Connect with us
Publicitate

EDUCAȚIE

Admitere ACADEMIA de POLIȚIE 2022: cum poți deveni ofițer de poliție. Înscrieri până în 8 iulie în ALBA și în țară. Condiții

Publicat

Admitere Academia de Poliție 2022: Inspectoratul de Poliție Județean Alba și celelalte inspectorate din țară oferă detalii pentru cei care aleg studii universitare pentru carieră în poliție. Înscrierile se fac până în 8 iulie.

Inspectoratul de Poliție Județean Alba – Serviciul Resurse Umane recrutează candidați la concursul de admitere în Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, astfel:

 • pentru Facultatea de Poliție – programul de studii universitare de licență/specializarea „Ordine și siguranță publică”, specialitatea poliție, forma de învățământ cu frecvență  și forma de învățământ cu frecvență redusă (doar agenți de poliție din cadrul M.A.I.);
 • pentru Facultatea de Poliție – programul de studii universitare de licență/specializarea „Ordine și siguranță publică”, specialitatea poliție de frontieră, forma de învățământ cu frecvență, în situația în care candidații nu au domiciliul într-un județ limitrof frontierei de stat (candidații trebuie să aibă domiciliu/reședința în județul Alba);
 • pentru Facultatea de Poliție – programul de studii universitare de licență/specializarea „Drept”, forma de învățământ cu frecvență, indiferent de specialitate și beneficiar (cu excepția locurilor alocate M.Ap.N).

Vezi și Angajări la IPJ Alba: 32 de posturi – ajutor șef de post, agenți de poliție, prin încadrare directă. LISTA, înscrieri, condiții

Admitere Academia de Poliție 2022 – Condiții legale și criterii specifice de recrutare

Învățământ cu frecvență

Recrutarea candidaților pentru admiterea la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București se realizează în raport de domiciliul/reședința candidatului înscris/ă în cartea de identitate, potrivit organizării administrativ-teritoriale și specialității pentru care optează, conform ofertei educaționale.

Pentru a participa la concursurile de admitere la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București forma de învățământ cu frecvență, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții legale și criterii specifice de recrutare:

 • a) să aibă cetățenia română și domiciliul în România;
 • b) să cunoască limba română, scris și vorbit;
 • c) să aibă capacitate deplină de exercițiu;
 • d) să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic;
 • e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 • f) să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 • g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist;
 • h) să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea;
 • i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;
 • j) să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • k) să nu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege.
 •  l) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară. Verificarea îndeplinirii acestui criteriu se realizează cu ocazia examinării medicale
 • m) să fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puțin 9,00, cu excepția candidaților care au absolvit instituții de învățământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 • n) să nu fi fost exmatriculați pentru abateri disciplinare dintr-o instituție de învățământ;

Candidații care au fost declarați „admis” la concursul de admitere în instituțiile de învățământ nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizații cu caracter politic.

În vederea participării la concursul de admitere, candidații susțin evaluarea psihologică și examinarea medicală, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Învățământ cu frecvență redusă

Agenții de poliție care se înscriu la concursul de admitere pe locurile aprobate la programul de studii universitare de licență ”Ordine și siguranță publică” al Facultății de Poliție din Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” București, forma de învățământ cu frecvență redusă, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții și criterii specifice de recrutare:

 • a) la data înscrierii au o vechime de minimum 1 an în cadrul structurilor MAI, în calitate de agent de poliție, subofițer sau maistru militar;
 • b) au obținut calificativul de cel puțin „bine”, la ultima evaluare anuală;
 • c) nu sunt puși la dispoziție ori nu sunt suspendați din funcție în condițiile art. 27^21 alin. (2) sau ale art. 27^25 lit. a) și b) din Legea nr. 360/2002, cu modificările și completările ulterioare;
 • d) nu sunt sub efectul unei sancțiuni disciplinare;
 • e) să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic.
 • Dacă până la momentul înmatriculării intervine una din situațiile prevăzute la lit. c și d, înmatricularea nu se realizează.

Pentru locurile repartizate I.G.P.R., pot fi recrutați numai funcționari publici cu statut special – agenți de poliție din cadrul M.A.I.

Admitere Academia de Poliție 2022 – înscrieri

Înscrieri la Academia de Poliție 2022 – candidați din Alba: Cererile de înscriere se primesc până la data de 8 iulie 2022, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică, exclusiv la adresa de e-mail resurseumane@ab.politiaromana.ro.

Cererea de înscriere se completează de către candidat în mod lizibil, cu majuscule, se semnează, după care se scanează și se trimite în format electronic (PDF), la adresa de e-mail indicată, însoțită de cartea de identitate a candidatului scanată, exclusiv în format electronic, precum și, după caz, consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar.

Secțiunile referitoare la „Codul unic de identificare” și „Centrul zonal de selecție” vor fi completate de către Serviciul Resurse Umane, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Alba.

Cererea de înscriere se completează olograf de către candidat cu date complete și exacte, așa cum sunt prevăzute în cuprinsul documentelor de identitate ale acestora (ex. numele și prenumele complet al candidatului, prenumele complet al părinților candidatului, denumirea oficială a localității de naștere, denumirea exactă a instituției care a eliberat documentul de identitate – ex: SPCLEP Alba-Iulia/SPCJEP Alba, denumirea completă a instituției de învățământ absolvite – ex: Liceul Teoretic…Alb-Iulia etc.).

La rubrica “reședința” se vor face mențiuni specifice doar dacă reședința este stabilită la o altă adresă decât cea de domiciliu, în conformitate cu prevederile legale incidente în domeniu, procedura fiind concretizată prin completarea cărții de identitate pe verso.  În celelalte cazuri în care candidatul locuiește la o altă adresă decât cea de domiciliu, se va face precizarea “fără forme legale”. Rubrica “sesiunea” va fi completă cu anul susținerii Examenului de Bacalaureat. Rubrica “starea civilă” va fi completată, după caz, cu situația candidatului, așa cum rezultă din actele privitoare la căsătorie, respectiv Căsătorit/ă, Necăsătorit/ă etc.

Datele personale se completează cu majuscule, iar rubricile care oferă opțiuni de răspuns se completează cu X.***

Ca urmare a e-mailului transmis de candidat (e-mail conținând cererea de înscriere), în termen de cel mult o zi lucrătoare, candidatul va primi un răspuns transmis prin e-mail (pe adresa de e-mail de pe care candidatul a transmis inițial unității de recrutare documentele menționate mai sus), la care va fi anexată cererea de înscriere a candidatului, pe care va fi menționat codul unic de identificare al candidatului, folosit pe întreaga procedura de concurs și centrul zonal la care acesta este arondat.

În situația în care candidatul nu primește în termenul prevăzut mai sus e-mail de confirmare, cu codul unic de identificare și centrul zonal de selecție, va contacta Serviciul Resurse Umane, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, pentru clarificarea situației.

Candidații pot opta pentru o singură facultate și specializare/ specialitate, fără a exista posibilitatea admiterii prin alunecare de la o facultate, la alta sau de la o specializare/ specialitate, la alta.

Pentru candidați din celelalte județe, procedura este similară. Detalii, pe site-urile IPJ-urilor.

Admitere la Academia de Poliție 2022 – dosarul de recrutare

Data limită până la care candidații vor depune dosarul de recrutare în volum complet pentru Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București este 22 iulie 2022. Dosarul de recrutare va fi depus în format letric (fizic), personal, de către candidat, la Serviciul Resurse Umane, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, până la data menționată.

 • a) cererea de înscriere și curriculum vitae

Vezi Anexa nr. 1 – Cerere de înscriere candidați AB

 • b) copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor, respectiv copie a diplomei de bacalaureat/diplomei echivalente cu aceasta și copie a foii matricole din liceu. Excepție fac candidații promoției 2022, care pot prezenta o adeverință care atestă promovarea examenului de bacalaureat (adeverință care trebuie să cuprindă notele obținute la probele de examen, media generală de bacalaureat, mediile obținute în anii de liceu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat). Inspectoratul de Poliție Județean Alba nu va trimite la instituțiile de învățământ dosarele candidaților care nu prezintă adeverința mai sus menționată.
 • c) copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare și/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă și, dacă este cazul, ale livretului militar;
 • d) copii ale certificatului de naștere al candidatului, soțului/soției și fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum și, după caz, ale hotărârilor judecătorești privind starea civilă;
 • e) autobiografia și tabelul nominal cu rudele candidatului și soțul/soția candidatului. Vezi Model-Autobiografie
 • f) extras de pe cazierul judiciar/ certificat de cazier judiciar, precum și, după caz consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar Vezi model comsimțământ cazier judiciar
 • g) o fotografie color 9 x 12 cm, depusă în plic
 • h) adeverință medicală eliberată de medicul de familie în condițiile ordinului ministrului afacerilor interne privind examinarea medicală a candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ care formează personal pentru nevoile MAI, precum și la concursurile de încadrare în MAI, din care să rezulte că este clinic sănătos pentru participarea la concursul de încadrare în MAI, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției (adeverința va fi printată față-verso) Vezi Adeverinta-medicala-medic-familie
 • i) declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare Anexa 4-declaratie-confirmare-cunoastere-conditii-si-criterii-de-recrutare
 • j) avizul psihologic, emis de către specialiști din cadrul M.A.I., în urma susținerii de candidat a testării psihologice, aviz care va fi depus la dosar de structura de resurse umane a I.P.J. Alba
 • k) consimțământul informat Model-consimtamant-informat-medical

Toate documentele menționate mai sus, care sunt solicitate la dosarul de recrutare în copie, vor fi prezentate de către candidat și în original cu ocazia depunerii dosarului de recrutare pentru a fi certificate pentru conformitate cu originalul. În cazul în care candidatul prezintă copie legalizată după diploma de bacalaureat și foaia matricolă, acestea sunt acceptate, iar în acest caz nu mai este nevoie de prezentarea originalului acestor documente.

Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimţământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit şi de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de candidat.

Taxa de înscrire la concurs (450 lei) se achită de către candidatul declarat „apt psihologic”, în perioada 21 iulie- 27 iulie 2022 (data operațiunii bancare).

Admitere Academia de Poliție 2022 – Evaluarea psihologică

Evaluarea psihologică a candidaților se realizează potrivit actelor normative în vigoare, de către specialiști din cadrul M.A.I., până la data de 13 iulie 2022, potrivit planificării întocmite de către I.P.J. Alba.

Data și locul susținerii testării psihologice urmează a fi comunicate candidaților prin afișare la sediul I.P.J. Alba (candidații pot afla data susținerii testării psihologice și la telefonul 0258806161 interior 20112 sau de pe site-ul de Internet al inspectoratului https://ab.politiaromana.ro – Secțiunea Carieră – Admitere în școlile de poliție). Candidații înscriși au obligația de a urmări site-ul menționat anterior și de a se informa permanent cu privire la orice modificare intervenită cu privire la admiterea 2022.

Pentru candidații care au fost declarați „inapt” la examinarea psihologică procedurile de recrutare încetează.

Admitere Academia de Poliție 2022 – Examinarea medicală

Concluzionarea asupra aptitudinii medicale a candidaților, pe baza baremelor medicale, în etapa de constituire a dosarului de recrutare. Examinarea medicală după susținerea probelor de concurs

După susținerea probelor de concurs examinarea medicală în vederea întocmirii fișei medicale-tip de încadrare în M.A.I. se realizează potrivit prevederilor Ordinului M.A.I. nr. 105/2020, pentru candidații care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, în perioada 6 – 29 septembrie 2022.

Examinarea medicală a candidaților se realizează la unitățile teritoriale medicale ale M.A.I. potrivit actelor normative în vigoare și constă în evaluarea detaliată a stării de sănătate, în conformitate cu baremele medicale și dispozițiile în vigoare. Aceasta se concretizează în completarea fișei medicale, astfel:

 • a) fișa medicală-tip se eliberează personal candidaților, de către Centrul Medical Județean Alba, în baza adresei structurii de resurse umane a inspectoratului;
 • b) se realizează examinarea generală, observarea directă a existenței la candidați a unor tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp neacoperite de vestimentație în ținuta de vară. După examinarea generală, în situația observării directe a existenței la candidați a unor tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară, fișa medicală se transmite de către Centrul Medical Județean Alba, cu adresă, Inspectoratului de Poliție Județean Alba, care face mențiunea „nepromovat” pe aceasta. În acest caz, candidatului nu i se întocmește dosar de recrutare.
 • c) fișa medicală se încheie pentru cei care îndeplinesc cumulativ toate criteriile medicale, prin acordarea avizului „Apt” pentru admiterea în instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile M.A.I..

Pentru candidații declarați „inapt” încetează procedurile de recrutare.

Admitere Academia de Poliție 2022 – probe

Concursul de admitere cuprinde proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice, care se va susține în perioada 22-28 august 2022 și proba de verificare a cunoștințelor, care se va susține în perioada 30-31 august 2022,  ambele urmând a se desfășura în centrele zonale de selecție, respectiv pentru candidații recrutați de Inspectoratul de Poliție Județean Alba, la centrul zonal de selecție – Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca.

În cazul candidaților la concursul de admitere la Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, programul de studii universitare de licență ”Ordine și siguranță publică”, forma de învățământ cu frecvență redusă centrul zonal de selecție este Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București.

Repartizarea și planificarea pentru susținerea probelor, se realizează de către Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” și sunt aduse la cunoștința candidaților prin postarea acestora, pe site-ul oficial al instituției de învățământ, precum și al centrului zonal de selecție.

Proba eliminatorie de evaluarea performanței fizice a candidaților, se realizează, după caz, potrivit prevederilor Anexei 31 la Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 cu modificările și completările ulterioare, în centrul zonal de selecție menționat mai sus. În vederea susținerii probelor de admitere, candidații vor avea asupra lor cartea de identitate/pașaportul, iar în cazul probei de evaluare a performanței fizice și echipamentul sportiv necesar.

La probele eliminatorii de concurs – de evaluare a performanței fizice – nu se admit contestații, rezultatele consemnate de subcomisiile de specialitate fiind definitive.

Vezi AICI integral detaliile despre probele de admitere la Academia de Poliție 2022

Admitere Academia de Poliție 2022 – rezultate, contestații, medii

Rezultatele obținute de candidați se centralizează la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” și se afișează pe site-ul instituției de învățământ, în ordinea mediilor de admitere obținute. Media de admitere obținută de fiecare candidat este media aritmetică a notelor obținute la proba de evaluare a performanței fizice și la proba scrisă, cu două zecimale, fără rotunjire. Media probei scrise este media aritmetică a notelor obținute la fiecare disciplină în parte, cu două zecimale, fără rotunjire. Media de admitere nu poate fi mai mică de 5.

Contestațiile la proba de evaluare a cunoștințelor se transmit on-line, la adresa admitere@academiadepolitie.ro, în perioada 1-2 septembrie 2022 și se soluționează la sediul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București.

Candidații pentru locurile la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, Programul de studii universitare de licență „Ordine și siguranță publică”, forma de învățământ cu frecvență redusă susțin proba de evaluare a performanței fizice și proba de verificare a cunoștințelor în aceleași condiții stabilite pentru candidații înscriși la forma cu frecvență a Programului de studii universitare de licență „Ordine și siguranță publică”, Facultatea de Poliție.

Sunt declarați „admis” candidații care au fost declarați apt medical, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere. Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” afișează, la finalul fiecărei zile, situația candidaților care au finalizat examinarea medicală, succesiv, până la completarea numărului de locuri scoase la concursul de admitere.

Rezultatele finale ale admitere sunt aduse la cunoștința candidaților, prin afișare pe site-ul oficial al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București, la data de 30 septembrie 2022.

Candidații declarați ”ADMIS” au obligația să depună, în vederea înmatriculării, la începerea anului universitar, diploma de bacalaureat, în original, la instituția de învățământ. Neprezentarea, în termenul stabilit, a diplomei, în original, din vina exclusivă a candidatului, conduce la neînmatriculare.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24.ro și pe Google NewsDacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.


Publicitate

EVENIMENT

Zilele Sebeșului 2022, PROGRAMUL zilei de sâmbătă. Concerte Lou Bega, Emaa, Bruja, Manuel Riva, Sasha Lopez și spectacol de lasere

Publicat

Distracția continuă sâmbătă, 20 august, la Zilele Municipiului Sebeș. Programul include expoziții, proiecte culturale pentru copii, concerte și un spectacol de lasere. 

Pe scena din Parcul Arini vor urca, printre alții, Lou Bega, Sasha Lopez, Manuel Riva, Emaa, Bruja, Green Line și Dublu Click.

Programul zilei de sâmbătă, 20 august, la Zilele Municipiului Sebeș 2022:

Ora 10:00, Muzeul Municipal „Ioan Raica”

 • „Sebeșul în culori” – expoziție de artă plastică cu participarea artiștilor locali
 • Tabără medievală cu Ordinului Scutierilor de Mühlbach

Ora 12:00, Casa Memorială „Lucian Blaga” Lancrăm

 • „Lucian Blaga și frumusețea locurilor natale” – expoziție tematică; acces gratuit tuturor vizitatorilor obiectivului cultural

Ora 14:00, Casa Memorială „Lucian Blaga” Lancrăm

 • Întâlnirea Primarului Municipiului Sebeș cu delegațiile orașelor înfrățite. Momente oficiale.

Ora 18:30, scenă, Parcul Arini

 • Concert: Lou Bega, Sasha Lopez, Manuel Riva, Emaa, Bruja, Green Line, Dublu Click, gimnasta Flavia Sentea, Școala de muzică „DoReMi” (prof. Alexandra și Adrian Pamfilie) și trupele de teatru „Gepetto” și „Pied Piper” (prof. Lavinia Kamla Donose) – proiecte culturale pentru copii susținute de Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș. Animație: Andreea Bogdan și MC Kotto.
 • Spectacol de lasere

Citeste mai mult
Publicitate

ECONOMIE

Livrările de gaze prin gazoductul Nord Stream 1, suspendate în perioada 31 august – 2 septembrie, pentru mentenanță

Publicat

Livrările de gaz rusesc către Europa prin gazoductul Nord Stream 1 vor fi întrerupte timp de trei zile, între 31 august şi 2 septembrie, pentru lucrări de „mentenanţă”, a anunţat vineri compania rusă Gazprom, relatează AFP şi Reuters.

„Este necesar să se efectueze o mentenanţă la fiecare 1.000 de ore” de funcţionare, a explicat Gazprom într-un comunicat. După ce lucrările de mentenanţă vor fi încheiate, fluxul de 33 de milioane de metri cubi pe zi va fi reluat.

„Pe 31 august 2022, singura unitate de compresie a gazului Trent 60 va fi oprită timp de trei zile pentru mentenanţă”, la care vor participa tehnicieni ai Siemens, a precizat Gazprom în comunicatul citat.

În consecinţă, „transportul gazului prin gazoductul Nord Stream va fi suspendat timp de trei zile”, a adăugat sursa citată potrivit Agerpres.

Când vor fi reluate

„La finalul acestor lucrări şi în absenţa unor disfuncţionalităţi tehnice, livrările de gaz vor fi restabilite la un nivel de 33 de milioane de metri cubi pe zi”, a precizat Gazprom.

Această decizie riscă să acutizeze temerile de penurie în Europa, unde Moscova este acuzată de şantaj energetic, comentează France Presse.

După ce ţările occidentale au impus sancţiuni Moscovei în urma invadării Ucrainei, Rusia a redus de mai multe ori livrările de gaz către Europa, care este puternic dependentă de gazul rusesc.

Rusia reprezenta până anul trecut circa 40% din importurile de gaz din UE.

În ultimele săptămâni, Rusia şi-a justificat aceste reduceri prin faptul că nu i-a fost returnată o turbină Siemens reparată în Canada, despre care Moscova susţine să este esenţială pentru buna funcţionare a gazoductului Nord Stream 1.

Ţările europene acuză Moscova că întârzie revenirea acestei turbine pentru a avea un pretext pentru reducerea livrărilor sale.

O oprire a livrărilor pentru o perioadă de mentenanţă de zece zile în iulie a provocat îngrijorarea ţărilor europene, care fac eforturi de mai multe luni să-şi diversifice sursele de aprovizionare.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Primăria Unirea alocă aproape o jumătare de milion de lei pentru delegarea serviciului de iluminat public

Publicat

Primăria Unirea a lansat vineri, 19 august, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație pentru delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului de iluminat public al comunei.

Valoarea totală este estimată la 496.150 de lei, fără TVA.

Potrivit documentației, în prezent serviciul de iluminat public este organizat sub forma prestării unor servicii de întreținere și mentenanță, printr-un contract/contracte încheiat/încheiate cu operatori de servicii în domeniul iluminatului stradal.

De asemenea, în anul 2020, administrația locală a demarat un proiect finanțat prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) prin care a obținut un contract ce are ca obiectiv modernizarea sistemului de iluminat public stradal, respectiv înlocuirea a 611 corpuri de iluminat clasice cu corpuri de iluminat cu tehnologie LED.

În cadrul contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public se dorește completarea sistemului de telegestiune implementat cu senzori inteligenți.

Este vorba despre:

Senzor RADAR – 2.4 GHz în banda K

 • modul Radar Doppler prevăzut cu 2×4 antene
 • identifică, clasifică și raportează participanții la trafic (camioane/autobuze, mașini, motociclete, biciclete, pietoni)
 • măsoară și raportează viteza de deplasare
 • afișează și raportează direcția de deplasare a participanților la trafic
 • posibilitatea programării senzorilor radar în funcționarea sistemului de iluminat public – acționarea funcționării sistemului de iluminat public în funcție de volumul de trafic prin comanda unui număr minim de 50 de corpuri de iluminat

Senzor monitorizare calitate aer – senzor pentru monitorizarea concentrației PM 0,5/1/2,5/4/10 din aer

 • senzor optic de particule cu raze laser
 • măsurare concentrații de la 0 la 1000 ug/mp
 • durata de viață de minim 10 ani, la o funcționare de 24h/zi

Stație meteo – stație meteo compactă pentru măsurători ale vitezei vântului, prezența ploii/zăpezii, temperaturii exterioare și senzori de măsurare a intensității luminoase

 • măsurare viteză vânt 2 – 30 m/s
 • senzor de ploaie cu sistem degrivare integrat
 • măsurare temperatură exterioară – 30 grade … +60 grade
 • măsurare intensitate lumină 1 – 100.000 lx
 • posibilitate de instalare pe stâlp sau zid

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

COD GALBEN de inundații pe Arieș, Ampoi și pe mai multe râuri din vestul țării. Avertizarea este în vigoare până luni

Publicat

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis un cod galben de inundații în Alba și mai multe județe din vestul țării, valabil până luni, 22 august, ora 16:00.

În intervalul 20.08.2022 ora 12:00 – 22.08.2022 ora 16:00 pe râurile din următoarele bazine hidrografice:

Someşul Mic – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Bihor şi Cluj),

Crişul Repede – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Cluj şi Bihor),

Crişul Negru – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Bihor şi Arad),

Crişul Alb – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Hunedoara şi Arad),

Arieş – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Alba şi Cluj), Mureş – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Târnava (judeţele: Alba, Sibiu, Hunedoara şi Arad),

Bega Veche – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior,

Bega – bazin amonte S.H. Balinţ şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Balinţ (judeţele: Timiş şi Arad),

Timiş – bazin amonte S.H. Lugoj şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Lugoj,

Bârzava, Moraviţa (judeţele: Caraş Severin şi Timiş), Caraş, Nera (judeţul Caraş Severin),

Cerna – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Gorj şi Caraş Severin),

Dunăre – afluenţii mici aferenţi sectorului amonte confluenţă cu râul Desnăţui (judeţele: Caraş Severin, Mehedinţi şi Dolj),

 

Desnăţui – (judeţele: Mehedinţi şi Dolj), Jiu – bazin amonte S.H. Podari şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Podari (judeţele: Hunedoara, Gorj, Mehedinţi şi Dolj),

Olt –afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sebeş Olt (judeţele: Sibiu, Vâlcea, Argeş, Gorj, Dolj şi Olt).

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Statistici T5

Parteneri Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax