Connect with us
Publicitate

EDUCAȚIE

Evaluare Națională 2024: Modele de subiecte la ROMÂNĂ și MATEMATCĂ pentru elevii de clasa a VIII-a

Publicat

Modele de Subiecte la Evaluare Națională 2024: Elevii de clasa a VIII-a vor da examenul de Evaluare Națională în perioada 25-28 iunie 2024. Primele rezultate vor fi comunicate în 3 iulie. Probele de examen sunt la Română și Matematică, respectiv limba maternă, după caz. 

Vezi și Modele noi de subiecte Română și Matematică – Evaluare Națională 2024

Lucrările vor fi corectate digitalizat. În rest, sunt aceleași reguli ca la examenele de până acum.

Calendar Evaluarea Națională clasa VIII-a 2024:

  • 11-14 iunie 2024: înscrierea la evaluarea națională
  • 14 iunie 2024: încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
  • 25 iunie 2024: Limba și literatura română – probă scrisă
  • 27 iunie 2024: Matematică – probă scrisă
  • 28 iunie 2024: Limba și literatura maternă – probă scrisă
  • 3 iulie 2024 (până la ora 14.00): afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor
  • 3 iulie 2024 (ora 16.00-ora 19.00) și 4 iulie 2024 (ora 8.00-ora 12.00): depunerea contestațiilor
  • 4 -9 iulie 2024: soluționarea contestațiilor
  • 9 iulie 2024: afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

Evaluare Națională 2024 – modele de subiecte

Evaluare Națională 2023 – subiecte și bareme

Subiecte și bareme simulare Evaluare Națională 2023:

Limba și literatura Română

Matematică

Limba Maternă

Modele / subiecte și bareme EVALUARE NAȚIONALĂ clasa a VIII-a ani anteriori

TESTE de ANTRENAMENT și BAREME setul 1 – modele de subiecte – EVALUARE NAȚIONALĂ

TESTE de ANTRENAMENT și BAREME setul 2 – modele de subiecte – EVALUARE NAȚIONALĂ

TESTE de ANTRENAMENT  și BAREME setul 3 – modele de subiecte – EVALUARE NAȚIONALĂ

TESTE de ANTRENAMENT și BAREME setul 4 – modele de subiecte – EVALUARE NAȚIONALĂ

TESTE de ANTRENAMENT și BAREME setul 5 – modele de subiecte – EVALUARE NAȚIONALĂ

TESTE de ANTRENAMENT  și BAREME setul 6 – modele de subiecte – EVALUARE NAȚIONALĂ

SUBIECTE și BAREME – SIMULARE Evaluare Națională 2022 clasa a VIII-a

Evaluare Națională 2024 – reguli

Ce este interzis în sălile de examen

Se interzice candidaților la evaluarea națională să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și alte asemenea obiecte ori în băncile în care sunt așezați în sălile de examen orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc. care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și alte asemenea obiecte sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen telefoane mobile, căști audio, dispozitive tip IoT, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, care ar putea fi utilizate în rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alți candidați/asistenți din unitatea/unitățile de învățământ/centrul/ centrele de examen sau cu exteriorul.

Se interzice candidaților să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

Frauda/tentativa de fraudă

Încălcarea regulilor menționate va fi considerată fraudă/tentativă de fraudă, iar candidații respectivi sunt eliminați de la proba respectivă, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materiale interzise/ciorne/foi din lucrările scrise etc.

Candidații eliminați de la o probă pentru fraudă sau tentativă de fraudă primesc nota 1 (unu) pe lucrarea scrisă.

Înainte de începerea probelor, asistenții prezintă candidaților prevederile metodologice legate de organizarea și desfășurarea corectă a evaluării naționale și prevederile alin. (2)-(8) și le solicită să predea toate eventualele materiale și obiecte care, potrivit reglementărilor în vigoare, sunt interzise în sala de examen.

După parcurgerea pașilor menționați, candidații vor semna un proces-verbal în care se regăsesc prevederile și mențiunea că știu că nerespectarea regulilor are drept consecință măsurile menționate.

Candidații nu primesc subiectele la ieșirea din sala de examen

Candidații care doresc să predea lucrările înainte de expirarea timpului maxim prevăzut pentru rezolvarea subiectelor pot părăsi sala de examen cel mai devreme după o oră de la începerea probei scrise.

La părăsirea sălii de examen, candidații nu primesc subiectele.

În situații obiective, neimputabile candidaților, în care, în timpul probei scrise, este luată decizia anulării și a rescrierii lucrării, se poate prelungi timpul destinat redactării, cu cel mult o oră, conform unei proceduri elaborate de către Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale.

Lucrările, corectate digitalizat

Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale stabilește prin procedură specifică modalitatea de evaluare a lucrărilor, de soluționare a contestațiilor și de transmitere a lucrărilor, precum și componența, atribuțiile membrilor comisiilor din centrele de examen, din centrele zonale de evaluare și din centrele regionale/județene/municipiului București de contestații, modelul tipizatului de examen, modalitatea de secretizare și securizare a lucrărilor scrise și consemnarea în documentele de examen a rezultatelor obținute de candidați la evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a.

În anul școlar 2023-2024, activitățile din cadrul evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a se realizează utilizând platforma dedicată evaluării digitalizate.

Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale poate decide organizarea unui centru zonal de evaluare și la nivelul Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE).

În procesul de evaluare inițială a lucrărilor scrise și de rezolvare a contestațiilor, după validarea finalizării evaluării de către cei doi profesori evaluatori, în cazul în care diferența dintre notele celor doi evaluatori este mai mică sau egală cu 1 punct, este calculată nota finală, ca medie aritmetică având două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire, fiind înregistrată în catalogul evaluării naționale.

În cazul în care diferența între notele acordate de cei doi profesori evaluatori este mai mare de 1 punct, lucrarea va fi recorectată de alți doi profesori evaluatori.

După validarea finalizării evaluării, nota finală este calculată luând în considerare cele 4 (patru) note.

După eliminarea celor două note/valori extreme, nota finală se calculează ca medie aritmetică având două zecimale, fără rotunjire, a celor două note/valori centrale.

Media rezultată reprezintă nota finală și este înregistrată în catalogul evaluării naționale.

Soluționarea contestațiilor

În cadrul etapei de soluționare a contestațiilor, după încheierea evaluării lucrărilor, notele acordate după reevaluare sunt comparate cu cele acordate în etapa de evaluare inițială.

În situația în care se constată o diferență de notare mai mare de 1 punct, în plus sau în minus, între nota de la evaluarea inițială și cea de la contestații, lucrarea este reevaluată de alți doi profesori evaluatori.

Reevaluarea se face respectând cu strictețe baremul de evaluare și notare și toate procedurile de evaluare. Nota acordată de cea de-a doua comisie de contestații este nota finală obținută de candidat.

Nota obținută în etapa de soluționare a contestaților este nota definitivă, indiferent de punctajul obținut, în plus sau în minus, față de nota acordată în etapa de evaluare inițială a lucrării. Această notă nu mai poate fi modificată și reprezintă nota obținută de candidat la proba respectivă.

Candidații care depun contestații completează și semnează o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.

În cazul candidatului minor, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestuia.

Supraveghere audio-video la examen

Comisiile județene/Comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale vor/va asigura dotarea cu camere funcționale de supraveghere video și audio a sălilor în care se desfășoară instruirea membrilor comisiilor, a sălilor de clasă din unitățile de învățământ – centre de examen în care se desfășoară probele pentru evaluarea națională, a sălilor în care se descarcă și se multiplică subiectele, precum și a sălilor în care se predau/se preiau, se evaluează și se depozitează lucrările scrise ale candidaților.

Comisiile din unitățile de învățământ – centre de examen și comisiile județene/Comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale verifică, prin sondaj, înregistrările audio-video din sălile de examen, după încheierea probei scrise.

În cazul în care, la verificarea prin sondaj, se constată nereguli, fraude sau tentative de fraudă ori în cazul în care există sesizări privitoare la nereguli, fraude sau tentative de fraudă, verificarea se face pentru înregistrările din toate sălile menționate din unitatea de învățământ respectivă.

Dacă, în urma verificărilor se constată existența unor nereguli, fraude sau tentative de fraudă, respectiv nerespectarea reglementărilor în vigoare de către candidați, comisia din unitatea de învățământ – centru de examen ia măsurile care se impun, care pot merge până la acordarea notei 1 (unu) pentru fraudă sau tentativă de fraudă.

În cazul în care verificările sunt făcute de către comisia din unitatea de învățământ – centru de examen și se constată existența unor nereguli, fraude sau tentative de fraudă, respectiv nerespectarea reglementărilor în vigoare de către cadrele didactice implicate în organizarea și desfășurarea examenului, aceasta anunță comisia județeană/Comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale care ia măsuri de sancționare și anunță, în scris, Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale.

Comunicarea rezultatelor la examen

Comunicarea rezultatelor obținute la examenul de evaluare națională se face anonimizat, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților și care au fost distribuite candidaților, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susținută de aceștia.

Pentru comunicarea notelor obținute la examenul de evaluare națională, înainte de etapa de depunere și soluționare a contestațiilor, comisiile din unitățile de învățământ – centre de examen tipăresc lista rezultatelor examenului de evaluare națională care cuprinde: codul candidatului, unitatea de învățământ de proveniență, notele obținute la fiecare probă scrisă, media sau mențiunile „absent“/“eliminat din examen“, după caz.

Comisiile din unitățile de învățământ – centre de examen afișează/postează, utilizând codurile individuale ale candidaților care au depus contestații, notele obținute în urma rezolvării contestațiilor, la loc vizibil, la avizier și pe website-ul unității de învățământ.

Comisiile din unitățile de învățământ – centre de examen tipăresc lista rezultatelor finale după contestații ale candidaților anonimizați și o afișează, conform calendarului, cu semnătura președintelui și a secretarului comisiei din centrul de examen, la avizierul unității de învățământ și pe website-ul acesteia.

Rezultatele examenului de evaluare națională ale candidaților anonimizați sunt afișate și pe pagina de internet a Ministerului Educației și a inspectoratelor școlare, pentru o perioadă de 2 ani.

Vizualizarea lucrărilor

Candidatul major și părinții/reprezentanții legali ai candidatului minor poate/pot solicita comisiei județene/ Comisiei municipiului București de organizare a evaluării naționale vizualizarea lucrării/lucrărilor propriului copil numai după afișarea rezultatelor finale, după etapa de soluționare a contestațiilor.

La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoțit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal.

Solicitarea de vizualizare nu poate conduce la reevaluarea și/sau modificarea notelor acordate lucrării/lucrărilor.

Membrii comisiei județene/Comisiei municipiului București de organizare a evaluării naționale sau cei ai Comisiei Naționale de Organizare a Evaluării Naționale pot solicita vizualizarea lucrării/lucrărilor și a borderourilor de evaluare în scopul verificării/reevaluării acesteia/acestora.

 

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax