Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

DECLARAŢIA UNICĂ – Formularul 212, pentru declararea veniturilor pe anul trecut. Cum se completează


Publicat

declaratia unica 212

Ordinul preşedintelui ANAF nr. 888, publicat în Monitorul Oficial din 29 martie stabileşte instrucţiunile de completare a Formularului 212 – Declaraţia unică, privind veniturile realizate de persoane fizice.

Termenul pentru depunerea Declaraţiei unice 212 a fost stabilit pentru data de 15 martie, prin modificarea adusă Codului fiscal (OUG 18/2018).

Prin excepție, în acest an, termenul de depunere al acestei declaraţii este 15 iulie 2018.

Veniturile realizate din România în anul 2017

Secțiunea se completează de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani și/sau în natură din România, provenind din:

a) activități independente;

b) cedarea folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din arendă;

c) activități agricole pentru care venitul net se stabilește în sistem real;

d) piscicultură și/sau silvicultură;

e) transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar;

f) jocuri de noroc realizate de către persoanele fizice ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanță și festivaluri de poker;

g) alte surse, pentru care contribuabilii au obligația depunerii declarației.

Persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizează venituri din activități independente, din activități agricole, silvicultură și piscicultură, scutite de la plata impozitului pe venit, au obligația declarării veniturilor, prin completarea secțiunii și depunerea declarației.

Venituri obţinute în România de nerezidenţi

La secţiunea privind veniturile din 2017 intră şi:

– declararea veniturilor realizate în România în calitate de artiști de spectacol sau ca sportivi, din activitățile artistice și sportive, în cazul persoanelor rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri și care au optat pentru regularizarea impozitului (prin declararea și plata impozitului pe venit pentru venitul impozabil aferent acestor venituri, impozitul reținut la sursă fiind considerat plată anticipată în contul impozitului anual pe venit și se scade din impozitul pe venit datorat); declararea veniturilor realizate în România de persoanele fizice nerezidente, în calitate de artiști de spectacol sau sportivi, din activități artistice și sportive, dacă plătitorul de venit se află într-un stat străin;

– declararea veniturilor din activități independente obținute în România, în cazul persoanelor rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European și care au optat pentru regularizarea impozitului (prin declararea și plata impozitului pe venit pentru venitul impozabil aferent acestor venituri, impozitul reținut la sursă fiind considerat plată anticipată în contul impozitului anual pe venit și se scade din impozitul pe venit datorat);

– declararea veniturilor realizate de persoanele nerezidente, scutite de impozit în România, potrivit convențiilor de evitare a dublei impuneri.

Activități independente

Se declară, pentru realizările din 2017, venituri în bani și/sau în natură, provenind din activități independente, inclusiv din activități adiacente, desfășurate în mod individual și/sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice și/sau în cadrul unei societăți civile cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale și care este supusă regimului transparenței fiscale.

Este vorba despre:

– venituri din activități de producție, comerț, prestări de servicii;

– venituri din profesii liberale;

– venituri din drepturi de proprietate intelectuală, în situația în care contribuabilii nu au optat pentru stabilirea impozitului pe venit ca impozit final.

NU au obligația completării secțiunii persoanele fizice:

– pentru care impozitul reținut de plătitorii de venituri este final

– care în anul de raportare au realizat venituri din activități independente impuse pe bază de norme de venit, cu excepția persoanelor care au depus declarația privind venitul estimat/norma de venit în luna decembrie și pentru care nu s-au stabilit plăți anticipate, conform legii.

Cedarea folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din arendă

Secțiunea se completează de către persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri în bani și/sau în natură, provenind din cedarea folosinței bunurilor mobile și imobile, obținute în calitate de proprietar, uzufructuar sau alt deținător legal.

La mai multe contracte de închiriere, se completează câte o secțiune pentru fiecare sursă de venit.

Venituri din cedarea folosinței bunurilor calificate în categoria venituri din activități independente: se completează de către contribuabilii care, în anul de raportare, au realizat venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea a peste 5 contracte de închiriere/subînchiriere, precum și venituri obținute din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare mai mare de 5 camere de închiriat, care determină venitul net anual în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.

Venituri din închirierea în scop turistic

Secțiunea se completează pentru venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 și 5 camere inclusiv, care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real sau care au depășit în cursul anului numărul de 5 camere de închiriat. Nu au obligația completării secțiunii următorii contribuabili:

– persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri din cedarea folosinței bunurilor pentru care chiria prevăzută în contractul încheiat între părți este stabilită în lei, nu au optat pentru determinarea venitului net în sistem real și la sfârșitul anului anterior nu îndeplinesc condițiile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activități independente, pentru care plățile anticipate cu titlu de impozit sunt egale cu impozitul anual datorat și impozitul este final;

– persoanele fizice în situația rezilierii, în cursul anului fiscal, a contractelor încheiate între părți pentru care chiria reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută;

– persoanele fizice care în anul de raportare au realizat venituri din arendă.

Activități agricole pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate

Secțiunea se completează de contribuabilii care desfășoară activitatea în mod individual și/sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, și care determină venitul net în sistem real, pe baza datelor din contabilitate. Nu se completează de către persoanele fizice care realizează venituri din activități agricole, impuse pe bază de norme de venit, a căror impunere este finală, pentru anul 2017.

Declaraţia unică are în vedere venitul net distribuit care revine declarantului, din asociere.

Silvicultură și piscicultură

Secțiunea se completează de contribuabilii care desfășoară activitatea în mod individual și/sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, și care determină venitul net în sistem real.

Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activități independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real.

Jocuri de noroc

Secțiunea se completează de către persoanele care realizează venituri ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanță și/sau festivaluri de poker.

Persoanele fizice completează câte o secțiune pentru fiecare venit brut primit de la un organizator sau plătitor de venituri din jocuri de noroc.

ANAF a răspuns la mai mute întrebări transmise de contribuabili:

Întrebare: Dacă am depus declaraţia 600, mai trebuie completat şi în 212?

Da, având în vedere modificările legislative, chiar în cazul în care aţi depus formularul 600, trebuie depus formularul 212.

Întrebare: Care este termenul limita de depunere?

Răspuns ANAF: Termenul limită pentru depunerea declaraţiei este 16 iulie 2018.

Întrebare: Când va fi disponibil formularul în SPV?

Răspuns ANAF: Colegii noştri lucrează la formularul electronic ce va fi disponibil în timp util pentru depunere. În prezent acesta se află în faza de testare.

Cine trebuie să depună                                                

Întrebare: Pentru venituri din chirii în lei (contracte vechi înregistrate anul trecut cu D220), mai trebuie depus D212 anul acesta?

Răspuns ANAF: Da, trebuie depusă.

Întrebare: Vă rog frumos să precizaţi dacă trebuie depusă Declaraţia unică până la 15 iulie 2018 de către o persoană care estimează pentru anul 2018 venituri din activităţi independente sub plafonul de 22.800 lei şi care estimează că, în afara acestora, va realiza şi venituri din titluri de stat reprezentate de câştigul din tranzacţionarea pe piaţa secundară, respectiv cupon anual aferent titlurilor pe piaţa primară. Astfel, estimarea totală (venituri din activităţi independente sub plafonul de 22.800 lei, cumulate cu veniturile din investiţii în titluri de stat) ar putea fi peste 22.800 lei.

Răspuns ANAF: Da. Aveţi obligaţia depunerii formularului 212. La Capitolul II „Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România şi contribuţiile sociale datorate în anul 2018” veţi completa informaţii în funcţie de categoria de venit obţinută, de activitatea desfăşurată şi de modul de determinare a venitului net.

Plafonul de 22800 lei se are în vedere doar la stabilirea obligaţiilor privind contribuţiile sociale.

Întrebare: Pentru venituri din drepturi de autor în 2017, la care deja au fost plătite taxele, ce mai este nevoie de declarat sau plătit în 2018 în condiţiile în care estimarea de venituri din autor este 0 lei pe acest an ?

As mai adăuga o completare: 

Pentru contractele Drepturi de autor declarate prin 112 în 2017, cu reţinerea CAS, CASS şi impozit la sursă, în anul 2018 se mai depune 212?

Răspuns ANAF: În situaţia în care veniturile realizate din drepturi de autor in anul 2017 au fost venituri cu impunere finală (plătitorul de venituri a calculat, reţinut si virat la bugetul de stat impozit pe venit in cota de 16%, precum si contribuţiile sociale obligatorii), iar in anul 2018 nu mai realizaţi venituri similare, nu aveţi obligaţia completării şi depunerii Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice-formular 212.

Întrebare: O persoană fizica care obţine venituri din arendă sub plafonul de 12 salarii minime brute pe ţară (12 x 1900= 22.800) are obligaţia depunerii declaraţiei D212?

Răspuns ANAF: Deşi nu vă încadraţi în tema sesiunii de astăzi vă menţionăm totuşi că impozitul pe veniturile din arendă se calculează prin reţinere la sursă de către plătitorii de venit la momentul plăţii venitului, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net, impozitul fiind final şi nu există obligaţia de a depune Declaraţia 212.

Întrebare: Dacă în anul 2017 am ridicat dividende aferente anului 2016 în sumă mai mare de 22.800 lei, am obligativitatea depunerii formularului 212?

Răspuns ANAF: Nu aveţi obligaţia depunerii formularului 212 pentru veniturile din dividende încasate în anul 2017.

Întrebare: Trebuie completat şi câmpul cu „veniturile estimate /norma de venit a se realiza în România şi Contribuţiile Sociale datorate pe 2018?

Răspuns ANAF: Da. Declaraţia se completează atât pentru veniturile realizate în anul 2017 cât şi pentru veniturile estimate pentru anul 2018.Veţi completa la Capitolul II „Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România şi contribuţiile sociale datorate în anul 2018” informaţii în funcţie de categoria de venit, de activitatea desfăşurată şi de modul de determinare a venitului net.

Întrebare: Un avocat colaborator (nu cabinet de avocatură) care în timpul anului 2018 îşi schimbă casa de avocatură cu care colaborează trebuie să depună 212 de fiecare dată când îşi schimbă casa de avocatură cu care colaborează?Înainte de a apărea 212 se depunea 220 pentru încetarea colaborării vechi şi 220 pentru colaborarea nouă. Acum de când a apărut formularul 212 cum se va proceda în acest an?

Din 2019 având în vedere că se renunţă la anticipate aceste modificări (schimbarea casei de avocatură cu care colaborează) cum le vom reflecta în declaraţia 212?

Răspuns: Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice poate fi corectată de contribuabili din proprie iniţiativă, ori de câte ori informaţiile nu mai corespund celor din declaraţia depusă anterior, prin depunerea unei declaraţii rectificative. Declaraţia rectificativă se întocmeşte pe acelaşi formular, bifându-se cu X căsuţele aflate pe prima pagină a formularului ( capitolul II „Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România şi contribuţiile sociale datorate în anul 2018”, după caz) şi se completează înscriindu-se toate datele şi informaţiile prevăzute în capitolul supus rectificării, inclusiv cele care nu diferă faţă de declaraţia iniţială.

Bonificaţii

Întrebare: Cum se va beneficia de bonificaţii de 5% pentru depunere online şi 5% pentru plata până la 31.12.2018? Trebuie completat pe declaraţie cumva sau doar calculăm acel procent şi plătim mai puţin cu 10%?

Răspuns: Bonificaţia se determină de contribuabil, iar impozitul de plată va fi diminuat cu valoarea bonificaţiei. Valoarea bonificaţiei se stabileşte de către contribuabil şi se înscrie în mod distinct în declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoane fizice, sub rezerva verificării ulterioare.

Bonificaţiile pentru plata anticipată a impozitului trebuie înscrise în Declaraţia Unică în secţiunea „Sumarul obligaţiilor fiscale” în rubricile fiecărui tip de bonificaţie, iar plata impozitului estimat se va face conform sumelor înscrise în câmpurile „Impozit pe venit de plată până la 15.12.2018”, „CAS de plată până la 15.12.2018”, respectiv „CASS de plată până la 15.12.2018”.

Bonificaţiile de 5% pentru depunerea online se calculează la depunerea declaraţiei unice în anul 2019, acordarea acestora fiind condiţiontă şi de plata integrală a impozitului pe venit până la 15 martie 2019.

Sancţiuni

Întrebare: Cum trebuie procedat în cazul în care acum estimarea veniturilor care fac obiectul Declaraţiei unice este sub plafonul de 22.800 lei, iar ulterior, până la sfârşitul anului 2018 sau după acesta, până la termenul de plată din 2019, această estimare/realizare depăşeşte plafonul. Se poate depune în acel moment Declaraţia unică fără sancţiuni?

Răspuns ANAF: Termenul de depunere a declaraţiei 212 pentru veniturile estimate a se realiza în anul 2018 este data de 16.07.2018 iar obligaţia depunerii nu este condiţionată de plafonul de 22800 lei .Nedepunerea în termen a D 212 atrage sancţiunea cu amendă între 50 şi 500 lei.

sursa: legestart.ro, ANAFDacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

14 Comentarii

14 Comments

 1. Tudoran Constantin

  marți, 15.05.2018 at 13:19

  Referitor la declaratia 212 in cazul inchirierii a 2 camere in scop turistic,capitolul II -sectiunea 2
  1-Norma de venit 15000 ron/camera si pe an
  2-Norma ajustata-practic am fost indrumati sa completam cu valoarea ajustata-este corect(indicii de corectie adunati 38%)=5700 ron
  3-Venit net estimat -10410 ron conform perioade de incepere a activitatii 8 luni si 10 zile
  4-Venit impozabil 6455 ron prin deducerea corectiilor pentru perioada de 8 luni si 10 zile.
  5-Impozit 10%-646 ron

  6-Nu am completat nimic la asigurari de sanatate si nici la rubrica C -Sumarul obligatiilor fiscale.

  Sincer nu inteleg logica.
  De ce au preluat declaratia asa.
  Totusi as dori sa fie corecta sa nu ma trezesc cu cine stie ce penalitati.
  Multumesc

 2. Cretu Ion

  luni, 21.05.2018 at 10:03

  Sub ce format salvam D 212, cu CNP sau CIF si ce forma trebuie sa aiba si continut numele fisierului salvat pentru raportare electronica

 3. malaxa

  luni, 21.05.2018 at 14:59

  Daca un pfa infiintat in mai 2018 cu venituri din agricultura, la norma pe venit , inrgistreaza un venit anual impozabil de 3159 lei, sub plafonul anual de 22800, plateste contributia la sanatate?

 4. Cata

  marți, 22.05.2018 at 16:30

  Am un apartament inchiriat cu 300euro/luna pana in septembrie. Venitul estimat este 11100 lei deci sub plafonul de 12 salarii minime pe economie si fara fi necesara plata CAS-ului insa la rubrica aferenta trebuie neaparat bifata casuta si introdusa o suma mai mare decat 0 altfel nefiind valid formularul sau primind eroare la incarcarea pe situl ANAF. Pot sa trec 1 leu desi primesc eroare ca suma este sub valoarea a 12 salarii minime si nici nu este reala?? Daca trec 11100 lei care este evident mai mica decat 12 salarii minime se calculeaza automat 25% datorat

 5. Bansho E.Cristina

  duminică, 27.05.2018 at 13:16

  Buna ziua.Am vazut tot felul de date,de completat pt.Declaratia Unica 212.M-am uitat pe ea,in legatura cu ce ar trebui completat,si totusi nu inteleg ce ar trebui eu sa completez.Sunt parinte casnic,nu realizez venituri pe teritoriul Romaniei,sau in oricare alta tara,de nici un fel.

 6. CALEA IOANA

  marți, 29.05.2018 at 17:05

  veti completa la rubrica sanatate pentru cei fara veniturisi veti plati 6lunix1900lei x10% /1140/an fiind asigurata la casa de sanatate un an de zile.

 7. Hota Rodica

  sâmbătă, 02.06.2018 at 11:39

  Am un imobil vechi, in care am inchiriat spatiile mici, fiecare individual (CU CONTRACT) IN NUMAAR DE 8 locuinte (nu apartamente complete) cu spatii mici (intre 25 si 50 mp fiecare). Doresc sa stiu daca intru in categoria cu obligatia de a tine contabilitate in sistem real sau aceasta e doar o obtiune. Deasemeni doresc sa stiu daca am obligatii de a plati si CAS sin CASS eu fiind pensionara de stat. Mentionez ca venitul totao din inchirieri este 26.400, iar venitul net este 16.896.Beneficiez de vreo scutire ?

 8. Szabo Erzsebet

  joi, 07.06.2018 at 13:52

  Daca in pensionar are doua apratamente in cirie, cu contracte depuse la ANFA, tremuie sa depauna DECLARAȚIE UNICĂ 212?

 9. Ioana Pop

  duminică, 10.06.2018 at 16:23

  Buna ziua . Cum completez declaratia unica 212 in cazul in care am 2 contracte de inchiriere?
  Mentionez ca pentru primul contract mi-a fost validata declaratia , problema intervenind in momentul in care am incercat sa depun si a2-a declaratie pentru cel de-al 2-lea contract, primind eroarea ca a mai fost validat unul pentru aceeasi perioada.

 10. Tudor

  marți, 03.07.2018 at 17:02

  Buna ziua! Am un PFA cu norma de venit, cod CAEN 6202 – Consultanta IT . As avea o intrebare legata de completarea declaratiei privind impozitul pe venit si contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice unice, formularul 212. Eu mi-am intrerupt activitatea la data de 19.03.2018, iar norma de venit pentru adresa de activitate ar fi de 30.000 lei. Cum ar trebui sa completez pe formular punctul „2.1.2.B.3.1.Venit impozabil”? Ar trebui sa completez norma de venit intreaga sau norma de venit mpartita la 4 dat fiind faptul ca mi-am desfasurat activitatea doar in primul trimestru din an? Va multumesc anticipat pentru raspuns!

 11. zamfir maria

  joi, 12.07.2018 at 11:13

  am venituri din agricultura de 30000 lei cum completez formularul ca nu stiu

 12. Florin

  luni, 16.07.2018 at 07:26

  nu este mai ieftin sa nu mai depunem aceste declaratii? pentru 50 de lei amenda, as lasa totusi „specialistii ANAF” sa munceasca.poate ei stiu mai bine ce au de facut…sau poate nu. daca suntem asigurati si platitori de CAS-uri cu acte in regula, de ce trebuiesc platite alte astfel de taxe? imi dau reteta de 2 ori comppensata? sau am 2 apendicuri? de ce nu se duc la pensie aceste sume?

 13. Georgiana

  marți, 31.07.2018 at 01:06

  Am un contract de inchiriere din noiembrie 2017 pana in anul 2020
  Cum depun declaratia ?
  Bifez si casuta cu venitul pe 2018?

  • Sorescu Valentina silvia

   joi, 28.02.2019 at 12:09

   Pentru o declaratie ce include faptul ca nu am nici un bun material si nici un venit cum trebuie facut?se poate face si online?
   Multumesc anticipat.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EDUCAȚIE

BACALAUREAT 2021: BAREMELE de corectare pentru testele de antrenament, primul set publicat. Evaluare pe discipline

Publicat

examen

Au fost publicate baremele de corectare pentru primul set de teste de antrenament (modele de subiecte) la examenul de Bacalaureat 2021.

Sunt variante de pregătire pentru elevi, pentru evaluarea rezolvării acestora.

Vezi și BACALAUREAT 2021: Primele TESTE de antrenament pentru examen, publicate de minister. Modele de subiecte pe discipline

Modelele de subiecte sunt concepute de instituția din subordinea Ministerului Educației care elaborează și subiectele de la toate examenele naționale.

Reamintim că în acest an ministerul a modificat programa pentru examen. Din fiecare disciplină care se învață în anul terminal, ministerul a eliminat anumite conținuturi, dar diferențele sunt mici față de anul anterior, când a fost tăiată toată materia din semestrul al II-lea.

Vezi LISTA: Programele modificate pentru EXAMENELE de Bacalaureat 2021 și Evaluare Națională 2021, publicate de Ministerul Educației

Pe baza acestor noi programe sunt construite subiectele de examen.

Simularea pentru examenul național de Bacalaureat se desfășoară în luna martie.

CALENDAR Simulare examen național de Bacalaureat 2021 pentru clasele a XII-a și a XIII-a:

22 martie 2021: Limba şi literatura română – proba E.a)
23 martie 2021: proba obligatorie a profilului – proba E.c)
24 martie 2021: proba la alegere a profilului şi specializării – proba E.d)
25 martie 2021: Limba şi literatura maternă – proba E.b)

Probele propriu-zise ale examenului de Bacalaureat 2021 vor fi în perioada 14-25 iunie, cele orale, respectiv 28 iunie – 1 iulie, cele scrise. Primele rezultate vor fi publicate în 5 iulie, iar cele finale, în 9 iulie.

CALENDAR EXAMEN BACALAUREAT 2021 – sesiunea iunie-iulie 2021:

31 mai-4 iunie 2021: Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

4 iunie 2021: Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

14-16 iunie 2021: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

16-17 iunie 2021: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

18-23 iunie 2021: Evaluarea competențelor digitale – proba D

23-25 iunie 2021: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

28 iunie 2021: Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă

29 iunie 2021: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă

30 iunie 2021: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă

1 iulie 2021: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

5 iulie 2021: Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12.00 și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12.00-18.00

6-9 iulie 2021: Rezolvarea contestațiilor

9 iulie 2021: Afișarea rezultatelor finale

BAREME TESTE de Antrenament / Modele de subiecte / BACALAUREAT 2021:

BAREM – Modele de subiecte / Teste pregătire la Limba și literatura ROMÂNĂ – BACALAUREAT 2021:

Real tehnologic:

Barem Test 1 Română

Uman

Barem Test 1 Română

BAREME Modele de subiecte / Teste pregătire la MATEMATICĂ – Bacalaureat 2021:

Matematică-informatică

Barem Test 1 Mate-Info

Matematică – Științe ale Naturii

Barem Test 1 Mate-Științe Nat

Matematică – Tehnologic:

Barem Test 1 Mate-Tehn

Matematică – Pedagogic

Barem Test 1 Mate-Ped

BAREME Modele de subiecte / Teste pregătire ISTORIE – Bacalaureat 2021:

Barem Test 1 Istorie

BAREME Modele de subiecte / Teste pregătire ANATOMIE – Bacalaureat 2021:

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

3.761 cazuri COVID confirmate în România, în ultimele 24 de ore. 66 decese noi, 968 pacienți la ATI. Date oficiale, 26 februarie

Publicat

Au fost raportate 3.761  noi cazuri de COVID-19, în ultimele 24 de ore, la nivel național, potrivit datelor transmise vineri, 26 februarie, de Grupul de Comunicare Strategică.

Sunt  66 decese noi. 968 pacienți sunt la ATI.

Citește și ALBA: 59 de cazuri COVID înregistrate în ultimele 24 de ore. Incidența în municipii, orașe și comune din județ

Grupul de Comunicare Strategică:

”Până astăzi, 26 februarie, pe teritoriul României, au fost confirmate 795.732 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).

736.020 de pacienți au fost declarați vindecați.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 3.761 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

Până astăzi, 20.233 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.

În intervalul 25.02.2021 (10:00) – 26.02.2021 (10:00) au fost raportate 66 de decese (40 bărbați și 26 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Arad, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brăila, Brașov, Caraș-Severin, Covasna, Galați, Gorj, Hunedoara, Ialomița, Iași, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Sălaj, Sibiu, Suceava, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vrancea și București.

Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 de ani, 2 decese la categoria de vârstă 40-49 ani, 4 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 16 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 24 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 19 decese la categoria de peste 80 de ani.

62 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 1 pacient decedat nu a prezentat comorbidități, iar pentru 3 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.847. Dintre acestea, 968 sunt internate la ATI.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 5.986.365 de teste RT-PCR și 288.306 teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 27.016 teste RT-PCR (15.794 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 11.222 la cerere) și 8.860 de teste rapide antigenice.

Pe teritoriul României, 39.472 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 11.232 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 50.767 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 133 de persoane.

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 3.120 de apeluri la numărul unic de urgență 112 și 591 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisă special pentru informarea cetățenilor.

Ca urmare a încălcării prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii și jandarmii au aplicat, în ziua de 25 februarie, 5.100 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 946.800 lei.

De asemenea, prin structurile abilitate ale Poliției, au fost întocmite, ieri, 6 dosare penale pentru zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută și pedepsită de art. 352 Cod Penal”.

Situația cazurilor noi pe județe / top incidență COVID – 26 februarie:

Județ/populație/cazuri noi/incidența COVID:

Timiș – 38483 – 346 – 4,61

Maramureș – 16731 – 98 – 3,08

Ilfov – 31196 – 166 – 2,79

Brașov – 31893 – 225 – 2,77

Cluj – 39685 – 233 – 2,77

Mun. București – 1E+05 – 523 – 2,47

Alba – 15440 – 59 – 2,35

Hunedoara – 15530 – 106 – 2,23

Satu Mare – 9762 – 71 – 1,82

Sibiu – 19940 – 97 – 1,69

Sălaj – 7936 – 43 – 1,66

Arad – 17176 – 80 – 1,57

Gorj – 6773 – 73 – 1,57

Dolj – 19381 – 174 – 1,41

Constanța – 31918 – 128 – 1,37

Vâlcea – 11819 – 45 – 1,32

Dâmbovița – 17724 – 53 – 1,24

Teleorman – 9806 – 33 – 1,2

Suceava – 20894 – 86 – 1,19

Bacău – 20210 – 84 – 1,14

Botoșani – 10858 – 28 – 1,13

Iași – 33457 – 116 – 1,13

Galați – 20271 – 58 – 1,12

Neamț – 13915 – 64 – 1,1

Giurgiu – 7760 – 18 – 1,01

Mureș – 17899 – 46 – 0,96

Vaslui – 12931 – 35 – 0,96

Bihor – 21194 – 73 – 0,94

Caraș – Severin – 8296 – 20 – 0,93

Ialomița – 8191 – 31 – 0,91

Mehedinți – 6004 – 16 – 0,86

Bistrița – Năsăud – 8745 – 26 – 0,83

Covasna – 5910 – 9 – 0,8

Olt – 11309 – 50 – 0,78

Argeș – 21078 – 73 – 0,71

Brăila – 9773 – 29 – 0,71

Tulcea – 6395 – 20 – 0,71

Vrancea – 8224 – 38 – 0,68

Prahova – 27204 – 45 – 0,67

Călărași – 7579 – 18 – 0,65

Buzău – 9520 – 32 – 0,63

Harghita – 6204 – 14 – 0,63

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 733 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.

Județ / cazuri reconfirmate pozitiv

Municipiul Bucureşti – 111

Constanţa – 56

Braşov – 41

Timiş – 35

Suceava – 34

Iaşi – 27

Cluj – 25

Hunedoara – 24

Ilfov – 23

Mureş – 23

Gorj – 22

Arad – 21

Alba – 20

Galaţi – 19

Bacău – 17

Satu Mare – 17

Sălaj – 16

Sibiu – 16

Maramureş – 15

Teleorman – 15

Dâmboviţa – 14

Argeş – 13

Vâlcea – 13

Botoşani – 12

Vaslui – 11

Buzău – 10

Olt – 9

Bihor – 8

Dolj – 8

Neamţ – 8

Covasna – 7

Prahova – 7

Tulcea – 7

Caraş – Severin – 6

Giurgiu – 6

Harghita – 4

Ialomiţa – 4

Mehedinţi – 3

Vrancea – 3

Bistriţa – Năsăud – 1

Brăila – 1

Călăraşi – 1

sursă: Grupul de Comunicare Strategică

Citeste mai mult
Publicitate

ADMINISTRATIE

LIVE VIDEO Ședință de Consiliu Local al municipiului Alba Iulia: Războiul dintre Primărie, AIDA TL și STP, principala dezbatere

Publicat

primaria alba iulia

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia se întrunește, vineri, 26 februarie, într-o ședință ordinară.

Printre cele mai importante hotărâri care vor fi dezbătute de consilieri se află contractarea asistenței juridice în litigiile cu Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport local, dar și mandatarea sau nemandatarea primarului Gabriel Pleșa ca persoană împuternicită pentru a semna contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local.

Războiul dintre primărie și STP s-a purtat între cele două entități, printr-o serie de comunicate de presă, drepturi la replică, și a culminat cu retragerea gratuității pentru pensionari, eleși și studenți.

Citește și: Ședință a Consiliului Local Alba Iulia: Procesul și contractul de transport local, locuințe pentru tineri, proiecte de urbanism

Ședința va avea loc la sediul Direcţiei Programe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, sala de ședință, str. Bucovinei nr. 6

Proiectul ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 341/2020 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia (privind nivelurile taxelor, impozitelor locale și amenzilor)

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere a persoanelor vârstnice instituționalizate în Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia și/sau susținătorilor legali ai acestora pentru anul 2021

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de conferire a titlului de ”Cetățean de onoare al municipiului Alba Iulia”

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului cu privire la măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri care se supun adoptării Consiliului local al municipiului Alba Iulia

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică cu un Cabinet/Societate de avocatură, în vederea acordării consultanței, asistenței și reprezentării juridice în litigiile cu Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport local cu privire la delegarea de gestiune a serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în arealul AIDA – TL

7. Proiect de hotărâre privind acordarea/neacordarea mandatului Primarului municipiului Alba Iulia pentru a semna contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate

8. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 13/2016 a Consiliului local (criterii concurs director Sport Club Municipal Unirea Alba Iulia)

9. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 195/2020 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia (construirea ansamblu locuințe sociale Gheorghe Șincai)

10. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din Hotărârea nr. 351/2020 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia (privind retragerea administrării IȘJ Alba clădire școală Partoș)

11. Proiect de hotărâre privind modificarea utilizării parcării – P_P_Casa de Cultură situată pe strada Mihai Viteazul, pe perioada desfășurării lucrărilor de creștere a eficienţei energetice a blocurilor de locuințe

Vezi Parcare publică cu 31 de locuri din Alba Iulia, transformată temporar în parcare rezidențială. Care este motivul

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la finanțarea obiectivului ”Extindere rețele electrice de distribuție în zona str. Ana Ipătescu, din municipiului Alba Iulia” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice și a indicatorilor aferenți obiectului de investiții: ”Extindere rețea apă potabilă și canalizare cu branșamente și racorduri str. George Sand”

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor aferenți obiectului de investiții: ”Extindere rețea distribuție apă potabilă str. Lalelelor (tronson str. Aurel Vlad – str. Pinului), pe str. Pinului, pe strada din PUZ14/A/2011 (tronson str. Lalelelor – str. Pinului) și extindere rețea de canalizare menajeră, alimentare cu apă potabilă și racordarea la rețeaua menajeră a Căminului studențesc de pe str. Pinului

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei contractuale a proiectului ”Municipiul Alba Iulia – Administrație inteligentă”, finanțat din Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, CP12/2018

16. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 21/2018 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia (participarea municipiului la proiectul Start-Up Centru)

17. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 356/2018 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia (participarea Direcției de Asistență Socială la proiectul POCU – Seniori activi și fericiți – Centrul de zi pentru persoane vârstnice)

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi pe anul 2021, în vederea repartizării locuințelor pentru tineri, destinate închirierii

19. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, rămase vacante realizate de Agenția Națională pentru Locuințe

20. Proiect de hotărâre privind avizarea Planului Urbanistic Zonal “Elaborare PUZ pentru modificare reglementari urbanistice aferente PUZ aprobat cu HCL 108/2008”, Alba Iulia, Str. Aleea Băișoara, Ana Blandiana, nr. FN, solicitant Hațiegan Ramona Nicoleta pentru SC La Bolta Satului SRL

21. Proiect de hotărâre privind avizarea Planului Urbanistic Zonal “Elaborare PUZ modificare reglementări urbanistice aprobate cu HCL 195/2013, art. 8”, Alba Iulia, str. Septimiu Albini, nr. 16, solicitant Romițan Ovidiu Florin și Romițan Gabriela Maria

22. Proiect de hotărâre privind avizarea Planului Urbanistic Zonal “Elaborare PUZ pentru construire locuințe individuale și reglementare tramă stradală”, Alba Iulia, str. Hațeg, FN, solicitant Baciu Grigore Coriolan, Baciu Liliana, Baciu Simina, Opruța Cristina, Ștefan Monica Nicoleta, Arion Florina Eugenia, Sîrbu Maria, Sîrbu Cătălin Aurel.

23. Proiect de hotărâre privind avizarea Planului Urbanistic Zonal “Construire pensiune turistică”, Alba Iulia, str. Mircea Eliade, nr. 2A, 2B, solicitant Băcilă Răzvan, SC Bareli SRL.

24. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea si consultarea publicului nr. 12174/03.02.2021 și aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Demolare Corp C2, demolare parțială corp C1-casa de locuit cu extindere, modificare șarpantă și învelitoare, refațadizare și reparații împrejmuire”, Alba Iulia, str. Livezii, nr. 16, solicitant Pătruț Sergiu și Pătruț Alina.

25. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea si consultarea publicului nr. 11995/03.02.2021 și aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire locuință individuală, anexe gospodărești (garaj, magazie) și împrejmuire”, Alba Iulia, str. Tineretului, nr. 5, solicitant Florea Bogdan.

26. Proiect de hotărâre privind însușirea raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 12207/03.02.2021 și aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Elaborare PUZ pentru anulare alee pietonala, modificare si completare reglementari urbanistice aprobate cu HCL 195/2013, art. 8”, Alba Iulia, str. Luminilor, FN, solicitant Catana Marius (vândut la Dan Adina Ramona, Geamanu-Gruian Eugen Stelian, Catana Xenia-Maria, Catana-Cioara Liviu Vasile).

27. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea si consultarea publicului nr. 12311/03.02.2021 și aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Elaborare PUZ pentru modificare reglementări urbanistice”, Alba Iulia, str. Lalelelor, str. Molidului, FN, solicitant Secară Răzvan, Secară Alina Maria.

28. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea si consultarea publicului nr. 12200/03.02.2021 și aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Elaborare PUZ – construire locuinte individuale”, Alba Iulia, str. Regimentul V Vânători, FN, solicitant Ionescu Anca Mihaela, Serdean Pavel, Serdean Paraschiva, Haj Sabin, Haj Viorica.

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, B-dul Transilvaniei, nr.14, lângă bl.28, ap.4

30. Proiect de hotărâre privind exonerarea de la plata chiriei aferente contractului de concesiune nr.101.513/2013 încheiat între municipiul Alba Iulia și S.C.Capital Plus S.R.L., pe perioada instituirii carantinei în municipiul Alba Iulia

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.33(1) lit.”c” din Regulamentul privind administrarea și funcționarea Cimitirului Municipal Alba Iulia, aprobat prin Hotărârea nr.156/2011 a Consiliului local și modificat prin Hotărârea nr.356/22.12.2020 a Consiliului local

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de asociere nr.30.210/2007 încheiat între municipiul Alba Iulia și SC Alba Cons SA

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune și casarea unor obiecte de inventar și mijloace fixe

34. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației de dezmembrare a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Militari, nr.3

35. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de expertiză tehnică judiciară efectuată în Dosar nr. 2220/176/2018 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia

36. Proiect de hotărâre privind rectificarea suprafeței de Carte funciară pentru imobilul (drum) situat în Alba Iulia, str. Francesca

37. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de repoziționare pentru imobilul (teren) situat în Alba Iulia, str. Primăverii

38. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației făcute Municipiului Alba Iulia asupra unor imobile (drumuri) situate în Alba Iulia, str. Muncel

39. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației făcute Municipiului Alba Iulia asupra unui imobil (drum) situat în Alba Iulia, str. Victor Hugo

40. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației făcute Municipiului Alba Iulia asupra unor imobile (drumuri) situate în Alba Iulia, str. Poiana Vadului și str. Vidra

41. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 271/2020 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului ”Educație și sănătate prin înot” pentru anul școlar 2020-2021

Comunicatul primarului Gabriel Pleșa

”Am încredere că, în ședința de astăzi, consilierii locali vor vota responsabil și în interesul cetățeanului
Ședința de astăzi a Consiliului Local este una extrem de importantă. Deciziile luate astăzi vor avea un impact major asupra bugetului local, pentru mulți ani de acum înainte.

Putem face din ziua de astăzi un punct de cotitură, un punct de plecare spre un nou mod de administra bugetul local, eficient și chibzuit. Putem, începând de astăzi, da un semnal clar de reformă, un semnal că ne dorim scăpați de pietrele de moară care atârnă greu de bugetul municipiului nostru, unul și așa mic în raport cu nevoile.

Am încredere în colegii mei și în toți consilierii locali, aleși de către oameni pentru a-i reprezenta și a le susține interesele. Sper ca toți consilierii locali să voteze astăzi cu gândul la cetățean și la nevoia de a elimina orice risipă a banului public. Bugetul local este al tuturor cetățenilor iar eventualele cheltuieli pe care administrația le angajează trebuie să aibă ca scop principal bunăstarea tuturor cetățenilor, în ansamblul lor.

Îmi doresc ca după ziua de astăzi să fie clar pentru toată lumea că Primăria Alba Iulia se află în slujba cetățeanului și că orice cheltuială din bugetul public va fi una făcută în mod transparent, eficient și responsabil, fără să conteze interese politice ori eventuale legături pe care unii agenți economici le au cu oameni din administrație ori mediul politic.
Am speranța că fiecare consilier local va vota astăzi cu gândul la cetățean și la obligația pe care o are față de acesta, nu față de diverși omeni de afaceri care, pentru prea mulți ani de zile, au transformat Primăria Alba Iulia într-o sursă de venit din care se serveau după bunul plac”, a scris Gabriel Pleșa pe Facebook.

 

 

Citeste mai mult
Publicitate

EDUCAȚIE

EVALUARE NAȚIONALĂ 2021: BAREMELE pentru primul set de teste de antrenament, publicate. Variante pentru Română și Matematică

Publicat

examen testare

Ministerul Educației pune la dispoziția elevilor care se pregătesc pentru examenul de Evaluare Națională 2021 baremele pentru primul set de teste, publicate luni. Sunt repere de autoevaluare la rezolvarea modelelor de subiecte.

Modelele de subiecte sunt concepute de instituția din subordinea Ministerului Educației care elaborează și subiectele de la toate examenele naționale.

Vezi și EVALUARE NAȚIONALĂ 2021: Teste de antrenament pentru elevi, publicate de minister. MODELE de SUBIECTE la Română și Matematică

Testele de antrenament pentru Evaluarea Națională 2021 sunt concepute pe baza noilor programe școlare și au ca obiectiv pregătirea elevilor pentru susținerea noului tip de examen, care are o structură diferită de cea a examenelor din anii trecuți.

Reamintim că ministerul a actualizat în ianuarie programele pentru examen. Subiectele vor fi întocmite ținând cont de conținuturile prevăzute în acestea.

Vezi LISTA: Programele modificate pentru EXAMENELE de Bacalaureat 2021 și Evaluare Națională 2021, publicate de Ministerul Educației

Simularea probelor pentru Evaluare Națională 2021 se va desfășura în perioada 29-31 martie:

CALENDAR Simulare Evaluare Naţională 2021, pentru elevii clasei a VIII-a:

29 martie 2021: Limba şi literatura română
30 martie 2021: Matematică
31 martie 2021: Limba şi literatura maternă (pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă)

Reamintim că în ianuarie 2021, ministerul a publicat și noi modele de subiecte pentru examenul de Evaluare Națională de anul viitor. Sunt tipuri de subiecte concepute pe modelul testărilor internaționale.

Vezi și EVALUARE NAȚIONALĂ 2021: Noile modele de subiecte pentru examen, publicate de Ministerul Educației. Care sunt cerințele

Probele propriu-zise de examen – Evaluare Națională 2021 la clasa a VIII-a se desfășoară în perioada 22-25 iunie. Primele rezultate vor fi afișate în 29 iunie, iar cele finale în 4 iulie.

CALENDAR Evaluare Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a 2020-2021:

7 – 11 iunie 2021 – Înscrierea la evaluarea națională
22 iunie 2021 – Limba și literatura română, probă scrisă
24 iunie 2021 – Matematică, probă scrisă
25 iunie 2021 – Limba și literatura maternă, probă scrisă
29 iunie 2021 (până la ora 14:00) – Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor
29 iunie 2021 (ora 16:00 – ora 19:00) – 30 iunie 2021 (ora 8:00 – ora 12:00) – Depunerea contestațiilor
30 iunie – 4 iulie 2021 – Soluționarea contestațiilor
4 iulie 2021 – Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

BAREM – Teste de antrenament (modele de subiecte) pentru Evaluare Națională clasa a VIII-a:

BAREM – Teste/modele subiecte / Limba și literatura ROMÂNĂ – Evaluare Națională VIII 2021:

Barem Testul 1 Română EN VIII 2021

Barem Test 1 Română minorități EN VIII 2021

BAREM – Teste/modele subiecte / MATEMATICĂ – Evaluare Națională VIII 2021:

Barem Testul 1 Matematică EN VIII 2021

BAREM – Teste/modele subiecte / Limba maternă – Evaluare Națională VIII 2021:

Barem Test 1 Limba maghiară maternă EN VIII 2021

Barem Test 1 Limba germană maternă EN VIII 2021

Barem Test 1 Limba rromani maternă EN VIII 2021

surse: rocnee.eu (Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație), edupedu.ro

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate