomei de bacalaureat este valabilă doar pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile anului şcolar 2017-2018); foaia matricolă care însoţeşte diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia; cartea de identitate în copie xerox; certificatul de naştere (este prezentat comisiei de admitere în original şi în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere); certificatul de căsătorie, acolo unde este cazul (este prezentat comisiei de admitere în original şi în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere); adeverinţă medicală, în original, eliberată de Cabinetul şcolar sau medicul de familie; pentru candidaţii la specializarea Educaţie fizică şi sportivă şi la specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială este necesară completarea Fişei de consultaţii medicale – Anexa 7 a Regulamentului de admitere-Licenţă, în original; pentru specializările teologice sunt necesare şi următoarele documente, care se prezintă în original: Binecuvântarea scrisă a ierarhului, Certificatul de botez şi Recomandarea preotului paroh; pentru candidaţii la specializarea Informatică, care au obţinut premii la concursul şcolar in4it-UAB 2018 organizat de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia şi care au optat în cadrul admiterii pentru înlocuirea criteriului general de admitere în anul universitar 2018-2019, reprezentat de Media la Bacalaureat, cu nota obţinută la concurs, este necesară Diploma de premiu (I, II, III sau menţiune), în original (este prezentată comisiei de admitere în original şi în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere); foaia matricolă în original, corespunzătoare anilor de studiu efectuaţi, pentru candidaţii studenţi ai altor instituţii de învăţământ de stat sau particulare, care se înscriu pentru continuarea studiilor în Universitate; 2 fotografii dimensiune 3/4; dosar tip plic; diploma de licenţă (copie xerox) pentru studenţii care au absolvit anterior un program de licenţă; adeverinţă de la facultatea unde a absolvit un alt program de licenţă, în care să fie specificat regimul studiilor (buget sau taxă), forma de învăţământ (zi, ID sau FR) şi numărul semestrelor în care a beneficiat de bursă (după caz).

Pentru detalii privind Metodologia Admiterii, conținutul dosarului de înmatriculare, numărul de locuri scoase la concurs (care vor fi afișate după încheierea sesiunii de Admitere din vară), criteriile de selecție și eventualele probe de aptitudini (la anumite specializări), vă invităm să consultați site-ul instituției www.uab.ro secțiunea Admitere 2018 (http://admitere.uab.ro/).

„Îi încredinţăm pe toţi cei care sunt studenţii sau viitorii noştri studenţi că vor găsi, întotdeauna, la Alba Iulia, în inima Cetăţii Alba Carolina, o frumoasă familie academică. Pentru a ne cunoaşte, vă invităm să ne treceţi pragul! Fiți și voi studenții din Cetatea Marii Uniri!”, transmit reprezentanţii UAB.

 ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ACTUALITATE

Cuplurile de cetățeni din Teiuș care au împlinit 50 de ani de căsătorie, premiate de primărie și consiliul local

Publicat

Primăria din Teiuș a fost alături de cuplurile de cetățeni care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. 

Chiar dacă de obicei toți sărbătoriții petreceau împreună momentul fericit, anul acesta, din cauza pandemiei de coronavirus, petrecerea nu a mai fost posibilă. 

Totuși, administrația locală i-a celebrat pe cei care în 2020 au împlinit 50 de ani de căsătorie. Mai exact, primarul din Teiuș, Mirel Hălălai s-a deplasat la locuințele acestora și le-a oferit un cadou din partea primăriei.

”De cațiva ani a devenit o tradiție să fim alături de cei care împlinesc 50 de ani de căsatorie neîntreruptă, respectiv cele mai longevive cupluri.

Primaria Teiuș si Consiliul Local au venit în întâmpinarea acestui frumos moment, susținând material un eveniment deosebit din viața acestor familii teiușene, modele de urmat în viață pentru fiecare dintre noi.

În acest an din cauza condițiilor nu a fost posibilă o întalnire a tuturor așa cum eram obișnuiți, Primaria a venit, prin reprezentanții săi în casele familiilor ce sărbătoresc aceste fericit eveniment”, au transmis reprezentanții primăriei Teiuș într-un comunicat de presă.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Consiliul Județean Alba a făcut un site pentru sprijinirea producătorilor locali. Poți să vezi, dar nu poți cumpara online

Publicat

Produse lactate, preparate din carne, pește, uleiuri, produse de panificație, legume, fructe, băuturi și răsaduri, toate produse în județul Alba: asta pot găsi cei care accesează platforma madeinalba.ro.

Totuși, site-ul promovat de Ion Dumitrel pe pagina sa de Facebook are o singură utilitate: cea de vizualizare a produselor. 

Cei care accesează o categorie de produse și mai apoi un preparat anume nu îl pot comanda, pot doar să vadă de cine este produs și au la dispoziție un număr de telefon și o adresă de contact.

Restul intercațiunii se face clasic, clientul sună și îl întrebă pe producător dacă mai are produsul disponibil sau nu. 

De asemenea, în timp ce în alte județe, platforme asemănătoare au fost puse în funcțiune încă de la începutul pandemiei de coronavirus, la Alba, aceasta a apărut după aproape trei luni.

Ce spun reprezentanții Consiliului Județean Alba despre site

”Platforma www.madeinalba.ro promovează produsele autentice locale, iar Consiliul Județean Alba își propune, pe această cale, să creeze legătura dintre micii fermieri, agricultori sau întreprinzători locali și cei interesați atât o alimentație sănătoasă, cât și de o experiență culinară inedită.

Vizitarea acestui site de prezentare este și un prilej de a cunoaște nu doar produsele – autentice, gustoase și sănătoase, ci și poveștile din spatele efortului și pasiunii unor oameni care respectă și perpetuează tradițiile, promovând gastronomia și specificul zonei.

Proiectul a fost realizat cu sprijinul Grupurilor de acţiune locală din judeţul Alba: „Pe Mureş şi pe Târnave”, Valea Ampoiului – Valea Mureşului” se arată într-un comunicat de presă.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

VIDEO: Provocările pentru ”pitici și tătici” ale unui tânăr din Alba Iulia. Un mod inedit de a petrece timpul liber cu cei mici

Publicat

Un tânăr din Alba Iulia, cu multă imaginație și talent la ”meșterit”, și-a transformat pasiunea într-o provocare pentru ”tătici și pitici”, din dorința de a petrece cât mai mult timp alături de băiatul său și a-l implica în cât mai multe activități creative. 

Radu Oprița, alături de Patrick, băiatul și ajutorul său de nădejde, au creat în sufrageria casei, din toate jucăriile celui mic ”o reacție în lanț” pe care au postat-o pe YouTube.

Deloc surprinzător, video-ul de pe YouTube chiar a generat o reacție în lanț și a fost vizualizat de peste 1.000 de persoane.

Atunci, Radu s-a gândit să facă mai multe activități alături de cel mic și să le filmeze, pentru a le da idei și altor tătici.

Radu a povestit, pentru Alba24.ro, cum i-a venit ideea.

Potrivit acestuia, totul a început în perioada sărbătorilor de Crăciun din 2019, când cel mic a primit foarte multe cadouri, iar Radu s-a gândit cum poate să le folosească pe toate odată.

În prima filmare de pe YouTube, cei doi au folosit peste 50 de jucării, iar după 70 de încercări eșuate și șase ore de distracție, sistemul de reacție în lanț ”a mers ca uns”.

Radu a dat provocarea mai departe și prietenilor tătici, dar s-a hotărât să continue activitățile și să le filmeze.

Așa a apărut mini-seria ”Provocări pentru pitici și tătici”. O altă activitate a fost construirea unei ”plăci de activități”, cu mai multe elemente, cu care cel mic se poate juca și interacționa.

Dar, poate cel mai ambițios proiect de până acum și în urma căruia Radu a fost contactat și de alți părinți, pentru detalii și instrucțiuni, este un turnuleț cu tobogan, construit în aer liber.

Construit din lemn și vopsit în culori vii, turnulețul s-a dovedit a fi un element de joacă interactiv pentru cel mic, dar și un prilej de a petrece cât mai mult timp cu acesta.

Tânărul tătic din Alba Iulia nu se oprește doar la videoclipurile postate până acum și ne-a declarat că următoarele două proiecte vor fi cu siguranță tot în aer liber.

 

 

Citeste mai mult
Publicitate

EDUCAȚIE

VIDEO REPORTAJ: Cum s-a pregătit Colegiul HCC din Alba Iulia pentru reluarea orelor cu elevii claselor a XII-a. Măsurile luate

Publicat

Elevii de clasa a XII-a și a VIII-a se întorc din 2 iunie la școală pentru aproape două săptămâni de pregătire înaintea examenelor de Bacalaureat și Evaluare Națională. 

Pentru ca orele de pregătire să se desfășoare în condiții de siguranță, în ceea ce privește limitarea răspândirii noului coronavirus, autoritățile au impus unităților de învățământ o serie de reguli stricte. 

Marți, 26 mai, alături de Valeriu Cerbu, directorul Colegiului „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia, reporterii Alba24.ro au luat la pas curtea și clădirea colegiului pentru a vedea cum au fost puse în practică regulile impuse de autorități. 

De la marcaje vopsite pe asfalt în curte, la scanarea temperaturii, asigurarea de măști de protecție și până la circuite diferite pentru intrarea și ieșirea elevilor din clădire, conducerea celui mai prestigios liceu din Alba s-a asigurat că a bifat toate regulile impuse de autorități.

Intrarea în curtea unității de învățământ și așteptarea pentru luarea temperaturii

Intrarea elevilor în Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” se va realiza pe două circuite: un circuit pentru intrarea laterală și unul pentru intrarea de la sala de sport.

În curtea unității de învățământ, circuitul pentru intrarea laterală este marcat cu săgeți și linii vopsite pe asfalt din doi în doi metri, pentru ca elevii să păstreze distanța între ei. La fel este marcat și cel de-al doilea circuit, cu intrarea în zona sălii de sport sala de sport.

În curtea colegiului vor fi prezenți profesori care îi vor direcționa pe elevi spre cele două intrări și se vor asigura că aceștia păstrează distanțarea fizică.

Măsurile de siguranță și de prevenire a îmbolnăvirii cu COVID-19 sunt afișate încă de la intrare, la avizierul din curtea liceului. De asemenea, pe panou este afișată și oglinda fiecărei clase – respectiv locul elevilor în bănci, distanța dintre acestea și spațiul, în metri pătrați, care îi revine fiecărui elev.

La intrările în clădirea colegiului încep și marcajele prin care li se reamintește elevilor să păstreze distanța. De asemenea sunt amplasate covoare cu material dezinfectant pe care elevii își vor putea șterge tălpile încălțărilor.

Procedura de la intrarea în clădirea colegiului 

După ce au pășit în clădire, elevii vor fi întâmpinați de un cadru medical care le va lua temperatura prin termoscanare. După termoscanare aceștia își vor dezinfecta mâinile, iar apoi se vor îndrepta către clasele la care sunt repartizați.

„La intrarea în școală elevul se dezinfectează pe mâini, îi facem un examen sumar, îl întrebăm: aveți dureri în gât, tușiți, aveți dureri de cap?

Dacă copilul neagă, îi măsurăm temperatura. Dacă temperatura este mai mică de 37,3 grade, îi înmânăm o mască și îl îndrumăm spre sala de clasă.

În cazul în care se întâmplă ca temperatura să fie 37,3 – 37,4 grade, deci peste 37,3, îl ținem deoparte 5 minute, după care repetăm măsurarea temperaturii.

Dacă după cele 5 minute temperatura persistă, îi recomandăm să meargă la medicul de familie, deci copilul acela nu va intra în școală”, a precizat unul dintre cadrele medicale prezente în unitatea de învățământ.

Lângă fiecare clasă de curs există o masă pe care se află dezinfectant și cutii cu măști de protecție, măști pe care elevii sunt obligați să le poarte pe tot parcursul orelor.

Salile de clasă

Pe ușa fiecărei săli de clasă sunt afișate regulile care trebuie respectate de elevi și o reprezentare grafică a repartiției adolescenților în bănci.

„În fiecare sală de curs, mobilierul este pozitiționat în așa fel încât să se păstreze distanța de doi metri, deci cei patru metri pătrați pentru fiecare elev, scaunele au fost eliminate și  a rămas doar scaunul pentru elevul din bancă.

Mai mult, fiecare loc al elevilor din bănci este marcat de un set de reguli lipit pe bancă. 

Intrarea în sălile de curs se va face în ordinea sosirii, iar aceștia se vor așeza în bănci, începând cu ultima bancă și până la prima. În acest fel elevii nu vor trece unii pe lângă alții când își vor ocupa locurile în bănci”, a declarat Valer Cerbu, în timp ce inspecta o sală de clasă.

Pauzele

În pauză profesorul care lucrează cu elevii va rămâne alături de ei în sala de clasă, iar la sfârșitul programului, profesorul va fi acela care îi va conduce pe elevi la ieșire.

Elevii vor ieși din colegiu pe o ușă diferită față de cea pe care au intrat, a mai menționat Valeriu Cerbu.

La finalul turului prin Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan”, Valeriu Cerbu a spus că profesorii dar și personalul auxiliar al unității de învățământ sunt pregătiți pentru ai primi pe elevi în condiții de siguranță.

Un reportaj realizat de Cristian Panu și Raul Baciu – Alba24.ro.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate